Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Ingegaan pensioen mag worden aangepast

12 november 2013

Een ingegaan pensioen is onaantastbaar. Zo dachten gepensioneerde medewerkers van Delta Lloyd. De rechter en de Hoge Raad zijn het daarmee niet eens.

De casus

Werknemers van Delta Lloyd (hierna: DL)hadden jarenlang een pensioenregeling met een gegarandeerd pensioen. DL heeft haar pensioenregeling ondergebracht bij een Pensioenfonds. Het pensioenreglement bepaalt: "ingegane pensioenen worden jaarlijks per 1 januari aangepast aan een eventuele stijging van de kosten van levensonderhoud." De kosten van de pensioenregeling komen geheel voor rekening van de werkgever. 
In 2011 zet het pensioenfonds de indexatie om in een voorwaardelijke toeslag. Ook voor de gepensioneerden. "Het bestuur beslist jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. (…)Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald" aldus het reglement.
De gepensioneerden zijn het niet eens met deze wijziging. Volgens hen is er sprake van een uitgewerkte rechtsverhouding tussen DL en de gepensioneerden omdat zij niet langer in dienst zijn bij DL. En door een uitgewerkte rechtsverhouding kan de overeenkomst niet langer worden gewijzigd, zo redeneerden zij. Zij stapten naar de rechter.

Gerechtshof Amsterdam

Het gerechtshof Amsterdam boog zich in 2012 over de klacht van de gepensioneerden. Het gerechtshof oordeelde hierover ondermeer: "berust op het onjuiste uitgangspunt dat bij het einde van de arbeidsovereenkomst iedere contractuele relatie die de werknemer is aangegaan ten tijde en als gevolg van zijn dienstverband - in het bijzonder ook die welke bij aan een pensioenovereenkomst althans aan het verkrijgen van pensioenaanspraken is gaan ontlenen - tot een einde komt. Een pensioenovereenkomst is echter niet "uitgewerkt" bij het einde van de arbeidsovereenkomst maar eerst op het moment dat geen pensioenbetalingen meer verschuldigd zijn, waarvan voor de beoordeling van het onderhavige geval niet dient te worden uitgegaan."
Het Hof oordeelde de wijziging niet in strijd is met het recht.

Hoge Raad

De Hoge Raad bevestigt nu het oordeel van het gerechtshof in een uitermate kort arrest: "De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling." 
Meer onderbouwing haalden we uit de conclusie van de AG, die stelt dat: "het einde van de arbeidsovereenkomst nog niet met zicht meebrengt dat de rechtsverhouding tussen de betrokken partijen als 'uitgewerkt' moet worden aangemerkt. En dat in dat geval de rechtsverhouding, zij het met gewijzigde hoedanigheid, wordt voortgezet in de pensioenovereenkomst. Voor zover het er om gaat wat in de aldus voortgezette rechtsverhouding geldt, valt niet in te zien waarom de enkele omstandigheid dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd, zou moeten meebrengen dat de aanspraak op indexatie in de pensioenfase onaantastbaar zou zijn.".

Commentaar

Gepensioneerden kunnen er niet zonder meer vanuit gaan dat hun pensioenvoorwaarden ongewijzigd blijven. Indien en voor zover de statuten en reglementen het fondsbestuur de bevoegdheid geven om de pensioenregeling te wijzigen, geldt dat ook voor de pensioenen van slapers en gepensioneerden.
Deze uitspraak bevestigt dat het enkele feit dat het dienstverband is beëindigd niet betekent dat de pensioenvoorwaarden tot de laatste pensioenuitkering ongewijzigd blijven. In september 2013 oordeelde de Hoge Raad dit ook al. Toen ging het om de inperking van de indexatie in de pensioenregeling van Energieonderoek Centrum Nederland.

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Conclusie AG en arrest Hoge Raad d.d. 20-9-2013, zaaknr. 12/04500