Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Mag pensioenfonds pensioen terugvragen?

12 augustus 2014

Mag een pensioenuitvoerder een foutief berekend pensioen corrigeren? En eventueel het teveel uitbetaalde pensioen terugvragen? Over deze vragen boog de Rechtbank Amsterdam zich.

Casus

Een deelneemster (V) krijgt sinds 1 maart 2008 ruim € 1.075,- per maand ouderdomspensioen van de Stichting Pensioenfonds voor de woningbouwcorporaties (SPW). In een brief van 13 december 2007 schrijft SPW hierover:
(…)"Naar aanleiding van uw pensioenaanvraag wordt aan u met ingang van 1 maart 2008 een voorlopig ouderdomspensioen toegekend van € 804,92 bruto per maand inclusief vakantiegeld. Uw pensioen wordt op het moment van pensionering definitief vastgesteld. In de maand van uittreden ontvangt u een uitkeringsspecificatie die u als definitieve toekenning kunt beschouwen." (…).

SPW schrijft V op 17 maart 2008 dat de pensioenuitkering - in verband met een correctie op het uitruilpercentage van het partnerpensioen - is vastgesteld op € 1.075,10 bruto per maand.

Vijf jaar later (18 maart 2013) schrijft SPW aan V:
(…) "Tot onze spijt constateerden wij dat dit pensioen te hoog is vastgesteld. (…) Bij de toekenning van uw pensioen is geen rekening gehouden met uw echtscheiding. (…) Uw pensioen wordt € 829,26 bruto per maand. Wij verlagen uw pensioen met € 245,85 naar € 829,26 bruto per maand. U ontvangt vanaf deze maand dit nieuwe bedrag. (…)
U heeft in het verleden teveel pensioen ontvangen. SPW mag fouten herstellen. U moet het teveel betaalde pensioen terugbetalen. In totaal gaat dit om een bedrag van € 14.751,00. Wij stellen voor dat u maandelijks € 245,85 terugbetaalt. Andere voorstellen van uw kant zijn natuurlijk ook bespreekbaar. Wij nemen hierover persoonlijk contact met u op. (..)"

V is het niet eens met SPW over het verlagen van de toekomstige uitkeringen en het terugbetalen van het teveel ontvangen ouderdomspensioen en gaat naar de kantonrechter. V vraagt de rechter onder meer om:

  • te verklaren dat SPW niet gerechtigd is het ouderdomspensioen van V per 1 maart 2013 te verlagen met ruim € 245,- bruto per maand naar € 829,26 bruto per maand en
  • dat SPW niet gerechtigd is om het teveel betaalde ouderdomspensioen te verhalen op V door middel van verrekening met het op en na 1 juli 2013 uit te keren ouderdomspensioen.

V voert hiervoor aan dat de uitkering van SPW plaatsvond op basis van wat SPW zelf in haar brief van 17 maart 2008 had geschreven. En dat V nooit heeft geweten en ook niet had hoeven te weten dat dit bedrag niet juist zou zijn. 
SPW brengt daar tegenin dat het, gezien de brief van 13 december 2007, voor V kenbaar was of had kunnen zijn dat zij niet voor het hogere ouderdomspensioen in aanmerking kwam. En, zelfs als dat niet het geval zou zijn geweest, SPW niet gehouden is aan V voor de rest van haar leven een te hoog ouderdomspensioen uit te keren waar zij geen recht op heeft.

Rechtbank Amsterdam

De rechter oordeelt dat SPW haar fout alleen voor de toekomst mag herstellen. Het teveel dat V heeft ontvangen aan ouderdomspensioen hoeft zij niet terug te betalen. 
De pensioenuitkeringen zijn namelijk bedoeld om maandelijks in het levensonderhoud te voorzien, aldus de rechter. Alleen in bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld een onjuiste opgave door V of dat V wist van de fout van SPW) is er aanleiding om van V te verlangen dat zij deze inmiddels uitgegeven bedragen aan SPW terug moet betalen. En van bijzondere omstandigheden bleek volgens de Rechtbank tijdens het proces niets. Verder heeft SPW geen feiten en omstandigheden aangedragen die de conclusie rechtvaardigen dat V vanaf maart 2008 wist dat zij een te hoog ouderdomspensioen ontving.

Commentaar

Deze uitspraak laat zien dat je fouten in de pensioenuitkering wel mag herstellen. Daarbij is van belang of de pensioenontvanger wist of kon weten dat er een fout is gemaakt. Of wel, is het voor de pensioengerechtigde zichtbaar dat de pensioenuitvoerder een fout heeft gemaakt? In deze casus gaf de rechter V gelijk. Zij wist niet dat er sprake was van een fout. Daarom mocht SPW de uitkering alleen voor de toekomst verlagen.
De pensioenuitkeringen van V mag SPW verlagen met € 122,- per maand in plaats van met ruim € 245,-. De overige € 123,- betrof de correctie van het teveel ontvangen pensioen in het verleden. Dit mag SPW niet terugvorderen van V.

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bron: Rechtbank Amsterdam, 12 mei 2014