Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Lage dekkingsgraad

24 november 2008

In verband met de lage dekkingsgraad bij veel pensioenfondsen spelen een tweetal zaken: uitstel indienen herstelplannen tot 1 april 2009 en het opschorten van de wettelijke verplichting tot waardeoverdracht.

Uitstel indienen herstelplannen tot 1 april 2009

Als de dekkingsgraad van een pensioenfonds onder een bepaald percentage (125% resp. 105%) komt moet het fonds op grond van de Pensioenwet binnen enkele maanden een lange- resp. kortetermijnherstelplan (art. 138 resp. art. 140 PW) bij De Nederlandsche Bank (DNB) indienen. In een herstelplan moeten pensioenfondsen maatregelen vaststellen om de financiële positie van het fonds te herstellen.

DNB en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben op 10 november met vertegenwoordigers van de pensioensector overleg gevoerd over de gevolgen van de kredietcrisis voor pensioenfondsen. Juist het inschatten van de te nemen maatregelen is op dit moment erg moeilijk onder andere door de gebrekkige liquiditeit en de huidige volatiliteit op de financiële markt. DNB heeft daarom in het overleg met de minister van SZW besloten pensioenfondsen uitstel te verlenen voor het indienen van herstelplannen. Dit besluit bouwt voort op de oproep van DNB aan pensioenfondsen op 8 oktober 2008 om geen overhaaste beslissingen te nemen.

Het uitstel wordt verleend tot 1 april 2009. Het geldt voor alle pensioenfondsen die nu een tekort hebben en dat hebben gemeld. Het uitstel geldt ook voor fondsen die tussen nu en eind januari een reservetekort krijgen (dekkingsgraad onder 125%) of tussen nu en eind december een dekkingstekort (dekkingsgraad onder 105%). Uitgezonderd zijn pensioenfondsen die naar het oordeel van DNB niet voldoende herstelvermogen hebben. Deze pensioenfondsen zijn of worden hierover door DNB geïnformeerd.

Tekorten moeten wel gewoon bij DNB worden gemeld. Daarnaast wil DNB iedere maand de hoogte van de geraamde actuele dekkingsgraad ontvangen.

Bronnen:

 

Opschorten wettelijke verplichting tot waardeoverdracht

Als de dekkingsgraad van een pensioenfonds onder de 100% komt, gaat ook artikel 72 PW spelen. In die situatie is er geen plicht om mee te werken aan waardeoverdracht bij wijziging van werkgever.

Meewerken aan waardeoverdacht heeft bij zo’n lage dekkingsgraad tot gevolg dat de dekkingsgraad nog verder verslechtert: de overdragende deelnemer krijgt immers zijn volledige aanspraak mee, terwijl deze niet volledig is gedekt. Hoewel er geen verbod is om aan waardeoverdracht mee te werken, lijkt het daarom verstandig het recht op waardeoverdracht op te schorten tot de dekkingsgraad weer boven de 100% is. Het wettelijk recht voor de deelnemer en plicht voor het pensioenfonds herleeft op dat moment. Het fonds moet de deelnemer hierover informeren. De deelnemer heeft daarna (opnieuw) zes maanden de tijd om een verzoek tot waardeoverdracht in te dienen (artikel 74 PW).

Voor alle volledigheid: voor een verzekeraar vervalt de plicht tot waardeoverdracht alleen bij faillissement en als op hem een noodregeling als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht van toepassing is.