Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Brieven SZW (IFRS / pensioenopbouw zelfstandigen)

9 oktober 2008

Brief minister Donner aan IASB (6 oktober 2008)

IASB (het orgaan dat de internationaal geldende verslaggevingsregels (IFRS) opstelt) heeft onlangs nieuwe regels voorgesteld. Deze regels houden in dat bedrijven voortaan alle pensioenverplichtingen op hun balans moeten opnemen. Achtergrond vormt de wens meer inzicht in deze verplichtingen en eventuele dekkingstekorten te krijgen.
In zijn brief heeft minister Donner hiertegen stelling genomen. Donner verwacht niet dat hierdoor meer inzicht wordt verkregen. Hij pleit voor een fundamentele herbeoordeling van de verslaggeving over pensioenen.
In zijn brief wijst Donner erop dat in Nederland het pensioenstelsel op een andere wijze is vormgegeven dan in veel andere landen.
De pensioenen zijn ondergebracht bij onafhankelijke pensioenfondsen. Op de fondsen rusten de verplichtingen en de risico’s. Deze verplichtingen en risico’s worden door de fondsen in hun verslaggeving weergegeven. Indien werkgevers worden verplicht deze verplichtingen en risico’s ook in hun balans te vermelden, worden zij geconfronteerd met verplichtingen en risico’s die ze niet lopen. Dat is niet juist.

Brief minister Donner aan Tweede Kamer (6 oktober 2008)

In deze brief gaat minister Donner in op twee door de Tweede Kamer aanvaarde moties.
Een motie betrof een onderzoek naar de mogelijkheden van waardeoverdracht voor zelfstandige ondernemers tussen tweede pijlerproducten (pensioen) en derde pijlerproducten (individuele verzekeringen). De andere motie betrof de uitvoering en fiscale begeleiding van de bij amendement aangenomen voortzettingsmogelijkheid voor zelfstandigen van de pensioenopbouw gedurende tien jaar. Donner vindt de gevraagde waardeoverdracht onwenselijk. Door een dergelijke waardeoverdracht vindt immers vermenging plaats van collectief en solidair pensioen met een individueel product dat niet aan deze eisen voldoet.
Voorts licht Donner opnieuw toe dat de uitbreiding van de voortzettingsmogelijkheid tot tien jaar voor zelfstandigen ongelijke behandeling veroorzaakt met degenen die slechts voor drie jaar kunnen voortzetten. Op grond daarvan kan geen fiscale faciliëring voor deze uitbreiding worden verleend. Bovendien ontbreekt budgettaire dekking daarvoor.

Noot

Al eerder nam de minister van SZW (samen met de STAR) stelling tegen de te rigide IFRS-voorschriften (zie actueel 07-11). De nieuwe voorstellen van de IASB scherpen deze voorschriften nog verder aan.
Te hopen is dat de hernieuwde stellingname door minister Donner nu wel resultaat heeft.
Ofschoon de brief van Donner zich beperkt tot bij pensioenfondsen ondergebrachte regelingen, geldt uiteraard hetzelfde voor bij verzekeraars ondergebrachte regelingen.
Ook al eerder werd in de Kamer gediscussieerd over de pensioenopbouw door zelfstandigen (actueel 07-52). Donner blijft bij zijn mening dat de voortzettingsmogelijkheid van tien jaar voor zelfstandigen ongelijke behandeling veroorzaakt waarvoor geen fiscale ondersteuning kan worden verleend.

 

Bron: www.szw.nl/kamerstukken.