Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Stand van zaken Belastingplan 2013: levensloop, eigen woning en pensioen

16 november 2012

Op 20 november stemt de Tweede Kamer over het Belastingplan 2013. Op 15 november is het wetsvoorstel in de Tweede Kamer behandeld. Op het oorspronkelijke plan zijn verschillende wijzigingen voorgesteld.  Die wijzigingen betreffen ondermeer de levensloopregeling, het opvullen van het AOW-gat met pensioen en de eigenwoning. In dit nieuwsbericht geven we u een korte beschrijving van de meest recente wijzigingen.

Overgangsrecht levensloop

In onze nieuwsberichten van 31 oktober en 9 november zijn wij ingegaan op de wijzigingsvoorstellen van de levensloopregeling. Kortweg komen deze voorstellen op het volgende neer. 

  • Voor deelnemers aan de levensloopregeling die op 31 december 2011 een saldo van € 3.000 of meer hebben, blijft de levensloopregeling tot uiterlijk 1-1-2022 bestaan. Zij kunnen blijven sparen volgens de bestaande voorwaarden.
  • Deelnemers aan de levensloopregeling krijgen in 2013 de mogelijkheid om hun volledige saldo ineens bestedingsvrij op te nemen. Dit saldo is belast, maar het op 31 december 2011 opgebouwde saldo wordt maar voor 80% in aanmerking genomen. Niet langer is relevant of het saldo op 31 december hoger of lager dan € 3.000 was;
  • Bij de belastingheffing worden de in het verleden opgebouwde rechten op de levensloopverlofkorting verrekend. Dit geldt ook als het tegoed op 31 december 2021 nog niet volledig is opgenomen en het saldo vrijvalt.
  • Opnames na 2013 zijn volledig belast; de 80%-regeling geldt alleen voor 2013. De voorwaarde dat opname alleen mogelijk is als loonvervanging tijdens een verlofperiode is ook na 2013 vervallen. Dus de opname is bestedingsvrij.

 

De Kamer wil dat belastingplichtigen zich wel realiseren dat door opname van levenslooptegoed hun inkomen en vermogen stijgen, waardoor ze misschien geen recht meer hebben op bijvoorbeeld huurtoeslag. De Belastingdienst zal dit nadrukkelijk onder de aandacht van werknemers brengen.

Variabilisatie reeds ingegaan pensioen

Zoals bekend schuift de AOW-leeftijd volgend jaar al met één maand op. Voor mensen die volgend jaar 65 jaar worden, levert dit een maand gemis aan AOW op. De Tweede Kamer stelt voor om al ingegaan pensioen te gebruiken om dit AOW-gat op te vullen, zonder dat dit fiscaal wordt gestraft. Het idee is om de pensioengerechtigde de mogelijkheid te geven het ingegane pensioen tijdelijk te verhogen zodat het  AOW-gat tussen de 65-jarige leeftijd en de latere AOW-ingangsdatum wordt opgevuld. De tijdelijk hogere pensioenuitkeringen worden gevolgd door een lager pensioen over de resterende uitkeringsperiode. De pensioenuitvoerder (pensioenfonds en verzekeraar) is overigens niet verplicht om hieraan mee te werken.

Meer tijd voor omzetting kapitaalverzekering in KEW

Op 9 november schreven wij dat de tijd dringt voor het omzetten van een kapitaalverzekering in kapitaalverzekering eigen woning (KEW). Na 1 januari 2013 zou het niet meer toegestaan zijn om een kapitaalverzekering uit box 3 om te zetten in een KEW. Uiteraard geldt dit ook voor spaarrekeningen en beleggingsrechten. De termijn om een kapitaalverzekering om te zetten wordt verlengd. Minister Blok, die verantwoordelijk is voor het woongedeelte van het Belastingplan 2013, zegde toe het wetsvoorstel aan te passen met een langere overgangstermijn tot 1 april 2013.

Aflossingsverplichting KEW

Tijdens het debat in de Tweede Kamer is ook gesproken over de kapitaalverzekering eigen woning (KEW). De Kamer vraagt zich af of het nog langer nodig is de KEW 'fiscaal te beklemmen.'  Hiermee doelt de Kamer op het laten vervallen van de minimale looptijd van 20 jaar om van de KEW-vrijstelling van € 154.000 (cijfer 2012) gebruik te kunnen maken. Minister Blok  is om twee redenen niet enthousiast over dit voorstel. Volgens hem is eerdere beëindiging van een verzekering eigenlijk nooit aantrekkelijk en individuele verzekeraars kunnen in de problemen komen als veel polishouders hun verzekeringen gaan afkopen. Hij zegde toe om op heel korte termijn overleg te voeren met het Verbond van Verzekeraars.

Dubbele hypotheekrenteaftrek voor te koop staande woningen

In het wetsvoorstel is opgenomen dat de dubbele hypotheekrenteaftrek voor de huidige woning die te koop staat en de nieuwe woning mogelijk blijft in 2013, maar de termijn van drie jaar wordt verlaagd naar twee jaar. Op verzoek van de Kamer zal de drie-jaarstermijn toch worden gehandhaafd. Dit zal via een nog in te dienen nota van wijziging worden geregeld.

Restschuldproblematiek

De Kamer heeft een amendement ingediend waarmee de termijn voor aftrek van de rente op restschulden op eigen woningen wordt verlengd van vijf naar tien jaar.

Conclusie

Een aantal van de voorstellen is al eerder ingediend en in de Tweede Kamer besproken. Wij hebben in onze nieuwsberichten hier ook al eerder aandacht aan besteed. Wij moeten de stemming van de Tweede Kamer op 20 november even afwachten maar het lijkt erop dat het nieuwe overgangsrecht voor de levensloopregeling en de variabilisering van ingegaan pensioen op een meerderheid kunnen rekenen.

 

Auteur: Erik Schouten, adviseur Aegon Adfis
Bronnen: 

Wetsvoorstel herziening fiscale behandeling eigen woning , nr. 33.405, plenaire behandeling Tweede Kamer en amendementen

Belastingpakket 2013, nr. 33.402, parlementaire behandeling Tweede Kamer en amendementen