Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Staatssecretaris publiceert voorwaarden korting DGA-pensioen

2 april 2013

Ook BV's met pensioen in eigen beheer hebben last van de crisis en te kampen met onderdekking. De staatssecretaris van Financiën publiceerde op 18 maart 2013 de voorwaarden waaronder afstempelen van dit DGA-pensioen niet leidt tot fiscale gevolgen.

Probleem?

Als een DGA zijn pensioen in eigen beheer prijsgeeft wordt de DGA geconfronteerd met loonheffing over de waarde van het pensioen en 20% revisierente terwijl hij geen pensioen ontvangt. Het prijsgeven van pensioen heeft die gevolgen niet voor zover er sprake is van niet voor verwezenlijking vatbare rechten. Bijvoorbeeld bij faillissement, surseance van betaling of schuldsanering van de BV. Korten van het DGA-pensioen in eigen beheer wordt fiscaal gezien als prijsgeven van pensioen.

Minister bepaalt wanneer korting DGA-pensioen niet fiscaal bestraft wordt

Sinds 1 januari 2013 is in de Wet op de loonbelasting een bepaling opgenomen dat onder voorwaarden korten van pensioen niet leidt tot fiscale sancties. In het besluit vult de minister deze voorwaarden verder in.

Voorwaarden

De korting mag alleen plaatsvinden op de pensioendatum. Met  ingang van 1 januari 2013 mag de korting plaatsvinden als de vermogenspositie van de BV te laag is om op de pensioeningangsdatum de aangegane pensioenverplichtingen na te komen. Het te lage vermogen moet zijn veroorzaakt door ondernemings- en/of beleggingsverliezen. Tot en met 31 december 2015 mag een eigenbeheerlichaam pensioenaanspraken die op 1 januari 2013 al zijn ingegaan eenmalig korten.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

a. Op de pensioeningangsdatum is sprake van een dekkingsgraad van 75% of lager. De BV moet hierbij de activa en overige passiva in aanmerking nemen tegen de waarde in het economisch verkeer en de pensioenverplichting tegen de fiscale waarde.
b. De onderdekking is veroorzaakt door (reële) ondernemings- en/of beleggingsverliezen. Er is geen onderdekking als de BV in een periode van zeven jaar voorafgaande aan de pensioendatum dividend heeft uitgekeerd of kapitaal heeft terugbetaald.
c. De BV vermindert de pensioenaanspraken met maximaal het bedrag dat noodzakelijk is om de dekkingsgraad van de fiscale waarde van de pensioenverplichtingen op 100% te stellen.
d. Het door de vermindering van de pensioenaanspraken vrijgevallen deel van de fiscale pensioenverplichting(en) behoort tot de belastbare winst van het eigenbeheerlichaam.
e. Het door de vermindering van de pensioenaanspraken vrijgevallen deel van de fiscale pensioenverplichting wordt niet gerekend tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang.
f. De vermindering van de pensioenaanspraken moet evenredig plaatsvinden over alle bij het eigenbeheerlichaam uit te voeren pensioenregelingen die samenhangen met de aanspraken waarop de vermindering plaatsvindt. Alle pensioenaanspraken moeten met hetzelfde percentage worden verminderd.
g. Alle bij het eigenbeheerlichaam betrokken pensioengerechtigden, de werkgever, het bestuur van het eigenbeheerlichaam en de bij het eigenbeheerlichaam betrokken aanmerkelijkbelanghouder(s) verklaren zich schriftelijk akkoord met de vermindering van de pensioenaanspraken en (voor zover hen dat aangaat) met de voorwaarden a tot en met f.
h. De onder g, genoemde personen/lichamen dienen een verzoek in bij de inspecteur, waarbij zij (voor zover hen dat aangaat) verklaren dat is voldaan aan de voorwaarden. en waaraan zij de bewijsmiddelen toevoegen waaruit dat blijkt.

Commentaar

Dit besluit met voorwaarden is het sluitstuk van een toezegging die de staatssecretaris in september 2012 heeft gedaan. In ons nieuwsbericht van 13 september 2012 heeft u daarover al iets kunnen lezen. Hiermee zorgt de staatssecretaris ervoor dat de fiscale wetgeving in bepaalde situaties het aanpassingsmechanisme  van afstempelen niet in de weg staat.

Maar let op. Door deze voorwaarde wordt het verschil dat bestaat tussen de fiscale waarde van een pensioenverplichting en de waarde in het economisch verkeer van deze verplichting niet opgelost. De commerciële waarde van de pensioenverplichting is hoger dan de fiscale waarde. Het renteverschil is hiervan ondermeer de oorzaak. Maar ook door indexatie treedt verschil op in deze waarden. Dit verschil mag de BV niet gebruiken voor afstempeling. Want in het besluit staat dat de BV alleen mag afstempelen als haar vermogen lager is dan de fiscale pensioenverplichting.

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bron: Ministerie van financiën, besluit nr. BLKB2013/27M 18 maart 2013