Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Eindrapport commissie Dijkhuizen

19 juni 2013

Op 17 februari 2012 stelde de staatssecretaris van Financiën de Commissie
inkomstenbelasting en toeslagen in. Deze commissie - onder leiding van de heer Van Dijkhuizen - moet nagaan of verschillende belastingfaciliteiten kunnen worden afgeschaft om een vlakke(re) tariefstructuur te realiseren. De commissie publiceerde op 17 oktober 2012 een tussenrapport. Op 17 juni 2013 kreeg minister Weekers het eindrapport van de commissie.

Twee belastingschijven

De commissie adviseert om terug te gaan van vier naar twee belastingschijven van 37% en 49%. Over het inkomen tot € 62.500 wordt dan 37% betaald. Hiermee verdubbelt het aantal belastingplichtigen dat onder de eerste belastingschijf valt van krap 6 miljoen naar bijna 12 miljoen personen. Dit is ongeveer 93% van alle belastingplichtigen. Ondermeer door een flink aantal aftrekposten af te schaffen of aan te passen wordt dit gefinancierd.

Eenvoudiger toeslagensysteem

De commissie adviseert de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget samen te voegen en te stroomlijnen. Hierdoor kunnen mensen makkelijker zien wat zij overhouden als zij meer gaan werken en kan het aantal toegekende toeslagen met 1 miljoen worden verminderd. De commissie stelt voor de zorgtoeslag niet meer aan het individu uit te keren maar rechtstreeks aan de zorgverzekeraars. Het aantal burgers dat een toeslag uitbetaald krijgt daalt hiermee met ongeveer 70%:van ruim 4,5 miljoen naar minder dan 1,5 miljoen.

Lager forfaitair rendement box 3

De commissie adviseert het forfaitair rendement in box 3 van 4% te verlagen. Dit rendement wijkt teveel af van wat burgers werkelijk aan inkomsten over hun vermogen ontvangen. De commissie beveelt aan om het rendement vast te stellen op basis van de spaarrente van de afgelopen 5 jaar. Voor 2014 betekent dat een niveau van 2,4 %. De commissie heeft financiering gevonden voor een eerste stap naar 3% met ingang van 2014.

Pensioenen

Op het terrein van pensioenen stelde de commissie in het tussenrapport al voor om:

de omkeerregel te beperken tot een inkomen van circa € 62.500 (het inkomen in de eerste belastingschijf);
65-plussers en 65-minners een gelijk tarief te laten betalen over hun inkomen.
De tweede en derde pijler pensioenen worden afgetopt tot een inkomen van circa € 62.500. Het aftoppen heeft als effect dat er geen fiscaal gefaciliteerd pensioen wordt opgebouwd over het inkomen boven deze inkomensgrens. De maatregel levert op de korte termijn 1,7 miljard op. Degenen die dit betreffen moeten (nog meer dan anderen) anticiperen op een inkomensterugval na pensionering. Hogere inkomens hebben volgens de commissie voldoende alternatieven om de financiële situatie op de oude dag te verbeteren. Zij kunnen zelf hun afwegingen maken en de wenselijkheid van een hoger pensioen bijvoorbeeld afzetten tegen een in de toekomst grotendeels afgelost huis.

De commissie is van oordeel dat de verschillende fiscale behandeling van personen beneden de 65 jaar en daarboven sneller aan een herziening toe is. Zij stelt voor om de AOW-premie jaarlijk één procent te verlagen en het belastingtarief één procent te verhogen. Hierdoor wordt in achttien jaar de gelijke tariefbehandeling tussen 65-plussers en 65-minners een feit. Lage inkomens hebben hievan geen last, omdat het AOW-pensioen door de netto-netto koppeling wordt gecompenseerd.

Commentaar

Het eindrapport levert geen nieuwe ontwikkelingen op met betrekking tot pensioenen. De wijzigingsvoorstellen met betrekking tot pensioenen zijn ontleend aan het tussenrapport dat de commissie publiceerde op 17 oktober 2012. De commissie is van mening dat personen die vallen in de tweede belastingschijf (= ongeveer 7,5% van de belastingplichtigen) goed in staat zijn om hun inkomensterugval bij pensionering op te lossen.

In 2032 zal geen verschil meer bestaan in (belasting)tarief tussen ouderen en jongeren. De 17.5% AOW-premie die 65-plussers nu niet betalen is dan geïntegreerd in het schijventarief.

 

Auteur: Vera Hek, adviseur AEGON Adfis
Bron: Eindrapport commissie Dijkhuizen