Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Discriminatie alleenstaanden in pensioenregeling?

5 november 2008

Vragen over partnerpensioen op risicobasis

Veel regelingen kennen met betrekking tot het partnerpensioen (PP) een PP op risicobasis, waarvoor alleen deelnemers met een partner in aanmerking komen.
Het Kamerlid Koser Kaya (D66) heeft minister Donner (SZW) gevraagd of verplichte deelneming van alleenstaande werknemers aan dergelijke regelingen in overeenstemming is met het beginsel van gelijke beloning. Zij hebben er immers geen profijt van. Voorts vraagt zij de minister waarom artikel 2b PSW (thans artikel 60 PW) het recht op uitruil van nabestaandenpensioen (NP) in een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen (OP) beperkt tot opbouw-NP.

Geen ongeoorloofde ongelijke behandeling

De minister antwoordt dat volgens de Hoge Raad een hogere beloning voor gehuwden dan voor ongehuwden in strijd is met het beginsel van gelijke beloning, tenzij daarvoor een redelijke en objectieve rechtvaardiging kan worden aangewezen. Volgens de minister is dat in regelingen met risico-PP het geval. Hij verwijst daarbij naar een brief uit 1998 van de staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer waarin nader wordt ingegaan op artikel 2b PSW.

In die brief staat dat volgens het kabinet een collectief verplichte verzekering van risico-NP geoorloofd is. Artikel 2b (artikel 60 PW) heeft tot doel te ver doorgeschoten solidariteit te voorkomen. Daarom is de werking van dit artikel beperkt tot opbouw-NP. Zou dit artikel ook het risico-NP omvatten, dan zouden sociale partners kunnen besluiten het NP volledig af te schaffen, hetgeen veel verder gaat dan de bedoeling van artikel 2b. Bovendien zijn de kosten voor risico-NP relatief gering en voorziet risico-NP in een reële behoefte van deelnemers met een partner. Risico-NP voor alleen deelnemers met partner is een aanvaardbare vorm van solidariteit die past in een collectieve regeling. Volgens het kabinet is het niet de bedoeling van 2b om alle solidariteit naar burgerlijke staat te verbieden.

Noot

De opvatting van het kabinet sluit aan bij de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB), waarin is bepaald dat onderscheid naar burgerlijke staat niet verboden is ten aanzien van PP. Indien een regeling opbouw-PP kent, dan bepaalt artikel 60 PW dat ook de alleenstaande deelnemer daaraan deelneemt om op de pensioendatum dit PP in OP te kunnen uitruilen.

De toegestane uitzondering in de AWGB heeft derhalve feitelijk alleen betrekking op risico-PP.

 

Bron: Brief minister SZW aan Tweede Kamer van 28 oktober 2008 (www.szw.nl/kamerstukken).