Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Nieuw Besluit beschikbare premieregelingen

2 januari 2013

In de Wet verhoging AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd is bepaald, dat de pensioenrichtleeftijd met ingang van 1 januari 2014 omhoog gaat naar 67 jaar. De verhoging van de pensioenrichtleeftijd heeft ook gevolgen voor de berekening van de beschikbare premies. Vandaar dat de Staatssecretaris op 13 december 2012 een nieuw Besluit beschikbare premie uitvaardigde.

 

Nieuwe premiestaffels

Ook in dit Besluit zijn netto-premies opgenomen. De nieuwe staffels zijn uitgebreid met de leeftijdscategorie 65 tot en met 66. Daarnaast is bij de opbouw rekening gehouden met de pensioenrichtleeftijd op 67 jaar en een opbouwpercentage van 2,15%  in plaats van 2,25%. Als partijen in een pensioenregeling uitgaan  van een lagere franchise moeten ze uitgaan van een andere tabel. Deze tabellen gaan respectievelijk uit van een opbouw van 1,95% (tabel 2) en 2,05% (tabel 3). De overige uitgangspunten zijn gelijk aan de uitgangspunten die zijn opgenomen in het Staffelbesluit van 2009.

 

Afwijkende premieovereenkomsten

In het Staffelbesluit van 2009 introduceerde de Staatssecretaris afwijkende premiestaffels voor pensioenregelingen waarin de premies zijn afgeleid van een middelloonpensioen. Dat kunnen premieregelingen zijn waarin partijen streven naar een middelloonpensioen of regelingen waarbij de premies zijn afgestemd op de kostprijs van een middelloonpensioen. Omdat deze staffels uitgaan van een lagere rekenrente dan 4% werden in het Besluit 2009 aanvullende voorwaarden gesteld. 

In het nieuwe Staffelbesluit zijn deze staffels voor afwijkende premieovereenkomsten weer opgenomen. Alleen de voorwaarden zijn versoepeld. Nog steeds moeten partijen in de pensioenregeling opnemen dat het pensioen, inclusief de toegekende indexatie, zowel per jaar als in totaal niet uitgaat boven een middelloonpensioen binnen de kaders van hoofdstuk IIB van de Wet LB. Maar dit betekent niet dat de pensioenuitvoerder de regeling ieder jaar moet toetsen. Voldoende is dat de pensioenuitvoerder de regeling toetst bij in het Besluit aangegeven events. Partijen mogen zelfs beslissen, dat deze toets plaatsvindt aan de hand van het actuele loon. Wij nemen aan dat de Staatssecretaris hiermee bedoeldt dat je de toets ook kunt uitvoeren op basis van eindloon. Immers het Besluit schrijft voor dat je in dat geval moet uitgaan van een opbouwpercentage van ten hoogste 1,9%. 

 

Inwerkingtreding en vervaldatum

De Staatssecretaris meldt dat het nieuwe Staffelbesluit in werking treedt op 1 januari 2014 en vervalt met ingang van 1 januari 2015. Hij trekt het besluit van 23 oktober 2007 in met ingang van 1 januari 2014. Volgens onderdeel 3.4. van het Besluit geldt hierbij het volgende overgangsrecht. "Partijen die tot 1 januari 2014 gebruik willen blijven maken van de bruto-staffels van het  Besluit van 2007, moeten in verband met de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 67 per 1 januari 2014, hun staffel aanpassen." Voor deze regelingen zijn in bijlage VI C bruto-staffels opgenomen die zijn gebaseerd op een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. 

Wij begrijpen dit overgangsrecht niet. Kennelijk is hier sprake van een tikfout. Want in het Besluit van 2009 is bepaald dat het Besluit van 2007 (bruto-premies) pas vervalt met ingang van 1 januari 2015! Ook bij wijziging van de tekst in "tot 1 januari 2015" moet in het jaar 2014 nog wel een correctie plaatsvinden in verband met de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar. Dus ook in dat geval moet je in het jaar 2014 uitgaan van de staffels die zijn opgenomen in bijlage VI C. 

Overigens lijkt ons de tekst over inwerkingtreding en vervaldatum ook niet correct. Wij zien geen reden waarom het nieuwe Besluit vervalt met ingang van 1 januari 2015. Wel moet het Besluit van 2009 nog worden ingetrokken. Dit kan naar onze mening per 1 januari 2014. 

 

Conclusie

Afgezien van de perikelen over de inwerkingtreding en het overgangsrecht is dit besluit een logische uitwerking van de wijzigingen in verband met de verhoging van de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2014. Verheugend is dat bij deze wijziging de toetsing van de 3%-staffel is versoepeld. Door deze toetsing te koppelen aan events en het actuele loon zijn deze regelingen door verzekeraars makkelijker uit te voeren.

Wat kan AEGON Adfis voor u doen?

AEGON Adfis houdt de regelgeving op het gebied van pensioen nauwgezet bij. Wij zijn kritisch op de inhoud en toepassing van deze regelgeving. Uitaard vertalen wij deze regelgeving ook naar de praktijk. Wij informeren adviseurs, werkgevers en werknemers graag over praktische toepassing van wijzigingen van de regelgeving. 

 

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur AEGON Adfis

 

Bronnen:  

staatcourant26836.pdf