Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Crisisheffing? Niet over opname levensloop in 2013

12 maart 2013

Werkgevers hoeven geen crisisheffing te betalen over de opname uit een levensloopregeling. Dit heeft staatssecretaris Weekers van Financiën bekend gemaakt.

Wat is crisisheffing?

De crisisheffing is een extra belastingheffing in 2013 van 16 procent. Deze heffing moeten werkgevers betalen wanneer het fiscale loon in 2012 van een werknemer meer bedraagt dan € 150.000. Het gaat daarbij om het fiscaal loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (dus inclusief bijtelling voor de auto van de zaak, structurele en incidentele beloningen zoals bonussen, etcetera) voor zover dat in 2012 hoger is dan 150.000 euro. Voor de toepassing van deze crisisheffing wordt het meerdere geacht te zijn genoten op 31 maart 2013.

Crisisheffing over inkomen in 2013?

Het was de bedoeling dat de crisisheffing alleen over inkomen in 2012 geheven zou worden. Maar nu het begrotingstekort in 2014 boven de grens van drie procent dreigt uit te komen, wordt de eenmalige crisisheffing genoemd als één van de mogelijke lastenverzwaringen voor 2014.

Gevolgen opname levensloopsaldo voor crisisheffing?
In ons nieuwsbericht van 17 januari 2013 bespraken wij de gevolgen van opname van levensloop in 2013 (q en a vrijval levensloop).Daarin leest u ondermeer dat opname van het levensloopsaldo gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld de zorg-, kinderopvang- en huurtoeslag. De  invloed die opname van levensloopsaldo heeft voor de crisisheffing was toen nog niet actueel. Die crisisheffing was immers tijdelijk en gold alleen voor inkomen dat in 2012 was genoten.

Op 7 maart 2013 verscheen in het FD een artikel waarin werd gesteld dat de opname uit de levensloopregeling zou botsen met de verlengde crisisheffing. Naar aanleiding van dat artikel heeft staatssecretaris Weekers bekend gemaakt dat werkgevers geen crisisheffing hoeven te betalen over loon dat voortvloeit uit de opname uit een levensloopregeling. Weekers: 'We stimuleren dat in 2013 gebruik gemaakt wordt van de levensloopregeling. Ik zal er daarom voor zorgen dat de crisisheffing zo vormgegeven wordt dat deze niet nadelig uitpakt voor diegene die in 2013 gebruik maken van de levensloopregeling'.

Commentaar

De staatssecretaris geeft aan dat het kabinet wil stimuleren dat het levensloopsaldo in 2013 wordt opgenomen. Kennelijk mag de crisisheffing die werkgevers moeten betalen over loon boven de € 150.000 die stimulans niet in de weg staan. Wij betwijfelen overigens of de crisisheffing een werknemer weerhoudt om zijn levensloop op te nemen. De crisisheffing is immers een heffing waarmee de werkgever wordt geconfronteerd.

Maar hoe zit dat dan met de toeslagen die personen met lagere inkomens mogelijk mislopen door het opnemen van het levensloopsaldo? Juist voor die categorie belastingplichtigen is de tegemoetkoming bij opname van het volledige levensloopsaldo een sigaar uit eigen doos. Het voordeel (20% van het saldo wordt niet belast), wordt voor hen mogelijk weggenomen door verlies van een of meer toeslagen. Hoeven deze belastingplichtigen niet gestimuleerd te worden om hun levensloopsaldo op te nemen?

 

Auteur: Vera Hek, adviseur AEGON Adfis

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/03/07/geen-crisisheffing-over-opname-uit-levensloopregeling.html

 

Heeft u een AEGON LevensloopRekening? Wilt u bijvoorbeeld uw levensloopsaldo opnemen? Klik hier als u daarover meer informatie wilt.