Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag – Verpanding van een pensioenuitkering

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – Verpanding van een pensioenuitkering

Vraag

Een relatie van mij heeft pandrecht verleend aan zijn ex-echtgenoot (vrouw) op al zijn huidige en toekomstige pensioenuitkeringen. Hij heeft dit vastgelegd in een pandakte. Volgens de pensioenuitvoerder is verpanding nietig. Klopt dit?

Antwoord

Ja. Dat klopt.

Pensioenwet

Volgens de Pensioenwet (artikel 64) is “vervreemding of elke andere handeling, waardoor de aanspraakgerechtigde of de pensioengerechtigde enig recht op zijn pensioenaanspraken of pensioenrechten aan een ander toekent”, nietig tenzij dit plaatsvindt in de wettelijk vastgestelde gevallen. Van die andere wettelijk vastgestelde gevallen is in de situatie van uw relatie geen sprake.

In 2016 kreeg de rechtbank Amsterdam eenzelfde vergelijkbare vraag over pensioen van een deelnemer aan het pensioenfonds PME. PME had al gedurende drie jaar het pensioen uitgekeerd op basis van de pandakte en vorderde het betaalde pensioen terug. De rechtbank: “Op basis van dit artikel geldt dat het niet is toegestaan om te beschikken over een pensioenrecht of aanspraak door deze bijvoorbeeld aan een ander over te dragen, te verpanden, te belenen of te schenken, tenzij er sprake is van de in a t/m c omschreven situaties. Wanneer een dergelijke beschikkingshandeling desondanks wordt verricht, is deze nietig en wordt dus niet geacht te hebben plaatsgevonden.

De eis van PME om het uitbetaalde pensioen terug te vragen is volgens Rechtbank Amsterdam naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.(ECLI:NL:RBAMS:2016:9386).

Fiscaal

De verpanding is weliswaar nietig, maar heeft desondanks wel fiscale gevolgen voor uw relatie. Volgens de Wet op de loonbelasting wordt de pensioenaanspraak aangemerkt als loon (artikel 19b Wet LB). Daarnaast is uw relatie ook revisierente verschuldigd (artikel 30i AWR). De pensioenuitvoerder moet de loonbelasting en revisierente afdragen aan de belastingdienst.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 15 juni 2017