Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Invloed nieuwe regels Clearing House op uw beleggingen

20 december 2012

Als één van de reacties op de financiële crisis in 2008 heeft de Europese Commissie de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) geïntroduceerd om de Over-The-Counter (OTC)  derivaten* markt meer te stabiliseren.

Deze nieuwe regelgeving verplicht ons:

  1. Bepaalde OTC derivaten centraal te clearen via een toegelaten clearing house**;
  2. Aan een daartoe aangewezen instantie te rapporteren over alle gecontracteerde derivaten (OTC’s en beursgenoteerde);
  3. Een zorgvuldige boekhouding bij te houden van alle uitstaande derivaten (OTC’s en beursgenoteerde);
  4. Risico mitigerende technieken te introduceren voor derivaten die nog niet centraal gecleared worden.

 

De laatst gecommuniceerde verplichte implementatiedatum is 1 juli 2013. In dit artikel gaan wij in op hoe AEGON EMIR naleeft, en of er implicaties zijn van EMIR op u als klant.

Waarom is EMIR nodig?

De regelgever wil dat, naast een stabielere markt, er meer inzicht komt in enkele grote OTC-markten. De markt voor renteswaps is daarbij veruit de grootste, maar ook credit default swaps vallen onder deze regeling. Als de nieuwe regel van kracht wordt moet bij elke OTC transactie een “Initial Margin” (IM) worden gestort zoals nu al het geval is met beursgenoteerde derivaten. De IM reduceert het risico van het failliet gaan van een tegenpartij sterk; als derivaathouders niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen dient de IM namelijk als dekking voor eventuele verliezen. De regulering van de markt zorgt er ook voor dat er meer inzicht komt in het aantal en de omvang van afgesloten OTC-derivaten. Ook wordt de omvang van het risico exposure van de verschillende marktpartijen bekend. EMIR draagt zo bij aan meer transparantie en daarmee tot een grotere stabiliteit van de financiële markt.

Wat doet AEGON om EMIR goed te kunnen naleven?

Niet alle details van de nieuwe wetgeving zijn al bekend. Alle marktpartijen, waaronder ook AEGON, moeten wachten op de invulling van die exacte details. AEGON bereidt zich wel al voor op de implementatie van EMIR. Wij werken bijvoorbeeld aan een nieuwe juridische structuur en een nieuwe infrastructuur. Dit doen wij omdat EMIR ons verplicht om bij transacties van OTC derivaten, net als beursgenoteerde derivaten, gebruik te maken van Clearing Members en een Central Clearing House. Ook werken wij aan de mogelijkheid om over derivaten transacties te kunnen rapporteren naar toezichthoudende instanties en het correct kunnen afhandelen van collateral management; het verzorgen van zekerheden die als onderpand voor de afgesloten derivaten transacties dienen.

EMIR heeft invloed op AEGON’s LDO fonds

EMIR heeft impact op alle fondsen die transacties in OTC derivaten mogen doen om het beleggingsbeleid, dat is vastgelegd in het mandaat, uit te voeren. De meeste van AEGON’s fondsen die derivaten in hun portefeuille hebben worden slechts in beperkte mate geraakt. (- Of een fonds in derivaten belegt staat in de fondsspecificatie, te vinden op www.aegon.nl/zakelijk/fondsen) Echter,  het  LDO-fonds wordt wel significant beïnvloed door EMIR. Daarom zijn wij nu bezig om de propositie van dit fonds te herzien. Wij zullen de nieuwe wetgeving direct toepassen bij de reguliere proces- en productverbeteringen.

Gaat er iets veranderen aan het LDO fonds?

Voordat EMIR bestond stortten contractspartijen van derivaten al zogenaamde Variation Margins (VM) bij elkaar voor het geval dat de waardering van het derivaat gedurende het contract afweek van de gecontracteerde waarde. Doordat EMIR nu ook een IM verplicht stelt ter dekking van deze risico’s, is het belangrijk dat de cashbuffer van het LDO-fonds groot genoeg is om ook aan deze verplichting te voldoen. Het ligt in de lijn der verwachting dat de hefboom in het LDO-fonds in de toekomst daarom naar beneden zal gaan. De precieze consequenties zijn nu nog niet bekend vanwege het nog ontbreken van de definitieve regelgeving. Deze wordt begin 2013 verwacht. Wij zullen u daarom pas in 2013 over de eventuele consequenties kunnen inlichten.

Wat betekent dit voor u als klant?

De introductie van EMIR zal bijdragen aan een stabielere performance van uw beleggingen en zal risico’s in de OTC markt verder beperken. Door de nieuwe manier van werken en het werken met een clearing house worden de kosten echter wel hoger. Immers, de verplichte clearing van credit default swaps en interest rate swaps en later van andere OTC derivatives maakt het proces complexer en arbeidsintensiever. Met de implementatie van EMIR zorgen wij ervoor dat u en wij gaan voldoen aan de regelgeving. Wanneer wij meer informatie hebben over mogelijke veranderingen aan uw beleggingen of de kostenstructuur van uw beleggingen nemen wij meteen contact met u op. 

Als u vragen heeft over EMIR, neem dan contact op met uw account manager.

 

* Over-The-Counter derivaten zijn beleggingsinstrumenten die niet verhandelbaar zijn op de effectenbeurs, maar waarbij de partijen buiten de beurs om rechtstreeks zaken met elkaar doen.

**Een clearing house is een organisatie die tussen handelaren (de clearingmembers) inzit met als voornaamste doel het verkleinen van het settlementrisico; het risico dat na een transactie Partij A wel betaalt, maar Partij B niet levert.

 

Disclaimer

"AEGON Investment Management B.V. is een beleggingsonderneming en beheerder van beleggingsfondsen en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie is met zorg samengesteld namens AEGON Investment Management B.V.

Er is naar gestreefd de informatie juist en volledig mogelijk weer te geven. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen of informatiesystemen kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens en calculaties kunnen afwijken. Aan de verstrekte informatie en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig. De waarde van het financiële instrument is afhankelijk van de ontwikkelingen op financiële markten of (indien van toepassing) andere markten."