Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Geen saldomethode voor verzuimde premieaftrek

28 februari 2014

Voor kapitaalverzekeringen met een lijfrenteclausule (pre-brede herwaarderingslijfrente) geldt de saldomethode. De saldomethode geldt alleen indien en voor zover de belastingplichtige aantoont dat de premies in het verleden niet op zijn belastbare inkomen in mindering zijn gebracht. De bewijslast hiervoor ligt bij de belastingplichtige.

Procedure

Een belastingplichtige bezat de volgende lijfrentepolissen.

LijfrentePeriodeBedragUitkering 2011
Koopsom1990€ 5.062€ 5.743
Premie1987-2010€ 39.861€ 50.000
Totaal € 44.923€ 55.743

 

De belastingplichtige stelde dat hij de koopsom en de lijfrentepremies niet op zijn belastbare inkomen in mindering had gebracht. Hij wilde daarom voor het totale bedrag van € 44.923 de saldomethode toepassen. De belastinginspecteur constateerde dat de premies in de periode 1999 tot en met 2010 inderdaad niet waren afgetrokken en paste daarom een onbelast saldo toe van € 15.532.

Rechtbank

De Rechtbank stelde vast dat de kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule pre-brede herwaarderingslijfrenten zijn die onder het overgangsrecht vallen. En dat daarom de saldomethode van toepassing is. Volgens de Wet houdt dit in dat de uitkeringen niet belast zijn voor zover de belastingplichtige de premies niet in mindering op zijn belastbaar inkomen kon brengen.

In een Besluit (29 juni 1990, nr. DB90/3579) heeft de staatssecretaris van Financiën een versoepeling aangebracht in deze regeling. Volgens dit Besluit mag een belastingplichtigen de saldomethode ook toepassen indien en voor zover hij aantoont dat de (lijfrente)premies in het verleden niet op zijn belastbare inkomen in mindering zijn gebracht. Daarnaast moet de belastingplichtige tegenover de inspecteur aannemelijk maken dat het niet aftrekken niet is te wijten aan opzet of grove schuld.

De rechtbank oordeelde dat de bewijslast voor de niet in aftrek gebrachte premies bij de belastingplichtige ligt. Deze slaagde hier volgens de rechtbank niet in. Daarom geldt voor de betaalde premies in de periode vóór 1999 geen saldomethode.

Commentaar

Uit deze uitspraak blijkt dat de saldomethode niet zonder meer kan worden toegepast. De belastingplichtige moet aantonen:

  • dat hij de premies niet heeft afgetrokken en
  • dat er daadwerkelijk sprake is van "verzuim" in plaats van welbewust afzien van aftrek.

 

Voor de niet afgetrokken premies wees de belastingplichtige nog op de archiefplicht van de inspecteur. Maar volgens de Rechtbank staat hiertegen geen beroep  open. En zelfs als dit wel zo was, ontheft het de belastingplichtige niet van zijn bewijslast

 

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis
Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, d.d. 31 januari 2014; Procedurenummer AWB 13/2158