Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Amendement waardeoverdracht aangenomen

4 juli 2014

Op de laatste dag voor het zomerreces nam de Tweede Kamer een amendement van Herma Lodders (VVD) aan over waardeoverdracht. Hiermee lost zij een aantal praktijkproblemen op.

Waardeoverdracht in de Pensioenwet

De Pensioenwet (PW) staat waardeoverdracht alleen toe in de gevallen die expliciet zijn opgenomen. De limitatieve opsomming veroorzaakt problemen als alle betrokken partijen (overdragende pensioenuitvoerder, ontvangende pensioenuitvoerder, werkgever en werknemer) behoefte hebben aan waardeoverdracht, maar de betreffende situatie niet in de Pensioenwet is opgenomen.

Bijvoorbeeld wanneer een werkgever zijn gewezen deelnemers in een premievrijgemaakte pensioenregeling de mogelijkheid wil bieden om op vrijwillige basis over te stappen naar de nieuwe pensioenregeling die hij met zijn actieve werknemers is overeengekomen. Deze vorm van waardeoverdracht is op dit moment niet toegestaan. Het amendement zorgt ervoor dat in dit geval waardeoverdracht wel mogelijk wordt.

Waardeoverdrachtsprobleem bij meer uitvoerders van één regeling

Ook voor de volgende situatie lost dit amendement het waardeoverdrachtsprobleem op.

Een werkgever laat onderdelen van zijn pensioenregeling uitvoeren door meerdere uitvoerders. Er is bijvoorbeeld sprake van een premieregeling voor het ouderdomspensioen. De deelnemers hebben de keuze om de beschikbare premie te gebruiken voor een ouderdomspensioen op basis van beleggingen. Deze regeling wordt ondergebracht bij een PPI. De deelnemer kan ook kiezen voor uitgestelde gegarandeerde periodieke uitkeringen. Omdat de PPI deze vorm niet mag  aanbieden wordt dit ondergebracht bij een pensioenverzekeraar.

Het omzetten van het pensioenbeleggingskapitaal dat is opgebouwd bij de ene uitvoerder (PPI) in een gegarandeerde uitgestelde periodieke uitkering bij de andere uitvoerder wordt door DNB beschouwd als een niet onder de PW vallende vorm van waardeoverdracht.

Dit amendement maakt in deze situatie waardeoverdracht wel mogelijk wanneer alle betrokken partijen het hiermee eens zijn.

Commentaar

De limitatieve opsomming van waardeoverdrachtsituaties in de Pensioenwet beperkte de keuzemogelijkheid van deelnemers. Onder meer wanneer zijn werkgever hem de keuzemogelijkheid bood tussen een pensioen op basis van beleggen bij een PPI en een gegarandeerd pensioen.

Volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) kunnen PPI's alleen premieregelingen zonder verzekeringstechnisch risico uitvoeren. Een gegarandeerd pensioen mag de PPI dus niet uitvoeren. Met dit amendement wordt de deelnemer niet langer beperkt in zijn keuze. Zijn pensioenkapitaal bij een PPI mag hij nu ook vóór pensioendatum overdragen naar een pensioenverzekeraar om daarvoor een uitgesteld pensioen aan te kopen als de pensioenuitvoerder en de werkgever het daarmee eens zijn.

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bronnen: Tweede Kamer, 3 juli 2014