Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Overgangsrecht KEW, SEW en BEW uitgebreid

19 augustus 2013

In de praktijk blijkt het overgangsrecht niet goed op elkaar aan te sluiten voor eigenwoningschulden en KEW, SEW en BEW die op 31 december 2012 bestonden. Staatssecretaris Weekers publiceerde hierover een besluit. De Kennisgroep Verzekeringsproducten bracht vervolgens een update uit van vragen en antwoorden.

Probleem?

Bij de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning per 1 januari 2013 ontstond in een aantal situaties verschil tussen de toepassing van het overgangsrecht voor de bestaande eigenwoningschulden en het overgangsrecht voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW) en de beleggingsrekening eigen woning (BEW), hierna tezamen aangeduid als KEW. 
De Minister beloofde in maart 2013 aan de Tweede Kamer het overgangsrecht voor de KEW zodanig uit te breiden dat de verschillen niet meer zouden bestaan. Vooruitlopend op deze wetgeving bracht de staatssecretaris hierover een beleidsbesluit uit (besluit van 27 juni 2013).

Goedkeuring

Kern van de goedkeuringen in het besluit is dat een KEW die is verhuisd naar box 3 weer kan kwalificeren als een KEW. Die terugkeer geldt alleen bij de volgende situaties en onder nadere voorwaarden:

a. bij tijdelijke huur na 2012 in de periode tussen twee eigen woningen;
b. bij terugkeer naar een voormalige eigen woning na een periode van vóór 2013 aangevangen verhuur van die woning;
c. bij terugkeer naar een voormalige eigen woning na een periode van ná 2012 aangevangen verhuur van die woning;
d. bij terugkeer naar een voormalige eigen woning na een periode van vóór 2013 aangevangen buitenlandse belastingplicht;
e. bij terugkeer naar een voormalige eigen woning na een periode van ná 2012 aangevangen buitenlandse belastingplicht;
f. bij een vóór 2013 gesloten onherroepelijke schriftelijke overeenkomst tot het verrichten van onderhoud of verbetering van de eigen woning.

Voorwaarden voor herkrijgen kwalificatie KEW

De staatssecretaris stelt de volgende voorwaarden voor terugkeer naar de kwalificatie KEW. Deze zijn per situatie verschillend.
Bij tijdelijke huur na 2012 in de periode tussen twee eigen woningen
De kapitaalverzekering kan weer als KEW kwalificeren als uiterlijk in het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de woning is verkocht er weer een eigen woning en een eigenwoningschuld is. De KEW kan in dat geval dienen als aflossing van de herleefde bestaande eigenwoningschuld. Bovendien mag van de herstelde KEW het gegarandeerde kapitaal/ de inleg niet worden verhoogd en de looptijd niet worden verlengd.
Een vóór 2013 gesloten onherroepelijke schriftelijke overeenkomst tot het verrichten van onderhoud of verbetering van de eigen woning
Als er voor 2013 een onherroepelijke schriftelijke overeenkomst is gesloten voor onderhoud of verbetering van de woning kan in 2013 de schuld als een op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschuld worden aangemerkt. In dat geval geldt geen aflossingsverplichting.
Goedgekeurd wordt dat als er sprake is van een dergelijke schuld, de belastingplichtige in 2013 nog een KEW kan sluiten, verhogen of verlengen voor maximaal de schuld die is aangegaan voor het onderhoud of de verbetering van de woning. De goedkeuring is van toepassing voor zover het onderhoud of de verbetering in 2013 is voltooid.
Bij terugkeer naar een voormalige eigen woning 
Voor de terugkeer naar een voormalige eigen woning (situatie b. tot en met e.) zijn ook een aantal goedkeuringen opgenomen. Als zich een dergelijke situatie voordoet dan moet aan de voorwaarden van het besluit worden getoetst of de kapitaalverzekering weer als een KEW kan kwalificeren.

Vragen en Antwoorden overgangsrecht KEW

Op 31 juli 2013 publiceerde de Kennisgroep een update van vragen en antwoorden die zij op 26 april 2013 hierover publiceerde. Zij voegde vier vragen toe over de KEW in verband met het aangaan en beëindigen van een fiscaal partnerschap. Wij lichten er twee voor u uit.

Vervreemding KEW bij aangaan en beëindiging fiscaal partnerschap

Het is mogelijk om in verband met het aangaan of beëindigen van een fiscaal partnerschap een KEW geheel of gedeeltelijk te vervreemden aan de partner zonder dat daardoor sprake is van een schending van voorwaarden van het regime van de KEW die zou leiden tot een fictieve uitkering. Het is daarbij niet van belang of men wel of niet in gemeenschap van goederen is gehuwd.

Voorbeeld: 
Op grond van de wettelijke bepalingen is het mogelijk in de veel voorkomende situatie dat na echtscheiding de ene partner de eigen woning en de bijbehorende eigenwoningschuld "meeneemt", dat die ene partner ook de KEW van de andere partner overneemt. Deze overname van de KEW vindt fiscaal geruisloos plaats.

Deze wettelijke systematiek geldt voor alle KEW's die vallen onder het overgangsrecht.

Gevolgen van de vervreemding; gehele of gedeeltelijke omzetting

Een gehele of gedeeltelijke vervreemding van de KEW bij het aangaan of beëindigen van een fiscaal partnerschap heeft tot gevolg dat ook sprake is van een gehele of gedeeltelijke omzetting. De nieuwe KEW wordt geacht de voortzetting te zijn van de omgezette KEW. Het overgangsrecht blijft van toepassing op de nieuwe KEW. Bij een omzetting telt het aantal jarenpremiebetaling of inleg van de omgezette KEW mee voor de nieuwe KEW. De hoogte van de premie of de inleg van de omgezette KEW blijft voor de nieuwe KEW de maatstaf voor de toepassing van de bandbreedte-eis van de premie of inleg. Bij de gedeeltelijke vervreemding van een KEW brengt dit mee dat de desbetreffende premie of inleg naar evenredig deel voor de nieuwe KEW de maatstaf blijft voor de toekomst.

Voorbeeld: 
Bij echtscheiding wordt de KEW van de ene partner gesplitst en gaat deze voor de helft over naar de andere partner. Voor ieder van hen gaat de helft van de vóór de splitsing betaalde premies en de helft van de vóór de splitsing relevante bandbreedte (hoogste - laagste van de premies) gelden als maatstaf voor de toekomst. Op beide delen blijft het overgangsrecht van toepassing.

Commentaar

De hypotheekrenteaftrek, de eigenwoningschuld en de KEW staan al jaren ter discussie en onder druk. Dit heeft zijn weerslag op de wet- en regelgeving. De wet- en regelgeving hierover worden ingewikkelder en de fiscale gevolgen zijn steeds meer afhankelijk van de specifieke situatie. Dit besluit over de overgangsregeling KEW en de update van de vragen en antwoorden hierover onderschrijven hoe lastig deze onderwerpen inmiddels geworden zijn.
Het besluit overgangsregeling KEW is vooruitlopend op wetgeving uitgebracht. Wij zijn benieuwd wat er in het Belastingplan 2014 met betrekking tot de eigenwoning wordt opgenomen. Het Belastingplan 2014 wordt op Prinsjesdag gepresenteerd.

 

Auteur: Johannes van der Veen, fiscalist Aegon Leven
Bronnen: besluit van 27 juni 2013, nr. BLKB2013/490M, vragen en antwoorden 31 juli 2013; verzamelbesluit Kapitaalverzekeringen