Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag - Afkoop pensioen in eigen beheer door in België woonachtige DGA

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag - Afkoop pensioen in eigen beheer door in België woonachtige DGA

Vraag

Een DGA is enkele jaren geleden geëmigreerd naar België. Tijdens zijn verblijf in Nederland heeft hij pensioen in eigen beheer (PEB) opgebouwd bij zijn in Nederland gevestigde BV. De DGA wil zijn in Nederland opgebouwd pensioen afkopen en daarbij gebruik maken van de faciliteiten van de Wet uitfasering PEB. Hij wil graag weten welke fiscale consequenties deze afkoop heeft.

Antwoord

Omdat de DGA in België woont is de heffing over de afkoopwaarde van het pensioen dat de DGA in Nederland in eigen beheer opbouwde  afhankelijk van de belastingwetten in België en Nederland. Daarnaast is de heffing afhankelijk van  de toewijzing van de heffing in het Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting (Verdrag) tussen Nederland en België.

Volgens de Nederlandse belastingwet wordt bij afkoop in de periode 2017 en 2019 inkomstenbelasting geheven over de afkoopwaarde minus een korting. De afkoopwaarde is gelijk aan de fiscale waarde ten tijde van de afkoop. Nederland verleent een korting op de afkoopwaarde waarvan de hoogte afhankelijk is van het tijdstip van afkoop.

De belastingheffing in België over het pensioen is afhankelijk van de vraag of de DGA een bestuursfunctie in de BV uitoefent. Als de DGA bestuurder is wordt de afkoopwaarde belast tegen het progressieve tarief. Als de DGA geen bestuurder (meer) is wordt de afkoopwaarde in beginsel ook belast tegen het progressieve tarief. Maar als de pensioenuitkering plaatsvindt op een datum die later ligt dan vijf jaar vóór de overeengekomen pensioendatum mag een vast tarief gehanteerd worden van 16,5 %.    

Volgens het Verdrag valt afkoop van een nog niet ingegaan pensioen onder de Nederlandse heffingsbevoegdheid. België verleent een vrijstelling mits en voor zover het pensioen in Nederland effectief wordt belast. Omdat de verleende korting van de heffingsgrondslag niet leidt tot een effectieve heffing in Nederland geeft de Belgische belastingdienst geen vrijstelling voor deze korting.

Voor de afkoop van reeds ingegane pensioenen komt op basis van het Verdrag de heffingsbevoegdheid in principe aan België toe. Echter, Nederland mag deze inkomsten ook belasten, op voorwaarde dat de afkoopwaarde meer dan € 25.000 bedraagt en de afkoop in België niet op basis van het progressieve tarief wordt belast. Wanneer op grond van deze voorwaarden de heffingsbevoegdheid aan Nederland toekomt, verleent België een vrijstelling. Ook in dit geval geldt deze vrijstelling niet voor de korting die Nederland geeft op de heffingsgrondslag.

Het komt er dus op neer dat België de heffingskorting die Nederland verleent op de afkoopwaarde belast.

NB: Op Kamervragen (link) antwoordde de Staatsecretaris van Financiën dat de DGA zelf verantwoordelijk is voor de fiscale consequenties die zijn keuze om te emigreren en eventuele afkoop van zijn PEB met zich meebrengen. Het is mogelijk dat door Verdagen en nationale wetgevingen de in het buitenland wonende DGA niet of minder kan profiteren van de faciliteiten die zijn opgenomen in de Wet uitfasering PEB. Volgens de staatsecretaris is dit inherent aan de positie van een in het buitenland wonende DGA. 

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 17 mei 2018