Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

RvS wijst verdere versobering pensioen af

17 april 2013

Op 15 april 2013 werd het wetsvoorstel voor verdere aanpassing van het Witteveenkader per 2015 ingediend. Uit het sociaal plan blijkt dat de sociale partners die aanpassing niet wenselijk vinden. De Raad van State (RvS) vindt dat het wetsvoorstel nader moet worden overwogen. Waarom vindt de RvS dat?

Wat staat er in het wetsvoorstel?

Het wetsvoorstel is een uitwerking van het Regeerakkoord. Voorgesteld wordt om per 1 januari 2015 de Wet op de loonbelasting (Wet LB) en de Pensioenwet (PW) te wijzigen.

De voorgestelde wijzigingen zijn in de Wet LB ondermeer:

  • Verlaging van het maximale opbouwpercentage voor pensioen.

Eindloon:1,9% in 2014 wordt 1,55% (PP 1,09%, WzP 0,22%)
Middelloon: 2,15 % in 2014 wordt 1,75% (PP 1,23% en WzP 0,25%).

  • Geen fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw over het inkomen voorzover dat meer bedraagt dan € 100.000. Het bedrag van € 100.000 wordt jaarlijks geïndexeerd. Reeds opgebouwde pensioenaanspraken blijven gerespecteerd.
  • Een beschikbare premie wordt gericht op 40 jaren opbouw en mag niet meer bedragen dan 70% van het 'gemiddeld pensioengevend loon'. Wat onder "gemiddeld pensioengevend loon" moet worden verstaan wordt bij Amvb geregeld.

 

En in de PW:

  • het afkoopverbod vervalt voor de pensioenaanspraken die uitgaan boven de fiscaal gefaciliteerde begrenzingen.
  • een pensioenuitvoerder wordt verplicht de pensioenaanspraken af te kopen wanneer die uitgaan boven de fiscale begrenzingen en de pensioengerechtigde daarom verzoekt.
  • een pensioenfonds kan het deel van de pensioenaanspraken dat boven de fiscale grenzen uitgaat alleen uitvoeren als vrijwillige pensioenregeling.

Sociaal akkoord

In ons nieuwsbericht van 12 april gaven wij aan dat de sociale partners vinden dat het kabinet hiermee de opbouw van een adequaat pensioen en het vertrouwen in het pensioenstelsel ondermijnt. Daarom zoeken de sociale partners met het kabinet de komende maand naar een alternatief voor de voorgestelde aanpassing. Uitgangspunt hierbij is het behouden van een fiscale behandeling die voor iedere inkomensniveau voorziet in een gelijkwaardige pensioenopbouw.

Raad van State

De RvS bracht op 20 maart 2013 haar advies uit over dit wetsvoorstel.
De RvS vindt dat het wetsvoorstel nader moet worden overwogen. Ondermeer omdat:

  • volgens het wetsvoorstel - ook met de voorgenomen versobering - een adequaat pensioen kan worden opgebouwd. De RvS zet daarbij haar vraagtekens.
  • er geen verband wordt gelegd tussen de aanpassing van het Witteveenkader en de versoberingen die mogelijk gaan plaatsvinden in de sfeer van het tweede pijlerpensioen. De RvS vindt dat ten onrechte geen verband wordt gelegd en dat hierdoor geen zicht is op het cumulatieve effect van deze versoberingen.

Commentaar

Wij zijn benieuwd of de voorgestelde verlaging van de opbouwpercentages doorgang gaat vinden. De sociale partners en de RvS hebben duidelijk hun twijfels bij de verdere verlaging van de opbouwpercentages voor pensioenen. Dit levert naar hun mening geen adequaat pensioen op. De wetgever schrijft hierover in de memorie van toelichting: "Ondanks de inperking van het fiscale kader voor pensioenopbouw staat het bieden van een adequate pensioenvoorziening nog steeds voorop….. Het kabinet zoekt hierin wel een nieuw evenwicht, waarbij nadrukkelijker rekening wordt gehouden met het gegeven dat mensen langer kunnen werken voor de opbouw van een adequaat pensioen."

In het wetsvoorstel vervalt het afkoopverbod in de PW voor pensioenaanspraken die uitgaan boven de fiscaal gefaciliteerde begrenzingen. De wetgever vindt het namelijk niet wenselijk wanneer dit deel van het pensioen onder de werkingssfeer valt van het afkoopverbod van de PW. Dit omdat de werknemer wordt geconfronteerd met een vermogensbestanddeel dat in box 3 belast kan worden terwijl hij daarover geen beschikkingsmacht heeft. De kans is groot dat meer werknemers hun (pensioen)inkomen eerder zullen gaan opnemen en met de pensioendatum in zicht moeten blijven doorwerken voor voldoende inkomen.

 

Auteur: Vera Hek, adviseur AEGON Adfis
Bron: wetsvoorstel 33610