Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Brief minister Donner naar aanleiding van het Algemeen Overleg Tweede Kamer

23 december 2008

Als reactie op het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 3 december 2008 zond minister Donner (SZW) een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Daarin behandelt de minister de volgende onderwerpen:

Melding dekkingstekorten

Via DNB vernam SZW dat naar schatting nog maar 15% van de pensioenfondsen, waarvan wordt vermoed dat sprake is van een dekkingstekort, geen melding deed.

Wijziging domeinafbakening

Stichting OPF publiceerde een voorontwerp van wet dat bedoeld is om samenvoeging van bestaande ondernemingspensioenfondsen (opf) mogelijk te maken tot een zogenaamde ondernemingenpensioenfonds. De minister legt uit dat momenteel volgens de Pensioenwet (PW) een opf aan slechts een onderneming of concern verbonden kan worden. Stichting OPF stelt voor dit te verruimen tot ook andere ondernemingen met een opf. Aldus zou een ondernemingenpensioenfonds ontstaan, verbonden aan meerdere ondernemingen of concerns. Hiervoor is wijziging van de zogenaamde domeineis in de PW noodzakelijk.

Dit onderwerp is de tweede fase API. De minister heeft hierover advies gevraagd van de STAR.

Overige toezeggingen

De Kamer wordt van fase II API op de hoogte gehouden.

De minister zal ingaan op de gewenste transparantie met betrekking tot belegging in private equityfondsen en hedgefunds.

 

Zodra de brief van de STAR over de bijbetalingsproblematiek bij waardeoverdracht is ontvangen (zie actueel 08-18), wordt deze brief doorgeleid naar de Kamer. Ook zal de minister nog een brief aan de Kamer zenden over de voor- en nadelen van het recht op waardeoverdracht.

De Kamer kan ook nog een brief verwachten over de mogelijkheden van pensioen in natura en een brief over de fiscale positie van arbeidsrelaties zoals zzp-ers.
Voorts komen nog een nota met de resultaten van het onderzoek naar de uitvoeringskosten van collectieve pensioencontracten en een nota over solidariteit in het pensioenstelsel.
 

Bron: Brief minister van SZW van 18 december 2008 aan de Tweede Kamer met kenmerk AV/PB/2008/35651 (zie www.szw.nl, Actueel, kamerstukken 2008).