Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag - Nabestaandenpensioen; LAT-relatie en nieuw pensioenstelsel

Praktijkvraag - Nabestaandenpensioen; LAT-relatie en nieuw pensioenstelsel

Vraag

Cliënten van mij hebben een LAT-relatie. Ze wonen niet op hetzelfde adres, maar hebben wel een affectieve relatie. Komen zij na de invoering van een uniforme partnerdefinitie in de Wet toekomst pensioenen in aanmerking voor een partnerpensioen?

Antwoord

Neen. Ongehuwden die geen geregistreerd partner zijn, moeten volgens de consultatieversie van het Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning, willen zij als partner in de zin van het partnerpensioen aangemerkt worden.

De definitie van partner in de consultatieversie komt te luiden:

- partner:
a. echtgenoot;
b. geregistreerd partner; of
c. de meerderjarige persoon die met de werknemer of de gewezen werknemer een gezamenlijke
huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad, een bloedverwant in de
tweede graad in de rechte lijn, een meerderjarig stiefkind of meerderjarig voormalig pleegkind;.

Onder een gezamenlijke huishouding wordt verstaan:

Artikel 2a. Nadere bepalingen gezamenlijke huishouding
1. Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien de betrokkenen hun hoofdverblijf hebben in
dezelfde woning en:
a. een notarieel verleden samenlevingscontract hebben gesloten waarin zij zich wederzijds hebben
verplicht bij te dragen in de kosten van levensonderhoud; of
b. al ten minste zes maanden hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en blijk geven zorg te
dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding
dan wel anderszins.
2. Personen die partners waren omdat zij een gezamenlijke huishouding voerden blijven als partner
aangemerkt als zij niet langer hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning enkel als gevolg van
opname in een verpleeghuis of verzorgingshuis vanwege medische redenen of ouderdom van een
van hen, zolang ten aanzien van geen van beiden een derde persoon als partner wordt aangemerkt
en geen van beiden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de pensioenuitvoerder heeft
laten weten dat zij niet langer als partner willen worden aangemerkt.
3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met
betrekking tot dit artikel.

Als uw cliënten  niet willen samenwonen, maar wel partners voor de pensioenregeling willen zijn, kunnen ze overwegen te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan.

Let wel: trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan heeft weer consequenties voor bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, toeslagen en sociale uitkeringen. Alle voor- en nadelen van trouwen/geregistreerd partnerschap versus LAT-relatie moeten wel goed tegen elkaar worden afgewogen.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 5 mei 2021

Bron: https://www.internetconsultatie.nl/wettoekomstpensioenen