Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Advies STAR bijbetaalproblematiek waardeoverdrachten

20 januari 2009

Bij beëindiging van de deelneming aan een pensioenregeling heeft de deelnemer het wettelijk recht op waardeoverdracht naar de pensioenregeling van zijn nieuwe werkgever. Door het verschil in grondslagen (met name de te hanteren rekenrente) tussen overdrachtswaarde en inkooptarief bij de nieuwe uitvoerder kan de nieuwe werkgever met een forse bijbetalingslast worden geconfronteerd.
Tijdens de behandeling van de Veegwet PW door de Eerste Kamer berichtte minister Donner (SZW) dat de regering over deze bijbetaalproblematiek advies aan de Stichting van de Arbeid (STAR) heeft gevraagd (zie actueel 08-18).

Advies STAR

Op 8 januari 2009 heeft de STAR zijn advies aan minister Donner uitgebracht.
De STAR meldt daarin bezig te zijn met een meer fundamenteel advies over waardeoverdracht.
Voor de tussenperiode stelt de STAR als oplossingsrichting een verhoogde overdrachtswaarde voor: pensioenuitvoerders dragen de wettelijke overdrachtswaarde over verhoogd met een opslag van maximaal 20%. Bij overdracht naar een werkgever met een rechtstreeks verzekerde regeling zou dan onder normale omstandigheden het door de werkgever bij te betalen bedrag tot ongeveer de helft kunnen worden beperkt.
Als gevolg van de huidige situatie op de financiële markten zijn de dekkingsgraden van zeer veel pensioenfondsen echter gedaald tot fors onder het vereiste niveau, waardoor deze oplossingsrichting momenteel onuitvoerbaar is. Het geld daarvoor ontbreekt.

Bovendien is bij een aantal pensioenfondsen sprake van onderdekking (dekkingsgraad < 100%), waardoor waardeoverdracht bij die fondsen is opgeschort.
De STAR stelt dan ook voor om voor 2009 pas op de plaats te maken en over een jaar de situatie opnieuw te bezien tegen de achtergrond van de dan geldende omstandigheden.
Ondertussen zal ook de meer fundamentele discussie over de huidige systematiek van waardeoverdracht verder worden gevoerd.

Noot

Het zit de STAR niet mee. Na intensieve discussies kan een oplossingsrichting worden voorgesteld die echter door de huidige financiële omstandigheden onuitvoerbaar blijkt te zijn. Vandaar het voorstel om deze oplossing een jaar aan te houden.
De meer fundamentele discussie over de systematiek van waardeoverdracht gaat over de eventuele herziening daarvan. Het wettelijk recht stamt uit 1994. Toen nam de meerderheid van de deelnemers deel aan eindloonregelingen. Het wettelijk recht was op die regelingen toegesneden.

Die situatie is drastisch gewijzigd. De meerderheid van deelnemers zit tegenwoordig in middelloonregelingen, terwijl ook beschikbare premieregelingen een grote vlucht hebben genomen.
Ook wordt meer nadruk gelegd op indexering van de regeling. Dat zijn redenen om een fundamentele discussie te starten over het stelsel van wettelijke waardeoverdracht.

 

Bron: Brief STAR van 8 januari 2009 aan minister Donner (zie www.stvda.nl, Bijbetaalproblematiek bij pensioenwaardeoverdrachten).