Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Hoe staat het met de AOW en Anw?

22 juli 2014

De wijzigingen en wijzigingsplannen voor pensioenen volgen elkaar in snel tempo op. Maar weet u nog wat de status daarvan is? En wanneer de wijzigingen ingaan of (misschien al) zijn ingegaan? Wij zetten de wijzigingen voor u op een rij. Voor de AOW en Anw, aanvullende pensioenen, lijfrenten, de netto lijfrente en het DGA-pensioen. Eerder heeft u al iets kunnen lezen over de stand van zaken met betrekking tot de Pensioenfondsenrichtlijn.

Algemene ouderdomswet (AOW)

AOW-leeftijd gaat stapsgewijs verder omhoog

Sinds 2013 gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog naar 67 jaar. De eerste drie jaren met één maand per jaar. De daarop volgende drie jaren (2016 tot en met 2018) jaarlijks met twee maanden. En vanaf 2019 met drie maanden. In 2023 is de AOW-ingangsleeftijd 67 jaar.

Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. Jaarlijks wordt berekend of de ontwikkeling van de gemiddelde resterende levensverwachting aanleiding geeft om de AOW-leeftijd met drie maanden te verhogen. Een verhoging van de AOW-leeftijd wordt minimaal vijf jaar van tevoren aangekondigd.
In 2014 en 2015 is de AOW-ingangsdatum respectievelijk 65 jaar plus 2 maanden en 65 jaar en 3 maanden.

Wilt u weten wanneer de AOW-ingangsdatum voor u of uw cliënt is? Eenvoudig de ingangsdatum van de AOW berekenen kunt u hier.

Status wetsvoorstel snellere verhoging AOW-ingang

In het regeerakkoord van oktober 2012 stelde het kabinet een snellere verhoging van de AOW-ingangsdatum voor. De AOW-leeftijd zou van 2016 tot en met 2018 met drie maanden en van 2019 tot en met 2021 met vier maanden omhoog gaan. Dit wetsvoorstel zou in maart 2014 ingediend worden bij de Tweede Kamer en moeten ingaan op 1 januari 2016. Het wetsvoorstel is nog niet ingediend.

AOW-partnertoeslag vervalt in 2015

Vanaf 1 april 2015 vervalt de inkomensafhankelijke partnertoeslag. Dit is een toeslag die AOW-ers met een jongere partner krijgen wanneer die partner geen of weinig inkomen heeft. Degenen die vóór 1 januari 1950 geboren zijn en een AOW-toeslag ontvangen, behouden deze toeslag totdat de jongere partner AOW-pensioen krijgt of een te hoog inkomen krijgt.

Geen afbouw bestaande AOW-partnertoeslag voor hogere inkomens

Het kabinet wilde de bestaande partnertoeslag AOW voor mensen met een hoger inkomen in drie jaar afbouwen. Dit voorstel was onderdeel van het regeerakkoord van oktober 2012. De Eerste Kamer stemde er niet mee in. Het kabinet trok het wetsvoorstel in op 30 juni 2014.

Hogere AOW als beide partners een eigen huis hebben

Samenwonende AOW-ers die beiden nog een eigen koop- of huurwoning hebben, krijgen in de toekomst 70% AOW. Nu krijgen deze ouderen een lagere AOW-uitkering van 50%. Dit staat in het wetsvoorstel tot wijziging van de AOW. De wijziging gaat gelden met terugwerkende kracht tot 1 februari 2014. Daarom handelt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) al vanaf 1 februari 2014 volgens de nieuwe wet.

AOW bij samenwonen (kostendelersnorm)

De huidige uitkering voor een AOW-er die samenwoont met een eerste graad bloedverwant is 70% van het wettelijk minimumloon.

Op 1 juli stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel om de kostendelersnorm in te voeren. De kostendelersnorm houdt in dat de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO-aanvulling), AOW of nabestaandenuitkering Anw lager wordt als er meer personen van 21 jaar of ouder op één adres wonen. De relatie tussen de kostendelers doet er niet toe.

De kostendelersnorm gaat gelden voor iedere AOW-gerechtigde die samenwoont. Voor de AOW gaat deze naar verwachting op 1 juli 2016 in, voor de Anw op 1 juli 2015.

Aanscherping voorwaarden inkoopregeling AOW

Het kabinet scherpte de voorwaarden aan waaronder mensen die voor het eerst in Nederland komen wonen of werken hun ontbrekende AOW-verzekeringsjaren vrijwillig kunnen inkopen. Dit om onbedoeld en ongewenst gebruik van deze in de Algemene Ouderdomswet opgenomen inkoopregeling tegen te gaan. Lees meer in ons nieuwsbericht van 27 maart 2014.

AOW-bedragen per 1 juli 2014

De uitkeringsbedragen worden op 1 januari en 1 juli aangepast. De AOW-uitkeringsbedragen die gelden vanaf 1 juli 2014 vindt u hier.

Algemene nabestaandenwet (Anw)

Halfwezenuitkering

Sinds oktober 2013 maakt de halfwezenuitkering deel uit van de nabestaandenuitkering. Nabestaanden met kinderen jonger dan 18 jaar ontvangen een hoge nabestaandenuitkering van 90% van het netto-minimumloon.

De halfwezenuitkering is - net als de nabestaandenuitkering - inkomensafhankelijk en eindigt bij hertrouwen of samenwonen van de nabestaande.

Kindgebondenbudget

Vanaf 1 januari 2015 bedraagt het Anw-bedrag voor een nabestaande met kinderen jonger dan 18 jaar 70% van het minimumloon. Een verhoging van het kindgebonden budget dat door de Belastingdienst wordt uitbetaald, compenseert deze verlaging.

Duur nabestaandenuitkering gemaximeerd op één jaar

In het regeerakkoord van oktober 2012 spraken de VVD en PvdA af dat mensen die vanaf 1 juli 2014 een beroep doen op de Anw maximaal één jaar een uitkering krijgen. In het Begrotingsakkoord tussen D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen in oktober 2013 is afgesproken dat deze maatregel niet doorgaat.

Anw-bedragen per 1 juli 2014

De uitkeringsbedragen worden op 1 januari en 1 juli aangepast. De uitkeringsbedragen die gelden vanaf 1 juli 2014 vindt u hier.

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bronnen: AOW- Rijksoverheid.nl; Anw -SVB.nl.