Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag: korting WW met pensioen

Zakelijk Adfis Oud Praktijkvragen Praktijkvraag: korting WW met pensioen

Vraag

Ik ben onlangs ontslagen en krijg binnenkort een WW-uitkering. Uit een andere dienstbetrekking krijg ik al enige jaren een vroegpensioenuitkering. Wordt die pensioenuitkering gekort op mijn WW-uitkering? 

Antwoord

Nee.

Volgens de Werkloosheidswet verlagen arbeidsinkomsten en inkomsten in verband met arbeid de WW-uitkering. Een (vroeg)pensioenuitkering is volgens het Algemeen Inkomensbesluit Sociale Zekerheidswetten (hierna: AIB) inkomen in verband met arbeid. En komt daardoor in mindering op de WW.

Het AIB benoemt een beperkt aantal uitzonderingen op de hoofdregel. In de volgende twee situaties vindt er geen verrekening van het pensioen plaats:

•    Indien en voor zover de uitkeringsgerechtigde een deeltijdpensioen ontvangt vóór het intreden van de werkloosheid en dat deeltijdpensioen samenhangt met een eerder verlies van arbeidsuren. Wanneer de uitkeringsgerechtigde vervolgens (volledig) werkloos wordt, vindt geen verrekening plaats van dit ingegane deeltijdpensioen met de WW-uitkering (artikel 3:5, vijfde lid AIB); en
•    Wanneer het pensioen voortvloeit uit een parallelle dienstbetrekking ten opzichte van de dienstbetrekking waaruit de betrokkene werkloos is geworden (artikel 3:5, zevende lid AIB).

Vanaf 1 mei 2018 gelden extra uitzonderingen. De vroegpensioenuitkering die u ontvangt uit een andere dienstbetrekking valt onder één van deze extra uitzonderingen. 

De extra uitzonderingen pensioenkorting die gelden vanaf 1 mei 2018 zijn:

•    Pensioen dat al wordt ontvangen voorafgaand aan de dienstbetrekking waaruit de betrokkene werkloos is geworden. Voor de betrokkene was er dan geen aanleiding om zich uit het arbeidsproces terug te trekken, aldus Koolmees; en
•    Pensioen dat al eerder in aanmerking is genomen voor een WW-uitkering. De ratio hierachter is dat het onbillijk wordt geacht om ouderdomspensioen met meerdere (volgtijdelijke) WW-uitkeringen te verrekenen, aldus Koolmees.

In ons nieuwsbericht van 21 juni 2018 leest u meer over deze extra uitzonderingen. 

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 29 november 2018