Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag: Einddatum levensloopregeling in 2021

Praktijkvraag: Einddatum levensloopregeling in 2021

Vraag

Ik heb een levensloopspaarrekening met nog een flink saldo. Ik weet dat de levensloopregeling eindigt op 31 december 2021. Maar nu hoorde ik dat die regeling al op 1 november 2021 gaat eindigen. Klopt dat?

Antwoord

In het belastingpakket Overige Fiscale Maatregelen 2021 dat op Prinsjesdag is gepresenteerd en ingediend bij de Tweede Kamer stelt het kabinet voor om de einddatum te wijzigen in 1 november 2021.

Wanneer dit wetsvoorstel wordt aangenomen, eindigt de levensloopregeling inderdaad op 1 november 2021. De spaarinstelling waar uw levensloopspaarrekening loopt, moet op dat moment loonheffing inhouden over uw levensloopspaartegoed op 1 november. Tot en met 31 oktober 2021 blijft wel de huidige mogelijkheid bestaan om het levensloopsaldo geheel of gedeeltelijk op te nemen en via uw (ex-)werkgever te laten uitbetalen. Dat moet u dan samen met uw (ex) werkgever aangeven, uiterlijk op een door de uitvoerder te bepalen moment (bijvoorbeeld uiterlijk 30 september 2021). In dat geval moet uw (ex-)werkgever de levensloopuitkeringen tot het loon te rekenen. De spaarinstelling waar uw levenslooprekening loopt zal u hierover informeren.

De reden waarom het kabinet de einddatum van de levensloopregeling vervroegt, is dat het spaartegoed anders vrijvalt op 31 december 2021 en in dat jaar nog is belast voor zover het tegoed nog niet is uitgekeerd. De (ex-)werkgever is inhoudingsplichtig. Dit is praktisch lastig uitvoerbaar, omdat (ex)werkgevers niet alle informatie hebben om tijdige en juiste aangiften te doen. Ook hebben (ex-)werkgevers niet altijd informatie over de actuele waarde in het economische verkeer van die aanspraak, of welk deel daarvan tot het loon gerekend moet worden. Het kan zelfs zijn dat de ex-werkgever waar het levenslooptegoed is opgebouwd, niet meer bestaat. In die gevallen moet de uitvoerder (bank, kredietinstelling, verzekeraar, etc.) de belasting inhouden. Tot slot is 31 december 2021 een onredelijke datum om het tegoed te laten vervallen, omdat de belasting dan nog niet is ingehouden. Dat betekent dat het hele tegoed per 1 januari 2022 als vermogen in box 3 valt, terwijl er nog belasting over geheven moet worden.

Bron: Belastingplanstukken Belastingplannen 2021, onderdelen Wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2021 en de Memorie van Toelichting Wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2021

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 24 september 2020