Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Aegon geeft bruikbare informatie voor rapportage van pensioenfondsen

7 februari 2013

In november 2011 presenteerde de Pensioenfederatie haar Aanbevelingen Uitvoeringskosten waarin zij aangaven dat pensioenfondsen meer informatie moeten geven over hun kosten. AEGON heeft haar klanten hierop pro-actief informatie over kosten aangeboden. In dit artikel gaan we dieper in op hoe deze informatie tot stand is gekomen, en wat onze klanten in de toekomst (nog) kunnen verwachten.

Inzicht krijgen in kosten

Transparant zijn over kosten helpt onze klanten – pensioenfondsen – om beter inzicht te hebben in hoe kosten gemaakt worden en welke activiteiten tot kosten leiden. AEGON heeft aan het einde van 2011 een werkgroep opgericht die bestaat uit medewerkers van AEGON Asset Management (AAM), de vermogensbeheerder van AEGON, en het Pensioenbedrijf van AEGON Nederland met het doel om de kosten die in beide bedrijfsonderdelen voor klanten gemaakt worden overzichtelijk in één document samen te brengen.

Waar heeft AEGON over gerapporteerd?

In 2012 is gerapporteerd over 1) de beheervergoeding en service fee, 2) de transactiekosten en 3) de vaste beheervergoeding. Op elk van deze kostensoorten gaan we hieronder kort in.

1) Beheervergoeding / Service fee. De beheervergoeding is een vergoeding voor het beheer van het fondsvermogen. Dit is een percentage van de belegde waarde en wordt verrekend in de koers van het fonds. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het fonds waarin wordt belegd. De service fee is een vergoeding voor kosten zoals kosten van bewaring, kosten van (accountants) controle, kosten van (juridisch) advies, oprichtingskosten, administratiekosten en marketing- en communicatiekosten. De service fee dekt ook de overige kosten van de Basisfondsen / Pools, waarin het fonds belegt. De service fee wordt dagelijks bij het fonds in rekening gebracht op basis van de intrinsieke waarde van het fonds per ultimo van de voorafgaande handelsdag. De hoogte van de service fee kan per fonds verschillen.

Voor de vaststelling van de kosten voor een klant wordt van de synthetic Total Expense Ratio (STER*) van de beleggingsfondsen, die gerapporteerd wordt in het jaarverslag, gebruik gemaakt. De STER van de verschillende fondsen wordt vermenigvuldigd met het gemiddeld uitstaand vermogen in die fondsen. De financiële huishouding van fondsen wordt door AAM gecoördineerd en deze worden door een accountant gecertificeerd.

Als een klant in individuele stukken belegt, is er geen STER berekend. In zo’n geval wordt dan een contractueel afgesproken bedrag aangehouden voor de beheervergoeding en service fee.

2) Voor de transactiekosten zijn de op- en afslagkosten genomen die bij toe- en uittreding tot een fonds in rekening worden gebracht. De rapportage over de transactiekosten bevat per beleggingscategorie de op- en afslagen die in de rapportageperiode zijn betaald. Deze kosten zijn bedoeld om de zittende participanten te beschermen tegen waardedaling wanneer er (grote) transacties gedaan moeten worden die voortvloeien uit toe- of uittreding door een (andere) klant. De toetredingskosten die een participant bij toetreding betaalt worden gebruikt voor de financiering van de aankoopkosten die het fonds moet maken voor de daadwerkelijke aankoop van nieuwe beleggingen. De uittredingskosten zijn de gemaakte verkoopkosten voor de verkoop van de beleggingen van de uittreder. De transactiekosten die AEGON in rekening brengt zijn gelijk aan de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Indien individuele stukken zijn aangekocht, dan zijn er geen op- en afslagkosten bekend. In dat geval is voor het berekenen van de transactiekosten gerekend met de gemiddelde spread, de helft van het verschil tussen de bied- en de laatprijs, die wordt betaald.

3) Verder wordt een vaste Beheervergoeding gerapporteerd. Dit is een jaarlijkse vergoeding, vaak een aantal basispunten, die een klant betaalt voor het beheren en managen van een depot.

Reactie van klanten positief

In mei 2012 heeft AEGON het eerste rapport naar haar pensioenklanten gestuurd met daarin, zoveel als mogelijk, de gespecificeerde kosten van het vermogen dat AEGON voor hen beheert. Veel klanten hebben positief gereageerd op het pro-actief opgestuurde document. Zij vertelden ons dat de verstrekte informatie hen helpt om deelnemers inzicht te geven in de gemaakte kosten. Een van de reacties:

“Bedankt voor deze informatie. AEGON is hiermee de eerste fundmanager die een dergelijke uitsplitsing aan ons heeft geleverd. Ons pensioenfonds heeft voor het boekjaar 2011 wel de beheerkosten voor de diverse fondsen meegenomen bij de kosten vermogensbeheer. De intentie is voor het boekjaar 2012 een aanzet te doen om ook de transactiekosten afzonderlijk te vermelden. Het streven is om dit voor het boekjaar 2013 voor alle beleggingen te doen.”

Wij zijn sindsdien periodiek in dialoog met twee van onze klanten in een zogenaamd klankbordoverleg om het rapport aan te scherpen en nog bruikbaarder te maken.

Nieuwe inzichten: Total Cost of Ownership

De toezichthouders DNB en het AFM zijn, mede door het initiatief van de Pensioenfederatie in 2011, een discussie gestart over Total Cost of Ownership (TCO), waarbij de totale kosten in kaart worden gebracht van de totale levenscyclus van een financieel product of dienst. Hun stelling is dat de financiële sector verplicht moet worden om klanten zo volledig mogelijk te informeren over alle kosten die zij voor hun klanten maken. De discussies hierover zijn nog niet gladgestreken. Op dit moment verplicht DNB pensioenfondsen om over 2012 alle pensioenkosten (inclusief vermogensbeheer) in hun FTK-rapportage op te nemen. Deze instructies zijn verdergaand dan de instructies die al bestonden.

Wat kunt u van ons verwachten

AEGON blijft zoeken naar manieren om de informatievoorziening naar onze klanten te verbeteren, ook om te voldoen aan eventueel nieuwe eisen van DNB. Dit jaar zullen wij de pensioenfondsen die deze informatie in 2012 ook hebben ontvangen rond 31 maart informeren, zodat zij die informatie kunnen opnemen in hun jaarverslag. Onze institutionele klanten zullen de informatie in het tweede kwartaal van 2013 ontvangen.

*De Synthetische TER (STER) bevat naast de kosten zoals begrepen in de TER de doorlopende kosten van aan AEGON-gelieerde fondsen waarin het fonds direct of indirect belegt. Daarnaast bevat de STER ook de doorlopende kosten van niet aan AEGON gelieerde fondsen wanneer het fonds daarin gemiddeld over het boekjaar meer dan 10% van het beheerde vermogen direct of indirect belegt. Indien de externe beleggingsinstellingen weer beleggen in andere beleggingsinstellingen (zoals bij fund of funds), zijn vanwege het gebrek aan inzicht in de kosten van deze onderliggende beleggingsinstellingen, deze kosten niet meegenomen in de berekening van de STER.

 

Disclaimer
AEGON Investment Management B.V. is een beleggingsonderneming en beheerder van beleggingsfondsen en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie is met zorg samengesteld namens AEGON Investment Management B.V. Er is naar gestreefd de informatie juist en volledig mogelijk weer te geven. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen of informatiesystemen kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens en calculaties kunnen afwijken. Aan de verstrekte informatie en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig. De waarde van het financiële instrument is afhankelijk van de ontwikkelingen op financiële markten of (indien van toepassing) andere markten."