Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Financiële Transactiebelasting in Europees verband

13 december 2012

Sinds het uitbreken van de financiële crisis is op Europees niveau uitgesproken dat de financiële sector zal moeten bijdragen aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën. In september 2011 heeft de Europese Commissie een conceptvoorstel ingediend voor de invoering van een zogenaamde financiële transactiebelasting ("FTT"). In dit artikel geven wij u een korte update over waar Europa is in deze discussie.

Belasting op financiële transacties

De intentie is om op EU-niveau een belasting in te voeren op een breed scala aan financiële transacties, zoals de overdracht van aandelen of het afsluiten van derivatencontracten. Voor derivaten zou een belastingpercentage gaan gelden van 0,01% (van de onderliggende waarde), voor  overige instrumenten een percentage van 0,1%.

Nederland zou pensioenfondsen willen vrijstellen van de FTT

Omdat er onvoldoende draagvlak was om deze belasting in alle 27 lidstaten in te voeren, wordt er nu gewerkt aan een voorstel waarbij een "kopgroep" EU-landen door middel van een "enhanced cooperation" procedure alsnog een FTT kan invoeren. De landen die zich tot op heden bij dit initiatief hebben aangesloten zijn Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Oostenrijk, België, Griekenland, Portugal, Slowakije, Slovenië en Estland. 

Nederland heeft zich nog niet formeel aangemeld, maar in het Regeerakkoord is opgenomen dat Nederland onder voorwaarden ook voorstander is van een FTT. De belangrijkste voorwaarde is dat de pensioenfondsen vrijgesteld worden van de FTT. Het is de vraag wat de positie van Nederland zal zijn indien het niet mogelijk is om deze voorwaarde binnen de kopgroep de verwezenlijken.

FTT: vorm en planning nog onduidelijk

Er moet nog een aantal formele stappen worden doorlopen voordat het voorstel voor "enhanced cooperation" door de Europese Raad kan worden aangenomen. Hierdoor is het lastig aan te geven wanneer de FTT uiteindelijk in werking zou kunnen treden. Het is momenteel ook nog onduidelijk hoe de FTT uiteindelijk zal worden vormgegeven. De belastingtarieven van 0,01% voor derivaten, en 0,1% voor overige financiële instrumenten zullen waarschijnlijk gehandhaafd blijven.  

Diverse landen, waaronder Frankrijk en Italië, hebben besloten om vooruitlopend op de Europese ontwikkelingen lokaal al een eigen vorm van transactiebelasting in te voeren. De FTT in Frankrijk is in werking per augustus 2012. Italië verwacht begin 2013 een FTT in te voeren. Het is dus nu al van belang om na te gaan welke transacties in dergelijke landen onderworpen zijn aan de nieuwe belasting.  

Volgende stappen

Het Europees Parlement moet nog toestemming geven voor de "enhanced cooperation" op het gebied van de FTT. Als deze toestemming is verkregen, dan is de verwachting dat de "kopgroep" in de loop van 2013 een voorstel voor de FTT aan de ECOFIN ter goedkeuring zal voorleggen. In een latere nieuwsbrief komen we terug op de FTT, indien er bijvoorbeeld een voorstel is aangenomen door de ECOFIN. Op dat moment kunnen we in meer detail bespreken welke transacties belast zullen worden en welke partijen de belasting zullen moeten afdragen.

 

Disclaimer

"AEGON Investment Management B.V. is een beleggingsonderneming en beheerder van beleggingsfondsen en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 

Deze informatie is met zorg samengesteld namens AEGON Investment Management B.V. Er is naar gestreefd de informatie juist en volledig mogelijk weer te geven. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen of informatiesystemen kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens en calculaties kunnen afwijken.

Aan de verstrekte informatie en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig. De waarde van het financiële instrument is afhankelijk van de ontwikkelingen op financiële markten of (indien van toepassing) andere markten."