Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Zorgplicht geschonden omdat dossier Bank onvoldoende informatie bevat.

Zorgplicht geschonden omdat dossier Bank onvoldoende informatie bevat.

19 april 2019

X stort het kapitaal uit zijn Pré Brede Herwaardering lijfrenteverzekering op een geblokkeerde lijfrentespaarrekening. Als X in 2015 het kapitaal wil omzetten in een tijdelijke lijfrente met zijn dochter als begunstigde is dat niet mogelijk. X vindt dat de Bank hem niet voldoende informeerde en daarom niet heeft voldaan aan haar zorgplicht. De Bank en X vragen de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening om een bindende uitspraak.

Schending zorgplicht adviseur

De Pré Brede Herwaardering lijfrenteverzekering van X komt tot uitkering op 31 december 2010. X wil het lijfrentekapitaal uitstellen tot 2015. Hij wendt zich tot zijn Bank, die X adviseert het kapitaal op een geblokkeerde lijfrentespaarrekening te storten. Als X in 2015 het kapitaal wil omzetten in een tijdelijke lijfrente met zijn dochter als begunstigde is dat niet mogelijk.

X geeft aan schade te lijden doordat er over de uitkeringen nu meer inkomstenbelasting verschuldigd is dan in geval zijn dochter de lijfrente-uitkeringen ontvangt als begunstigde. X is van mening dat de Bank deze schade moet vergoeden, omdat de Bank heeft verzuimd hem in te lichten over het verlies van het gunstige fiscale regime door het storten van het lijfrentekapitaal op de geblokkeerde spaarrekening.

De Bank heeft een andere mening. Zij geeft aan dat ze wel degelijk alle informatie over de storting op de geblokkeerde spaarrekening heeft gegeven aan X, maar dat X de tijdelijke lijfrente aan hemzelf wilde laten toekomen en daarom voor deze oplossing koos. Zij heeft zelfs expliciet erop gewezen dat X het voordelige fiscale regime zou kwijtraken als hij voor deze oplossing koos.

X vindt dat de Bank niet heeft voldaan aan haar zorgplicht omdat de Bank deze informatie niet heeft verstrekt bij het afsluiten van de lijfrenterekening. De Bank is het daar niet mee eens. De Bank en X vragen de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Commissie) om een bindende uitspraak.

Zorgplicht van de Bank

De Commissie moet bepalen of de Bank aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Hiervoor zoekt de Commissie aansluiting bij jurisprudentie waarin die zorgplicht nader is uitgewerkt. Daaruit volgt: ‘dat een assurantietussenpersoon tegenover zijn opdrachtgever de zorg moet betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon mag worden verwacht (zie HR 10 januari 2003, NJ 2003, 375, rov.3.4.1).’ De Commissie vindt dat van een redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon mag worden verwacht dat hij beschikt over de nodige deskundigheid en vakkennis, dat hij de financiële belangen van zijn cliënten naar beste weten en kunnen behartigt en dat hij zorgvuldigheid betracht in de advisering van zijn cliënten. Dat betekent dat van de Bank mag worden verwacht dat zij X zodanig informeert over de aard van het product en de risico’s van zijn keuzes, dat X vóór het sluiten van de verzekeringsovereenkomst een weloverwogen beslissing had kunnen nemen.

Dossier Bank bevat te weinig informatie

De Commissie is van mening dat in het dossier dat de Bank heeft gemaakt voor het door X gesloten bankspaarproduct, onvoldoende vast is komen te staan dat X door de Bank expliciet erop is gewezen dat door de keuze voor dit product geen gebruik meer kon worden gemaakt van de gunstige aanwendingsmogelijkheden op basis van het pré Brede Herwaarderingsregime. Hierdoor was het schenken van de lijfrente-uitkeringen aan de kinderen zonder verschuldigde schenkbelasting en ook minder inkomstenbelasting niet meer mogelijk voor X. De Commissie is van mening dat geen twijfel mag bestaan over de verstrekking van deze belangrijke fiscale informatie. De Bank had schriftelijk moeten vastleggen dat X was geïnformeerd over de verschillende aanwendingsmogelijkheden, waaronder de verzekeringsconstructie waarbij het fiscale regime kon worden behouden.

Omdat de Bank de informatie niet schriftelijk heeft vastgelegd is er dus geen onomstotelijk bewijs dat de gevolgen van de keuze van X met betrekking tot de aanwendingsmogelijkheden zijn besproken. Om deze reden is de Commissie van mening dat de Bank niet aan haar zorgplicht heeft voldaan.

Commentaar

Soms popt een uitspraak om onbegrijpelijke reden pas laat op. Zo ook deze uitspraak. Aangezien deze uitspraak ook nu nog actueel en belangrijk is voor adviseurs, wilden wij hem u daarom niet onthouden.

Deze uitspraak laat zien het belangrijk is dat het dossier van een adviseur volledig is. Alle relevante informatie moet worden gegeven, zodat de klant een weloverwogen keuze kan maken voor het aangeboden product. Bovendien zal de gegeven informatie onomstotelijk uit het dossier moeten blijken. De belangrijke informatie moet schriftelijk zijn vastgelegd.

Auteur: Joanna Hildering, adviseur Aegon Adfis

Bron: Kifid, 8 mei 2018

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 19 april 2019