Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Afkoop kleine lijfrenten

8 mei 2009

Onlangs heeft de Kennisgroep Verzekeringsproducten vragen en antwoorden gepubliceerd inzake afkoop kleine lijfrenten (zie link).

Enkele aandachtspunten.

  • Voor de toetswaarde € 4.068,- (2009) worden de waarden van alle lijfrenteverzekeringen en tegoeden op lijfrentespaarrekeningen die bij dezelfde verzekeraar/bank zijn ondergebracht samengeteld (vraag 9).
  • Voor de toetswaarde wordt alleen de waarde van de nog niet ingegane lijfrenten in aanmerking genomen (vraag 10).
  • De waarde van een pré-Brede Herwaarderingslijfrente telt niet mee voor de toetswaarde (vraag 11).
  • Als een kapitaal vrijkomt voor aankoop van een nabestaandenlijfrente dan mag per begunstigde worden beoordeeld of gebruik kan worden gemaakt van afkoop kleine lijfrenten (vraag 13).
  • Bij afkoop kleine lijfrenten kan de saldomethode worden toegepast (vraag 14).
  • Als voor de waarde per 31-12-2005 een overbruggingslijfrente wordt aangekocht, blijft er vaak nog een (geringe) waarde over voor aankoop van een (tijdelijke) oudedagslijfrente. Op dit deel kan (nadat tenminste één termijn van de overbruggingslijfrente is vervallen), als hierom wordt verzocht, de regeling afkoop kleine lijfrenten worden toegepast (vraag 16).
  • Bij echtscheiding kan, na toedeling, voor elk van de partners afkoop kleine lijfrenten worden toegepast. Formele splitsing hoeft niet plaats te vinden (vraag 17).
  • Afkoop kleine lijfrenten is niet van toepassing als de redelijke termijn van zes maanden bij leven en twaalf maanden bij overlijden is overschreden (vraag 7).

Noot

De toepassing van afkoop kleine lijfrenten roept in de praktijk veel vragen op. De Kennisgroep Verzekeringsproducten geeft met de helpdesk-antwoorden een richtlijn voor de praktijk.

Praktisch

Bij afkoop kleine lijfrenten is er fiscaal sprake van een lijfrentetermijn. Vanaf 1 januari 2009 kan de beperkte saldomethode worden toegepast op lijfrentetermijnen (zie actueel 08-42). Voor toepassing van de saldomethode moet de belastingplichtige aannemelijk maken welk deel van de lijfrentepremie niet is afgetrokken. Hiervoor kan bijvoorbeeld een verklaring van de Belastingdienst worden opgevraagd.
Als de afkoopwaarde meer bedraagt dan € 4.068 ,- worden negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking genomen. Hierop is de saldomethode niet van toepassing. Dit leidt ertoe dat, ook al zijn de lijfrentepremies niet afgetrokken, de afkoopwaarde toch in zijn geheel is belast.

 

Bron: Helpdesk-antwoorden afkoop kleine lijfrenten Kennisgroep Verzekeringsproducten