Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – Oprenten ODV

Praktijkvraag – Oprenten ODV

Vraag

Ik heb mijn pensioen in eigen beheer omgezet in een ODV. Ik heb gehoord dat het rentepercentage waarmee mijn BV mijn ODV moet verhogen negatief is. Moet mijn BV die rente gebruiken of mag deze worden beperkt tot nul?

Antwoord

Bij de oprenting moet het negatieve percentage worden gebruikt. U mag de rente dus niet vastzetten op nihil.

Praktisch betekent dit dat de waarde van uw ODV daalt. Wanneer de termijnen van uw ODV al zijn ingegaan, heeft de negatieve oprenting van de ODV een verlaging van de toekomstige ODV-termijnen tot gevolg

De wijze waarop uw ODV moet worden gewaardeerd, is vastgelegd in de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) en de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (URLB). Volgens de Wet LB (artikel 38p, eerste lid) moet de ODV jaarlijks worden verhoogd met een bij ministeriële regeling bepaalde marktrente. Deze verplichting om op te renten, ook wanneer de rente negatief is, volgt onder meer uit de Memorie van Toelichting van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen en antwoorden van de minister op vragen die het NOB hierover stelde.

De voor de oprenting van de ODV te gebruiken marktrente is opgenomen in de URLB (artikel 12.3a) en kent geen ondergrens voor de marktrente. U mag de rente dus niet vastzetten op nihil. Deze marktrente is het rekenkundig gemiddelde van de maandelijks door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond van Verzekeraars gepubliceerde U-rendementen over de maanden van het voorafgaande kalenderjaar. Voor 2019 is deze marktrente -0,107%. .

Bron: V&A 19-007 Negatieve marktrente oprenten oudedagsverplichting

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 9 januari 2020