Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Invloed nieuwe EMIR regelgeving over derivaten op uw beleggingen

21 oktober 2013

De financiële crisis in 2008 heeft er onder andere toe geleid dat de G-20 in september 2009 afspraken heeft gemaakt om de Over-The-Counter (OTC)1 derivatenmarkt transparanter te maken.

Voor de Europese Unie zijn de G-20 maatregelen door de Europese Commissie geformaliseerd in de European Market Infrastructure Regulation (EMIR)2. EMIR is sinds 16 augustus 2012 van kracht. De implementatie van EMIR vindt echter gefaseerd plaats door de Europese autoriteiten.

Wat betekent dit voor u?

De implementatie van EMIR zal bijdragen aan een stabieler rendement en een verdere beperking van risico’s in de OTC derivatenmarkt. Door de nieuwe manier van werken met een clearing house3 worden de kosten echter wel hoger omdat het transactieproces voor de vermogensbeheerder complexer en arbeidsintensiever wordt. Wanneer wij meer informatie hebben over mogelijke veranderingen in uw beleggingen of de kostenstructuur van uw beleggingen, zullen wij u daarover nader informeren.

De gevolgen van EMIR voor ons

Hieronder bespreken wij hoe Aegon Asset Management de EMIR regelgeving naleeft.

De nieuwe regelgeving verplicht vermogensbeheerders om: 

 1. Bepaalde OTC derivaten centraal te clearen4 via een toegelaten clearing house;
 2. Aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te rapporteren over alle gecontracteerde derivaten (zowel OTC als beursgenoteerde derivaten);
 3. Risico mitigerende technieken toe te passen met betrekking tot OTC derivaten die niet centraal gecleard worden.

 

De volgende risico mitigerende technieken zijn in 2013 van kracht geworden:

 • Tijdige bevestiging tussen tegenpartijen van uitgevoerde OTC transacties (sinds 15 maart).
 • Rapportage van te late transactiebevestiging aan de AFM (sinds 15 maart).
 • Dagelijkse waardering van alle OTC posities (sinds 15 maart).
 • Afstemming met de tegenpartij van derivaten posities volgens een vastgestelde frequentie (15 september).
 • Geschillenprocedure ten aanzien van waardering derivaten en onderpand (15 september).
 • Rapportage van langdurige geschillen (meer dan 15 dagen) en van een grote omvang (meer dan € 15 mln) aan de AFM (15 september).
 • Onderzoek naar de mogelijkheden om de hoeveelheid OTC transacties met één tegenpartij te beperken als dit aantal meer is dan 500 (15 september).

 

Vanaf 12 februari 2014 zullen partijen betrokken bij derivatentransacties gehouden zijn aan dagelijkse rapportage aan de AFM over het afsluiten van nieuwe OTC en beursgenoteerde derivaten. Het is niet de verwachting dat het clearen van OTC derivatentransacties vóór 15 mei 2014 ingaat.

EMIR heeft invloed op het LDO fonds

EMIR heeft impact op alle fondsen die transacties in OTC derivaten doen voor de uitvoering van hun beleggingsbeleid. Deze fondsen worden in het algemeen slechts in beperkte mate geraakt.

Met name het LDO fonds wordt geraakt door EMIR als clearing eenmaal verplicht wordt. Voor OTC transacties moet onder EMIR bij elke transactie door beide partijen een initieel onderpand (de zogenaamde ‘Initial Margin’) gestort worden. Dit is nu al het geval bij beursgenoteerde derivaten. Het initieel onderpand heeft een bufferfunctie voor het opvangen van verliezen die voortvloeien uit bijvoorbeeld een faillissement van een van de betrokken partijen.

Voor de storting van het initieel onderpand  is het belangrijk dat de buffer van het LDO fonds groot genoeg is om aan deze verplichting te kunnen voldoen. Hierdoor verwachten wij dat de hefboom in het LDO fonds in de toekomst kleiner zal moeten zijn.

Daarom zijn wij nu bezig om de propositie van het LDO fonds te herzien. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u hierover nader informeren.

Wat doen wij om EMIR na te leven?

Aegon Asset Management heeft de regelgeving van EMIR die reeds van kracht is, tijdig in haar organisatie geïmplementeerd. Op dit moment bereiden wij ons voor op de verdere implementatie van EMIR.

Om clearing mogelijk te maken zal Aegon Asset Management overeenkomsten aangaan met tegenpartijen en de centrale clearing houses. Tevens werken wij aan de verdere verbetering van onze rapportages met betrekking tot derivatentransacties naar toezichthoudende instanties.

Tot slot: waarom is EMIR nodig?

De regelgever streeft een stabielere markt en meer transparantie in de OTC derivatenmarkten na. De belangrijkste maatregel is de verplichte clearing van bepaalde OTC derivaten transacties. Invoering van clearen via een centrale clearing house vindt gefaseerd per groep van OTC derivaten plaats5. Voor OTC transacties zonder verplichting tot clearen via een clearing house zal een initieel onderpand naar verwachting over enkele jaren ook verplicht worden. Uiteindelijk zal centrale clearing naar verwachting voor alle gestandaardiseerde OTC derivaten verplicht worden. 

De regulering van de markt zorgt voor meer inzicht in het aantal en de omvang van de afgesloten OTC derivaten. Daarnaast wordt het risico van de verschillende  betrokken partijen in een derivatentransactie nauwgezetter bekeken. EMIR draagt zo bij aan meer transparantie en risicomitigatie en daarmee aan een grotere stabiliteit van de financiële markt.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met uw Client Relationship Manager.

 

 1. Over-The-Counter derivaten zijn beleggingsinstrumenten die niet verhandelbaar zijn op de effectenbeurs, maar waarbij de partijen buiten de beurs om een contract afsluiten.
 2. In de Verenigde Staten zijn de nieuwe G-20 vereisten opgenomen in de zogenaamde Dodd Frank Act. In andere landen, buiten de Europese Unie en de Verenigde Staten, lopen initiatieven voor vergelijkbare regelgeving.
 3. Een clearing house is een organisatie die het risico van de naleving van de OTC derivatentransactie overneemt van de partijen die bij de OTC transactie betrokken zijn.
 4. Het clearen van een transactie betekent dat na het aangaan van een transactie de verplichting om te betalen is omgezet in een daadwerkelijke betaling. 
 5. Omdat de markt voor rentederivaten en Credit Default Swaps een behoorlijke omvang heeft, dienen nieuwe transacties in rentederivaten en Credit Default Swap vanaf de zomer van 2014 naar verwachting verplicht centraal gecleard te moeten worden. Voor de overige OTC derivaten zal pas op langere termijn sprake zijn van een verplichting tot centrale clearing.

 

Disclaimer
"AEGON Investment Management B.V. is een beleggingsonderneming en beheerder van beleggingsfondsen en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie is met zorg samengesteld namens AEGON Investment Management B.V. Er is naar gestreefd de informatie juist en volledig mogelijk weer te geven. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen of informatiesystemen kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens en calculaties kunnen afwijken. Aan de verstrekte informatie en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig. De waarde van het financiële instrument is afhankelijk van de ontwikkelingen op financiële markten of (indien van toepassing) andere markten."