Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Prinsjesdag 2008

17 september 2008

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de fiscale plannen voor 2009 bekend gemaakt. In Belastingplan 2009 en de Overige fiscale maatregelen 2009 zijn de fiscale maatregelen te vinden. Op het gebied van oudedagsvoorzieningen is o.a. het volgende voorgesteld.

Lijfrentesplitsing

In de wet IB 2001 is opgenomen dat een lijfrente die kwalificeert voor premieaftrek in een box 1 en box 3 gedeelte uiteenvalt als niet de gehele premie wordt afgetrokken. AEGON heeft hiervoor het zogenaamde boxhoppen mogelijk gemaakt.
In de praktijk wordt de lijfrentesplitsing als lastig en moeilijk uitvoerbaar ervaren. Daarom wordt nu voorgesteld dat een lijfrente die voor aftrek in aanmerking komt vanaf 01-01-2009 volledig in box 1 valt. Dit geldt zowel voor de opbouwfase als de uitkeringsfase. De lijfrenteuitkering wordt hierdoor volledig belast ongeacht of de premie in aftrek zijn gebracht. Er wordt vanaf 01-01-2009 een beperkte saldomethode ingevoerd. Deze saldomethode zorgt ervoor dat in geval van niet-afgetrokken premiebedragen, deze tot € 2.269 per jaar niet worden meegenomen in de belastingheffing in box 1.

Voor bestaande lijfrenteverzekeringen geldt voor de betaalde premies tot 01-01-2009 eveneens de saldomethode. Hiervoor geldt geen maximum. Splitsing in een box 1 en box 3 deel op een lijfrenteverzekering die voor aftrek in aanmerking komt, is vanaf 01-01-2009 niet meer aan de orde.

Voor belastingplichtigen die box 1- box 3 splitsing in hun aangifte hebben toegepast, wordt een regeling getroffen op grond waarvan de belastingplichtige gedurende een periode van twee jaar alsnog het box 3-deel in een afzonderlijke lijfrentepolis kan afsplitsen, zonder dat als gevolg van die afsplitsing negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking worden genomen.

Afkoop kleine lijfrenten

Voor kleine lijfrentekapitalen wordt een afkoopmogelijkheid geïntroduceerd. Deze mogelijkheid geldt voor nog niet ingegane lijfrenten waarvan de waarde niet meer bedraagt dan € 4.000 (geïndexeerd bedrag). Over de afkoopwaarde is dan geen revisierente verschuldigd. Deze regeling gaat ook gelden voor een lijfrentespaarrekening of een lijfrentebeleggingsrecht.

Inhoudingsplicht bij afkoop

De inhoudingsplicht voor de loonbelasting wordt uitgebreid. Vanaf 01-01-2009 moet loonbelasting ingehouden worden over:
- afkoopwaarden van pre-Brede Herwaarderinglijfrenteverzekeringen;
- afkoopwaarden van Brede Herwaardering- en IB 2001 lijfrenteverzekeringen;
- lijfrente-uitkeringen aan minderjarige kinderen;
- periodieke uitkeringen ter zake van invaliditeit ziekte en ongeval en afkoopsommen daarvan.
Over de afkoopsommen is een vast tarief van 52% verschuldigd. De verzekeraar kan dan niet meer aansprakelijk worden gesteld als een Brede Herwaardering- of IB 2001 lijfrenteverzekering wordt afgekocht.

Verhoging maximum premiegrondslag

In verband met de invoering van banksparen is per 01-01-2008 de maximale premiegrondslag voor de bepaling van de jaarruimte verlaagd. Deze verlaging wordt vanaf 01-01-2009 weer ongedaan gemaakt. De maximale premiegrondslag gaat naar € 153.221 (cijfer 2008).

Doorwerkbonus

Het kabinet wil ouderen motiveren om door te blijven werken na hun 62e. Dit willen ze doen door een doorwerkbonus te geven. Ook voor 65-plussers is er een doorwerkbonus. De doorwerkbonus wordt vormgegeven als een korting op de betalen belasting (heffingskorting).
Naast deze doorwerkbonus zal van 65-plussers vanaf 2011 een houdbaarheidsbijdrage naar draagkracht worden gevraagd. Voor 2011 wordt deze bijdrage geraamd op 52 euro. De bijdrage loopt op tot en met 2030 op tot 950 euro. De houdbaarheidsbijdrage zal niet gaan gelden voor mensen die voor 1946 geboren zijn.

Noot

Hoe de regelingen er in detail gaan uitzien is nog niet in alle gevallen bekend. Welke impact één en ander heeft op onze werkwijze moet nog nader worden onderzocht.
 
Bron: www.minfin.nl.