Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Long Duration Overlay biedt oplossing voor FTK

3 januari 2005

AEGON biedt zijn institutionele relaties de mogelijkheid te beleggen in de Long Duration Overlay. Met dit overlay-fonds kan de rentegevoeligheid (duration) van de beleggingen worden aangepast aan de rentegevoeligheid van de verplichtingen.

Beleggen in de Long Duration Overlay verlaagt de volatiliteit van de dekkingsgraad aanzienlijk en biedt daarmee een oplossing voor de risico’s die zichtbaar worden in het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) en de International Financial Reporting Standards (IFRS). Een ander voordeel is dat de bestaande beleggingsportefeuille grotendeels ongewijzigd kan blijven. De Long Duration Overlay voor relaties met een garantie- of kapitaalcontract is sinds eind 2004 beschikbaar. De Long Duration Overlay voor vrij vermogensbeheerrelaties komt in 2005 beschikbaar. 

Wijzigingen wet- en regelgeving

Het nieuwe Financieel Toetsingskader gaat in op 1 januari 2006. Onder het nieuwe FTK moeten verplichtingen worden gewaardeerd op marktwaarde. Dit gebeurt door de verwachte uitkeringen te verdisconteren tegen een marktconforme rentetermijnstructuur. De dekkingsgraad die op deze manier wordt verkregen, is veel meer dan onder het oude regime gevoelig voor rentewijzigingen. Neem bijvoorbeeld een pensioenfonds met een gemiddelde looptijd van de verplichtingen van 15 jaar. Stel dat dit pensioenfonds 80% belegt in vastrentende waarden met een gemiddelde looptijd van 5 jaar en 20% in aandelen. Een rentedaling van 1% leidt onder het FTK tot een daling van de dekkingsgraad van maar liefst 10%. Dit komt doordat de verplichtingen - door de lange gemiddelde looptijd - veel gevoeliger zijn voor renteveranderingen dan de beleggingen. Dit verschil in rentegevoeligheid leidt tot een dekkingsgraadrisico dat in het FTK duidelijk tot uitdrukking komt. Een vergelijkbaar effect zien we op de balans van beursgenoteerde bedrijven, die volgens de nieuwe boekhoudstandaarden (IFRS) vanaf 2005 de marktwaarde van hun pensioenverplichtingen moeten meenemen in de balans.

Terugbrengen dekkingsgraadrisico

Bij het ongewijzigd voortzetten van het beleggingsbeleid zullen pensioenfondsen onder het FTK hoge buffers moeten aanhouden. Bij een minder risicovol beleggingsbeleid kan de buffer omlaag. Het risico kan op verschillende manieren worden gereduceerd. Voor de hand ligt een verlaging van het percentage zakelijke waarden in de portefeuille. Een lagere weging in aandelen zal echter gepaard gaan met een lager verwacht rendement. Een betere manier is het verhogen van de rentegevoeligheid van de beleggingen, zodat deze meer in lijn komt met de rentegevoeligheid van de verplichtingen. Als de rentegevoeligheid van de beleggingen afgestemd is op de verplichtingen, dan wordt de dekkingsgraad nauwelijks beïnvloed door renteveranderingen.

Manieren van duration verlengen

Het verlengen van de duration (rentegevoeligheid) van de vastrentende beleggingen kan op verschillende manieren. Een eerste mogelijkheid is het verkopen van de huidige vastrentende portefeuille en het aankopen van langlopende staats- en bedrijfsobligaties . De markt voor langlopende obligaties is echter beperkt. De voorkeur gaat daarom uit naar het gebruik van derivaten, zoals renteswaps. Een swap is een synthetische obligatie, die gefinancierd wordt met cash. Voor het aangaan van swaps is geen initiële investering nodig, waardoor deze instrumenten als overlay aangekocht kunnen worden, zonder de huidige portefeuille aan te tasten. 

Hoe werkt de Long Duration Overlay?

Om klanten te laten profiteren van de voordelen van het gebruik van swaps, zonder dat een groot deel van de huidige portefeuille geliquideerd hoeft te worden, heeft AEGON de Long Duration Overlay (LDO) opgericht. In de Long Duration Overlay wordt voornamelijk belegd in swaps met een looptijd van 20 jaar en langer, passend bij de meeste pensioenverplichtingen. Afhankelijk van de duration van de verplichtingen van de klant, wordt een percentage in de Long Duration Overlay belegd. Vanwege de overlaystructuur, is het percentage dat in de Long Duration Overlay belegd wordt zeer beperkt. De rest van de beleggingsportefeuille kan ongewijzigd blijven. De Long Duration Overlay biedt hiermee op eenvoudige wijze de mogelijkheid om de beleggingen en de verplichtingen op klantniveau te matchen en het dekkingsgraadrisico te reduceren.