Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Onderdekking dga-pensioen: extra storting niet aftrekbaar!

30 juli 2013

A BV neemt de pensioenverplichting over van een pensioenstichting. Hof Arnhem-Leeuwarden besluit dat de pensioendotatie van A BV niet aftrekbaar is omdat A BV onzakelijk handelt bij uitreiking van de pensioenbrieven.

Wat speelde er?

A BV kende in 1976 pensioenen toe aan haar twee directeuren-grootaandeelhouder (DGA). De pensioenverplichting die hiermee verband houdt wordt ondergebracht in een pensioenstichting. De pensioenpremies voldoet A BV aan de stichting. Met ingang van 1 januari 1992 staakt A BV de premiebetaling omdat er geen pensioenopbouw meer plaatsvindt. Op 16 december 1992 reikt A BV aan de DGA’s pensioenbrieven uit. In de pensioenbrieven wordt een pensioen toegezegd ter grootte van 70% van het eindloon. De diensttijd van de DGA’s telt mee vanaf 1976.

Op 31 december 2002 bedraagt de pensioenvoorziening bij de Stichting € 595.049. In december 2003 sluit A BV met de stichting en de DGA’s een overeenkomst waarbij de stichting de pensioenverplichting per 31 december 2002 en het gehele belegde vermogen van € 402.513 overdraagt aan A BV. Volgens de overeenkomst vrijwaren de DGA’s en A BV de stichting van haar pensioenverplichting.

A BV vult het verschil tussen de pensioenvoorziening en het belegd vermogen op 31 december 2002 (€ 85.544) aan. Over deze aanvulling ontstaat verschil van mening.

Winstuitdeling

De belastingdienst, de rechtbank en Hof zijn van mening dat A BV de DGA’s bevoordeelt. Het bedrag mag A BV daarom niet ten laste brengen van de winst. A BV was het daarmee niet eens.

Het Hof betrok de volgende feiten en omstandigheden in haar oordeel:
1. De pensioenregeling is vanaf 1992 een voorzetting van de pensioenregeling die in 1976 is overeengekomen;
2. De stichting had zowel de pensioenverplichting als de pensioentoezegging van A BV overgenomen;
3. Het belegde vermogen was onvoldoende om de waarde van de pensioenverplichting te dekken die de stichting overdroeg aan A BV;
4. Ter zake van de overdracht is geen korting is toegepast op de pensioenrechten van de DGA’s. 
Het Hof concludeerde dat A BV niet aannemelijk maakte dat zij bij de uitreiking van de pensioenbrieven uit zakelijke overwegingen verplicht was de pensioentoezegging uit 1976 gestand te doen. Was het wel zakelijk geweest, dan had voor de hand gelegen dat A BV het risico op onderdekking zou hebben afgedekt of had proberen deze a f te dekken. Het Hof is van oordeel dat A BV bewust ten voordele van haar aandeelhouders pensioenverplichtingen heeft overgenomen zonder dat daarbij voldoende dekkingsmiddelen zijn verkregen. De extra storting die daarmee verband houdt merkt zij daarom aan als uitdeling van winst.

Commentaar

Overdracht van de pensioenverplichting van DGA’s is complex en leidt regelmatig tot verschil van mening tussen de belastingdienst en de DGA/ zijn BV. Zie  ook onze berichten van 7 mei en 4 juni 2013. Vaak is de zakelijkheid onderwerp van discussie.

Bij de overdracht van de pensioenverplichting van de Stichting aan A BV was het belegd vermogen in de stichting lager dan de pensioenverplichting. Er was sprake van onderdekking ten tijde van de overdracht. A BV was niet in staat om aannemelijk te maken waarom zij bij de overname van de verplichting probeerde het risico van onderdekking af te dekken. Afstempelen van de pensioenaanspraken is iets wat nog niet speelde in 2002. Pas in maart 2013 publiceerde de staatssecretaris de voorwaarden waaronder het verlagen van het pensioen fiscaal mogelijk is. Zie ons bericht daarover van 2 april 2013.

De hoeveelheid uitspraken over het pensioen van de DGA laat zien dat het complex is en vraagt om specialistische kennis. Al is het alleen maar om te voorkomen dat een DGA voor onaangename verrassingen komt te staan. AEGON Adfis heeft die specialistische kennis en kan u daarbij helpen.

 

Auteur: Vera Hek, Adviseur

Bron: Hof Arhem-Leeuwarden, 26 maart 2013, nr. 12/00060