Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Witteveen-2015 door Tweede Kamer aangenomen

10 maart 2014

De Tweede Kamer stemde op donderdag 6 maart over het wetsvoorstel Witteveen-2015. De twee coalitiepartijen en de "gedoog-oppositiepartijen" stemden voor en het wetsvoorstel kreeg hiermee een meerderheid. Niet verrassend plaatsten de andere oppositiepartijen opnieuw kanttekeningen bij het pensioenopbouwwetsvoorstel. Een aantal openstaande vragen werd later die dag door de staatssecretarissen van Financiën en Sociale zaken beantwoord.

Inhoud wetsvoorstel

In ons nieuwsbericht van 21 januari 2014 beschreven wij de hoofdlijnen van het wetsvoorstel "Voorstel van wet tot wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen" (Witteveen-2015). Het regelt de verlaging van de opbouwpercentages van het Witteveenkader, de introductie van een spaarfaciliteit voor inkomens boven de aftopping van € 100.000 (nettolijfrente) en de invoering van een aantal premiewaarborgen met ingang van 1 januari 2015.

Laatste debat(je) in de Tweede Kamer

In het afrondende debat kwamen nog enkele aanvullende vragen en opmerkingen aan de orde. Het gaat niet om een beter pensioen, volgens Madlener (PVV), maar om "een ordinaire bezuiniging". CDA'er Omtzigt stelde dat het voorstel tot 12% minder pensioenopbouw leidt, maar Van Weyenberg (D66) kwam slechts tot een daling van 1% à 2%. Het is maar waarvan je uitgaat, vindt staatssecretaris Wiebes. Het kabinet moet voor het bepalen van toekomstig pensioen uitgaan van realistische inschattingen en niet van theoretische modellen, meende Klein (50PLUS), die vindt dat er te veel onzekerheden zijn. Maar Wiebes wees op "de ordentelijkheid van het pensioenstelsel", dat wereldwijd nog steeds aan de top staat. Staatssecretaris Klijnsma zei dat zij pas in de toekomst de gevraagde gegevens over het aantal werkzame jaren kan aanleveren.
Het kabinet wil mensen die meer dan €100.000 verdienen de mogelijkheid geven om met een nettolijfrenteregeling fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen. Omtzigt en Klein waarschuwen: die grens van een ton gaat zeker omlaag. Dat is alleen maar goed, vindt Klaver (GroenLinks), die dat het liefst meteen duidelijk geregeld had gezien. Wiebes is blij met deze steun en adviseerde GroenLinks dan ook maar voor het wetsvoorstel te stemmen.

Het wetgevingsproces verdient niet de schoonheidsprijs, zei Klaver. Het had zorgvuldiger gekund, vindt ook Omtzigt. Verschillende fracties uitten kritiek op de snelheid van het wetgevingstraject. Dit geeft vooral voor de pensioenverzekeraars problemen in de uitvoering, denken Omtzigt, Madlener en Klein. Wiebes ging niet in op het verzoek van Omtzigt om verlenging van de aanpassingstermijn. Hij vindt die termijn al voldoende ruim. Wiebes beantwoordde dezelfde dag nog een aantal technische vragen van Omtzigt schriftelijk.

Commentaar

Een van de opmerkelijkste punten uit het debat was de opmerking van Wiebes na de motie van Omtzigt om de aanpassingstermijn voor uitvoerders met een jaar te verlengen. Hij zei  hierover "Wij hebben toen gesteld dat, indien de conceptregelingen tijdig worden voorgelegd, dat jaar er inderdaad is om met terugwerkende kracht aan te passen. Deze motie is daarmee wat mij betreft overbodig."

Dit vinden wij een wonderlijke reactie. De mogelijkheid om een conceptregeling met terugwerkende kracht aan te passen lost namelijk geen probleem op.

De fiscale wetgeving maakt het mogelijk om pensioenregelingen ter beoordeling voor te leggen aan de belastingdienst. Wanneer dit plaatsvindt voordat de pensioenregeling wordt gewijzigd, mag de pensioenregeling al worden ingevoerd gedurende de periode waarin de belastingdienst de regeling beoordeelt. Als de belastingdienst tot de conclusie komt dat de regeling niet volledig voldoet aan de fiscale voorwaarden, kan de pensioenregeling met terugwerkende kracht worden gewijzigd zonder dat dit fiscale gevolgen heeft. Daarvoor is dan wel vereist dat de regeling daarin voorziet via een zogenoemde "glijclausule". In eerste instantie mag een verzoek om de regeling te beoordelen beperkt blijven tot een volledige weergave van de tussen de partijen gemaakte afspraken over de pensioenregeling onder verwijzing naar een nog te ontwerpen definitieve tekst van de regeling. De definitieve tekst van de regeling moet dan binnen zes maanden na indiening van het verzoek worden nagezonden. De belastingdienst gaat pas na ontvangst van de definitieve tekst van de regeling over tot de beoordeling. Een eventuele aanpassing kan echter met terugwerkende kracht worden aangebracht tot het moment van de indiening van het verzoek tot beoordeling.

Als wij de staatssecretaris goed begrijpen, zegt hij dat werknemers en werkgevers het alleen maar vóór 1 januari 2015 eens hoeven te zijn over de hoofdlijnen van de gewijzigde conceptpensioenregeling. Bijvoorbeeld over het opbouwpercentage en de pensioeningangsdatum. In de loop van het kalenderjaar mag de regeling dan verder ingevuld worden en wordt bovenmatigheid per 1 januari 2015 voorkomen. Maar lost Wiebes hiermee het probleem op? Naar onze mening niet.

De mogelijkheid om een pensioenregeling vooraf voor te leggen aan de belastingdienst is er voor bedoeld om in incidentele gevallen vooraf zekerheid te krijgen over een afzonderlijke regeling. Hij is er zeker niet voor bedoeld om meer tijd te krijgen om massaal onderhandelingsprocessen af te ronden als vrijwel alle regelingen in Nederland moeten worden aangepast naar aanleiding van wetswijziging. Ook als werkgevers en werknemers gebruik willen maken van deze regeling, zal vóór 1 januari 2015 overeenstemming bereikt moeten zijn over de hoofdlijnen. Daarnaast wordt de belastingdienst mogelijk overspoeld met  wel 40.000 verzoeken. Want zoveel regelingen zijn er ongeveer in Nederland die aangepast moeten worden. Dat betekent dat zij - verdeeld over 260 werkdagen - ruim 150 regelingen per dag moeten beoordelen. Onmogelijk? Beter is het om de door Omtzigt voorgesteld route te volgen.

 

Auteur: Erik Schouten, adviseur Aegon Adfis
Bronnen: