Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag - Planning wetgeving nieuw pensioenstelsel

Praktijkvraag - Planning wetgeving nieuw pensioenstelsel

Vraag

Ik ben het spoor een beetje bijster met betrekking tot het nieuwe pensioenstelsel. De Koning zei in de Troonrede: “De regering ‘hoopt’ in 2021 het wetsvoorstel voor de vernieuwing van het pensioenstelsel in te dienen.” Dit vind ik nogal vaag. Kunnen jullie hierover meer duidelijkheid geven?

Antwoord

De Koning formuleerde het indieningsmoment van het wetsvoorstel voor vernieuwing van het pensioenstelsel opvallend voorzichtig. In de begroting van sociale zaken staat de planning wat concreter geformuleerd.

Daarin staat onder meer: ”Om te komen tot een duurzaam houdbaar pensioenstelsel gaat het kabinet in 2021 de vernieuwing van het aanvullend pensioenstelsel uitwerken in wetgeving. Het kabinet streeft ernaar deze wetgeving op 1 januari 2022 in werking te laten treden.”

Naar verwachting start het ministerie van Sociale Zaken eind november 2020 een internetconsultatie. De resultaten van die consultatie zullen waarschijnlijk in maart 2021 worden verwerkt in een wetsvoorstel.

De Tweede Kamer verkiezingen in 2021 en (de vorming van) een nieuw kabinet kunnen uiteraard wel gevolgen hebben voor de voortgang van de beoogde wetgevingsplanning.

Een onderdeel van het nieuwe pensioenstelsel is begin september 2020 ingediend bij de Tweede kamer. Dat is het wetsvoorstel ‘RVU, verlofsparen en bedrag ineens’. Dit wetsvoorstel regelt een tijdelijke vrijstelling van de RVU­heffing (tot een bepaald bedrag) waardoor vervroegde uittreding mogelijk wordt gemaakt voor werknemers die niet in staat zijn werkend de AOW-leeftijd te bereiken. Daarnaast wordt de mogelijkheid geïntroduceerd om op de pensioeningangsdatum een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen als bedrag ineens op te nemen. Tot slot wordt de bestaande regeling waarbij werknemers fiscaal gefaciliteerd vakantieverlof en compensatieverlof kunnen opsparen verruimd. De beoogde inwerkingtredingsdatum voor de versoepeling van de RVU­heffing en verlofsparen is 1 januari 2021 en voor het bedrag ineens 1 januari 2022

Naast afspraken over herziening van het tweede pijler pensioen en RVU, verlofsparen en bedrag ineens, bevat het pensioenakkoord afspraken over een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd en duurzame inzetbaarheid die eraan moeten bijdragen dat mensen hun AOW-leeftijd gezond werkend kunnen bereiken; ook degenen die zwaar werk verrichten. Dat wetsvoorstel voor een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd is in juli 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor het faciliteren van sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden stelt het kabinet € 1 miljard beschikbaar in de periode 2021 tot en met 2024.

Bron: Rijksbegroting 2021, onderdeel Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 21 september 2020.