Overslaan en naar de inhoud gaan
Weten wat Aegon met uw informatie doet? Bekijk ons nieuwe Privacy Statement.
Ok

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Bij verevening ook rekeninghouden met voorindexatie

2 mei 2014

De Rechtbank Zutphen besliste in 2008 over de vraag of een ex van een DGA bij verevening ook recht heeft op voorindexatie. Op 22 april 2014 werd deze uitspraak gepubliceerd. Daarbij liep het minder goed af voor de DGA.

Situatie

Een DGA bouwde tot het jaar 2000 pensioen op in zijn BV. Hij ging scheiden.
Tussen de DGA en zijn ex ontstond verschil van mening over de hoogte van het te verevenen pensioen. De ex vond dat zij recht had op verevening van het pensioen dat de DGA had opgebouwd tijdens het huwelijk inclusief de voorindexering (= indexering van de opgebouwde pensioenaanspraak vóór de datum van ingang van de pensioenuitkering). De DGA was het daarmee niet eens.

Rechtbank Zutphen

De rechtbank stelt de ex in het gelijk. Zij motiveert dit als volgt.
Volgens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (hierna: WVPS) bestaat het te verevenen ouderdomspensioen uit het pensioen dat is opgebouwd tijdens de huwelijkse periode. Het te verevenen pensioen is gelijk aan het pensioen dat de DGA zou krijgen als hij zijn dienstbetrekking op de datum van echtscheiding zou hebben beëindigd. Als het pensioen na ingang wordt verhoogd of verlaagd, dan geldt die verhoging of verlaging naar evenredigheid ook voor het verevende pensioen.

Wanneer voor de DGA de situatie geldt dat het opgebouwde pensioenrecht ook vóór ingang van het pensioen wordt geïndexeerd, moet op grond van de WVPS deze voorindexering van het pensioen ook ten behoeve van de ex plaatsvinden, aldus de rechtbank. De rechtbank keek hiervoor in de pensioenbrief van de DGA. In de pensioenbrief van de DGA was over indexatie het volgende opgenomen:

"Het tot op de datum van beëindiging van de dienstbetrekking opgebouwd recht zal voor zoveel mogelijk worden verhoogd conform de stijging van het door het Centraal Bureau van de Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie van werknemersgezinnen."

Gelet op deze bepaling concludeert de rechtbank dat het pensioen van de DGA vóór ingang wordt geïndexeerd. Het argument van de DGA dat bij echtscheiding uit wordt gegaan van de fictie dat iemand uit dienst is gegaan en dat die fictie afwijkt van de feitelijke situatie vindt de rechtbank niet relevant. De rechtbank: "Of de man feitelijk voorindexering ontvangt, heeft de wetgever kennelijk niet relevant geacht en kan niet doorslaggevend zijn, nu er immers ook een situatie denkbaar was geweest waarin de man nog steeds pensioen opbouwde en het pensioen derhalve nog in omvang toenam. De bedoeling van de wetgever is - gelet op de fictiebepaling - geweest dat de uitkomst voor de vrouw niet wordt beïnvloed door de feitelijke situatie aan de zijde van de man."

De rechtbank bepaalt dat de DGA het aan de ex toekende deel van het pensioen inclusief voorindexering ten behoeve van haar moet afstorten.

Commentaar

De vereveningsgerechtigde ex-echtgenote wilde kennelijk het verevende pensioendeel bij een externe verzekeraar onderbrengen. Soms is dit een discussie punt. Zie bijvoorbeeld ons bericht uit 2011. In deze procedure ging de discussie over de omvang van het pensioen dat extern verzekerd moet worden. Rechtbank Zutphen stelt dat daarbij moet worden uitgegaan van de bepalingen in het ontslagartikel. Als hierin staat dat de opgebouwde aanspraken ook vóór de pensioendatum worden geïndexeerd, dan moet die indexatie in de verevening worden betrokken. In dit geval betekent dit dat de rechten niet alleen na de pensioendatum worden geïndexeerd maar ook in de uitstelperiode.

Dit is voor de praktijk een belangrijke uitspraak. Want veel DGA's gebruiken voor hun pensioen in eigen beheer de modelpensioenovereenkomst van de belastingdienst. In die regeling is standaard een na-indexatie opgenomen. Daarnaast is in het artikel over beëindiging van de pensioenopbouw voor de pensioendatum opgenomen dat de opgebouwde pensioenen op de beëindigingsdatum tot de pensioendatum worden geïndexeerd. Vergelijkbaar met de zaak waarover de rechtbank oordeelde. Voor het indexeren van deze pensioenen wordt in de modelregeling uitgegaan van een door het Centraal Bureau voor de Statistiek periodiek gepubliceerd indexcijfer. Omdat verzekeraars dergelijke indexatiebepalingen niet bieden wordt bij afstorting van de aanspraken de onzekere indexatie omgezet in een vaste indexatie.

Pensioen en echtscheiding en het pensioen van een DGA in eigen beheer is ingewikkeld. Wanneer dit niet goed wordt geregeld kan dit leiden tot vervelende verrassingen. Wij kunnen u helpen met het voorkomen van deze verrassingen. Kijk hier waar wij u mee kunnen helpen.

 

Auteurs: Paul Lavrijssen en Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bronnen: Rechtbank Zutphen, datum publicatie 22-4-2014