Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag: kan tijdens verlof pensioen worden opgebouwd?

Zakelijk Adfis Oud Praktijkvragen Praktijkvraag: kan tijdens verlof pensioen worden opgebouwd?

Vraag

Ik adviseer een werkgever bij de wijziging van zijn pensioenregeling. Hij krijgt veel vragen over opbouw van het pensioen tijdens perioden van verlof. Kan pensioen worden opgebouwd tijdens perioden van verlof?

Antwoord

Dit kan mits er voldaan wordt aan de voorwaarden die de fiscale wet- en regelgeving hieraan stelt en de mogelijkheid om pensioen op te bouwen tijdens perioden van verlof is opgenomen in de pensioenregeling.

Volgens het Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1964 (artikel 10a) mag pensioen worden opgebouwd over de wettelijke periode van ouderschapsverlof, sabbatsverlof gedurende maximaal 12 maanden en tijdens studieverlof voor cursussen voor opleidingen of studie voor een beroep.

In het Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen (besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514) stelt de minister dat perioden van verlof mee kunnen tellen als diensttijd zolang de dienstbetrekking voortduurt.

Op grond van de Wet moet men in beginsel rekening houden met een eventuele deeltijdfactor of met een lager loon. Dat zou bij onbetaald verlof de verdere opbouw van pensioen frustreren. Dat is niet de bedoeling daarom keurt de minister goed dat deze aspecten buiten beschouwing blijven bij verlof. Voor deze goedkeuring geldt de voorwaarde dat er in de perioden van verlof geen cumulatie plaatsvindt met opbouw in een pensioenregeling bij een eventuele nieuwe werkgever, de vorming van een oudedagsreserve als bedoeld in artikel 3.67 Wet IB 2001 of de deelname aan een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling. De werkgever mag hierbij afgaan op een verklaring van de werknemer

Voor wat betreft het pensioengevend loon bepaalt de minister dat in dit geval mag worden uitgegaan van het loon voorafgaande aan de periode van het verlof.

Naast de fiscale voorwaarden geldt dat ook in de pensioenregeling moet zijn opgenomen dat die periode meetelt voor de pensioenopbouw. De pensioenuitvoerder zal niet altijd in alle gevallen van verlof pensioenopbouw toestaan. Het is zaak dit vooraf goed met de pensioenuitvoerder af te spreken en vast te leggen in de uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 5 april 2019