Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Nieuw besluit KEW, SEW, BEW en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3

24 juni 2009

De staatssecretaris heeft onlangs het “Besluit Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3” gepubliceerd (Besluit van 28 april 2009, nr. CPP2008/1118M, Stcrt. nr. 90).

Hieronder volgt een opsomming van de oude en nieuwe standpunten die zijn opgenomen in dit besluit.

Nieuwe beleidsstandpunten

 • Verzekering gesplitst in een KEW die uitkeert bij in leven zijn en een overlijdensuitkering die behoort tot de grondslag van box 3;
 • SEW; doorschuiven bij overlijden; redelijke termijn;
 • Herstel administratieve fout met terugwerkende kracht voor kapitaalverzekeringen;
 • Wijziging wetgeving (WIA); premieverlaging voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid;
 • Aanpassing kapitaalverzekering bij echtscheiding; wijziging verzekerde persoon en premiebandbreedte;
 • Toerekening van betaalde premies of inleggelden aan de verzekerings- of contractjaren;
 • Vrijstellingen bij fictieve uitkeringen of deblokkeringen; aflossingseis;
 • SEW; waardeveranderingen tussen tijdstip van overlijden en tijdstip van aflossen eigenwoningschuld;
 • Overschrijding 30-jaarstermijn KEW;
 • Gevolgen afkoop of deblokkering; omzetting bij echtscheiding;
 • KEW voortgekomen uit Pré Brede Herwaarderingpolis;
 • Begeleiding omzetting kapitaalverzekering gesloten vóór 2001 in een SEW;
 • Beëindiging KEW; voortzetting in box 3 met bijzondere waardevrijstelling;
 • Wijziging wetgeving (WIA); verhoging verzekerd kapitaal;
   

Oude beleidsstandpunten

In dit besluit zijn oude beleidsstandpunten opgenomen op het terrein van de kapitaalverzekering eigen woning (KEW). Deze zijn zoveel mogelijk overgenomen voor de  spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW), behalve voor zover er verschillen zijn die voortkomen uit het verschil in karakter tussen verzekeringen en spaarrekeningen.

Ook zijn de beleidsstandpunten opgenomen over vóór 2001 gesloten kapitaalverzekeringen die met toepassing van de Invoeringswet zijn of worden omgezet in een KEW.

Daarnaast zijn de beleidsstandpunten opgenomen die met het oog op de toepassing van de Invoeringswet zijn ingenomen. Deze beleidsstandpunten zien op vóór 2001 gesloten kapitaalverzekeringen die niet zijn omgezet in een KEW. In vrijwel alle gevallen gaat het om kapitaalverzekeringen die behoren tot box 3. Voor dergelijke kapitaalverzekeringen blijft gedurende de gehele looptijd de Wet IB 1964 mede van toepassing.

Ook is het echtscheidingsbesluit (het besluit van 3 juni 2008, nr. CPP2008/288M) hierin opgenomen. Het echtscheidingsbesluit heeft daardoor zijn belang verloren en wordt ingetrokken.

Praktisch

Voor de bepaling of de 30-jaarstermijn wordt overschreden, tellen ook mee de verzekeringsjaren vóór 2001 van de kapitaalverzekering die is omgezet in de KEW. Dit is niet in alle gevallen voldoende onderkend, met als gevolg dat er na overschrijding van de 30-jaarstermijn een fictieve uitkering heeft plaatsgevonden. Voor de ontdekte gevallen mag alsnog de kapitaalvrijstelling eigen woning worden toegepast onder de voorwaarde dat de eigenwoningschuld in 2009 zoveel mogelijk wordt afgelost. Voor de niet ontdekte gevallen krijgen de verzekeraars de gelegenheid om deze te inventariseren. Aegon is hiermee bezig. Ook in deze gevallen is gebruik van de vrijstelling mogelijk mits in 2009 de eigenwoningschuld zoveel mogelijk wordt afgelost.

 

Bron: www.minfin.nl, besluit KEW, SEW, BEW en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3.