Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – Prepensioen omzetten in ouderdomspensioen (2)

Praktijkvraag – Prepensioen omzetten in ouderdomspensioen (2)

Vraag

In onze vorige nieuwsbrief las u de praktijkvraag of omzetting van prepensioen in een levenslang ouderdomspensioen zonder fiscale consequenties kan. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) attendeerde ons erop dat ons antwoord niet volledig was. Hierna leest u de vraag en het antwoord inclusief de aanvulling. 

Een van mijn cliënten weet dat hij per 1 januari 2021 wordt ontslagen. In de loop van dat jaar gaat zijn prepensioen in. Zijn ouderdomspensioen gaat drie jaar later in. Cliënt wil voorkomen dat zijn WW-uitkering straks gekort wordt met zijn prepensioen en wil daarom zijn prepensioen omzetten in levenslang ouderdomspensioen. Kan dat zonder fiscale consequenties? 
 

Antwoord

Volgens de fiscale wetgeving mag prepensioen omgezet worden in een levenslang ouderdomspensioen. Uitstel van prepensioen mag alleen voor zover er wordt doorgewerkt.

De Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling), kortweg Wet VPL, maakt het sinds 2005 niet meer mogelijk om prepensioen fiscaal gefaciliteerd op te bouwen. Het (fiscale) overgangsrecht van prepensioen is geregeld in artikel 38d Wet LB. Volgens dat overgangsrecht in combinatie met de wetgeving, zoals die gold op 31 december 2004 voor prepensioen, mag het op 31 december 2005 opgebouwde prepensioen worden omgezet in een levenslang ouderdomspensioen. Artikel 38d, derde lid Wet LB regelt zelfs dat het ouderdomspensioen door ruil van het prepensioen zelfs hoger mag zijn dan het maximum van artikel 18a Wet LB.

Het CAP gaf ons aan dat zij ruil in het zicht van prepensioen feitelijk ziet als uitstellen. In haar Vragen en Antwoorden 08-086 en 08-094 geeft het CAP aan wat de gevolgen daarvan zijn. Zij schrijft daarin onder meer: “Indien zich een constructie voordoet waarin op deze kunstmatige wijze wordt beoogd het prepensioen geheel of gedeeltelijk uit te stellen zonder dat de werknemer het voornemen heeft in dezelfde mate door te werken na de prepensioendatum, zal de Belastingdienst zich op het standpunt stellen dat de ruil van prepensioen naar het later ingaand ouderdomspensioen in dat geval in strijd komt met de toepassing van artikel 13a, tweede lid, Wet LB. Of het oogmerk om uitstel van prepensioen zonder doorwerken te bereiken zich voordoet, zal afhangen af van de feiten en omstandigheden.”

Wanneer uw cliënt niet aannemelijk maakt dat hij na zijn ontslag (bij een andere werkgever) gaat doorwerken kan de omzetting van het prepensioen in een levenslang pensioen niet plaatsvinden zonder fiscale consequenties. Dan zal de pensioenuitvoerder bij de omzetting loonheffing moeten inhouden en afdragen over het volledige prepensioen.

En er spelen meer punten dan alleen de fiscale. Zo is een pensioenuitvoerder niet verplicht om alle pensioenmogelijkheden die de fiscale wetgever geeft in haar assortiment op te nemen en aan te bieden. Een pensioenuitvoerder is derhalve niet verplicht om mee te werken aan de omzetting van prepensioen in levenslang ouderdomspensioen, ook al staat de fiscale wetgever deze omzetting niet in de weg.

Daarnaast speelt het feit dat het UWV de mogelijkheid heeft om een WW-uitkering te weigeren wanneer een pensioengerechtigde door uitstel van het ouderdoms- en/of overbruggingspensioen een beroep moet doen op de sociale uitkeringen. Tot nu toe hoorden wij geen signalen uit de markt dat het UWV dit doet.

Bronnen: V&A 08-086 en 08-094

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 16 april 2020