Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag – Leidraad pensioenadvisering en verantwoordelijkheid adviseur

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – Leidraad pensioenadvisering en verantwoordelijkheid adviseur

Vraag

Ik las uw nieuwsbericht van 8 augustus over de vernieuwde Leidraad Tweede Pijlerpensioen. In deze leidraad staat: “De AFM verwacht dat u in overleg met de werkgever een zo realistisch mogelijke inschatting krijgt van de financiële ruimte voor de concrete pensioenlasten van de werkgever voor de komende jaren. Zorg ervoor dat de werkgever en eventueel diens financiële deskundige, bijvoorbeeld de accountant van de werkgever u adequaat informeren over de huidige en toekomstige financiële ruimte voor de betaalbaarheid van de pensioenlast”. In de vorige Leidraad stond dat de pensioenadviseur zelfstandig een volledige analyse van de onderneming moest doen. Betekent dit dat ik als adviseur niet langer verantwoordelijk ben voor de inschatting van de financiële positie van de werkgever omdat dit nu een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de werkgever en zijn financiële adviseurs?

Antwoord

Nee; het is nadrukkelijk niet de bedoeling van de AFM geweest om een wijziging in de positie van de adviseur op dit gebied aan te brengen. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor uw advies. Er wordt van de pensioenadviseur verwacht dat hij zelf een analyse maakt om te bepalen of de werkgever de financiële ruimte heeft om de pensioenlasten de komende jaren te kunnen dragen. Het feit dat de AFM hierbij aangeeft dat de werkgever en de accountant u hierover adequaat moeten informeren, doet hier niet aan af. De boodschap van de AFM is om naast (financiële) bedrijfsinformatie, nadrukkelijk gebruik te maken van de kennis van de werkgever (en de accountant) over het bedrijf bij het bepalen van de financiële ruimte. De AFM verwacht van de adviseur dat hij in zijn advies een (zoveel mogelijk) cijfermatig onderbouwde conclusie opneemt waarom de pensioenlast van het te adviseren pensioenproduct past bij de financiële positie van de werkgever en bij het budget dat hij daartoe beschikbaar wil stellen. Uit de analyse en het advies moet blijken waarom de adviseur het aannemelijk vindt dat de pensioenlasten niet alleen nu maar ook op langere termijn betaalbaar zijn.

Wat betekent deze nieuwe leidraad voor de pensioenadvisering? En wat betekent die voor de werkgever en de werknemer? Wilt u in één dagdeel bijgepraat worden en praktische handvatten krijgen hoe u met de leidraad om kunt gaan? En helderheid krijgen over de visie van de AFM met betrekking tot de vernieuwde leidraad? Kom dan naar de training “Pensioenadvisering 2019, Bent u er klaar voor?” De AFM is dan gastspreker. De training is op 30 oktober in Amersfoort en 1 november in Nootdorp. Hier vindt u meer informatie en kunt u zich inschrijven.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 5 oktober 2018