Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

SZW informeert Kamer over status pensioenwetsvoorstellen en evaluaties

20 mei 2013

De minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stuurden op 13 mei 2013 een brief naar de Tweede Kamer waarin zij een planning gaven van ondermeer de in te dienen wetsvoorstellen, evaluaties en beleidsstukken. Hierom vroeg de vaste commissie van SZW naar aanleiding van de resultaten van het sociaal akkoord. Wij hebben voor u de onderdelen met betrekking tot pensioen op een rijtje gezet.

Planning in te dienen wetsvoorstellen

In een van de bijlagen bij de brief staat de herziene planning van de in te dienen wetsvoorstellen.

Wetsvoorstel hervorming ontslagrecht en wijziging WW, aanscherpen definitie passende arbeid WW, wijziging IOW en intrekking IOAW en verbetering rechtspositie flexwerkers

Korte inhoud: conform sociaal akkoord
Planning: Indiening TK november 2013; Inwerkingtreding onderdeel rechtspositie flexwerkers, IOW en IOAW maatregelen 1 januari 2015, overige maatregelen 1 januari 2016

Wijzigingen Algemene Ouderdomswet

a. Wetsvoorstel wijziging AOW (partnertoeslag)

Korte inhoud: conform regeerakkoord
Planning: Indiening TK juli 2013
Inwerkingtreding 1 januari 2015

b. Wetsvoorstel wijziging AOW (leeftijd)

Korte inhoud: conform regeerakkoord
Planning: Indiening TK maart 2014; Inwerkingtreding 1 januari 2016

Wetsvoorstel wijziging Anw

Korte inhoud: conform (nader in te vullen) regeerakkoord
Planning: Indiening TK derde kwartaal 2013; Inwerkingtreding 1 juli 2014

Wijzigingen Pensioenwet (en Wet verplichte beroepspensioenregeling)

a. Verzamelwet pensioenen 2014

Korte inhoud: kleine wijzigingen en technische aanpassingen Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.
Planning: Indiening TK december 2013; Inwerkingtreding 1 juli 2014

b. Wetsvoorstel i.v.m. het introduceren van een algemene pensioeninstelling

Korte inhoud: de Pensioenwet wordt gewijzigd waarbij de algemene pensioeninstelling (API) wordt geïntroduceerd (mede afhankelijk van uitkomst internetconsultatie). Planning: Indiening TK eerste kwartaal 2014; Inwerkingtreding 1 juli 2014/1 januari 2015

c. Wetsvoorstel herziening waardeoverdracht

Korte inhoud: wijzigingen n.a.v. de adviesaanvraag aan de STAR over alternatieven voor het huidige systeem van waardeoverdracht en rond de nieuwe pensioencontracten. Planning: Consultatieversie juni 2013; Indiening TK december 2013, Inwerkingtreding 1 januari 2015

d. Wetsvoorstel tot wijziging van de communicatievoorschriften pensioenen Korte inhoud: verbetering regelgeving m.b.t. communicatie over pensioenen.

Planning: Consultatieversie juni 2013; Indiening TK december 2013;Inwerkingtreding 1 januari 2015

e. Wetsvoorstel wijziging financieel toetsingskader pensioenfondsen alsmede m.b.t. de invaarproblematiek

Planning: Consultatieversie juni 2013; Indiening TK december 2013;Inwerkingtreding 1 januari 2015

Wetsvoorstel werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Korte inhoud: een aantal arbeidsrechtelijke belemmeringen voor doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd worden weggenomen.
Planning: Indiening bij TK juli 2013;Inwerkingtreding 1 juli 2015

Planning in te dienen evaluaties

Pensioenknip

Korte inhoud: Tot 1 januari 2014 bestaat de mogelijkheid om pensioen gesplitst in te kopen op grond van de Tijdelijke regeling pensioenknip. Aan de Tweede Kamer is toegezegd om de Kamer in de tweede helft van 2013 te laten weten of de regeling aanpassing of verlenging behoeft.
Planning: Derde kwartaal 2013.

Beleidsdoorlichting pensioenbeleid

Korte inhoud: Zoals aangekondigd in de begroting 2013 zal volgens de Rijksbegrotingsvoorschriften in de vorm van een beleidsdoorlichting een evaluatie worden gegeven van het beleid dat de afgelopen periode is gevoerd op het vlak van de aanvullende pensioenen. In deze beleidsdoorlichting zal ook worden ingegaan op vragen die aan de orde zijn in het licht van de maatschappelijke houdbaarheid van het huidige stelsel.
Planning: Tweede kwartaal 2013.

Onderzoek doorsneepremie

Korte inhoud: Het onderzoek zal in kaart brengen wat de effecten zijn van de doorsneepremiesystematiek. Tevens zal aan bod komen of alternatieve systemen denkbaar zijn en wat daarvan overgangskosten zijn. Dit onderzoek is aan de Tweede Kamer toegezegd.
Planning: Tweede kwartaal 2013

Visie op pensioentoezicht

Korte inhoud: In het verlengde van de beleidsvisie op het toezicht op de financiële sector onder verantwoordelijkheid van de minister van Financiën ('Toezicht op afstand', Kamerstukken II 2010/11, 32 648, nr. 1) zal een visie worden geformuleerd op het toezicht op de pensioensector en een beoordeling worden gegeven van de toereikendheid van het sturingsinstrumentarium van de minister van SZW op de toezichthouders.
Planning: Derde kwartaal 2013

Onderzoeksrapport pensioen van zelfstandigen

Korte inhoud: Naar aanleiding van het SER advies “ZZP’ers in beeld” (2010) wordt onderzoek gedaan naar de pensioensituatie van zelfstandigen, de oorzaken van de beperkte pensioenopbouw van zelfstandigen en naar mogelijke instrumenten om die opbouw te stimuleren.
Planning: Tweede kwartaal 2013

Arbeidsongeschiktheidspensioen en nabestaandenpensioen

Korte inhoud: Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie ronden thans de afspraken af die zij hebben gemaakt over de problematiek van baanwisseling bij arbeidsongeschiktheids-pensioen en nabestaandenpensioen. Vervolgens zal de Kamer over die afspraken per brief worden geïnformeerd.
Planning: Tweede kwartaal 2013

Brief over toezicht op uitbesteding door pensioenfondsen aan derden

Korte inhoud: Pensioenfondsen besteden in toenemende mate werkzaamheden uit. Het gaat daarbij in het bijzonder om bestuursadvisering, administratie, communicatie en het vermogensbeheer. In deze brief worden de risico’s benoemd die samenhangen met uitbesteding. Daarbij wordt aangegeven welke maatregelen nodig zijn zodat het pensioenfonds de risico’s op adequate wijze kan beheersen.
Planning: Derde kwartaal 2013

Contouren Anw

Korte inhoud: Uitwerking op hoofdlijnen van het regeerakkoord op het punt van de Anw
Planning: zomer 2013

 

Auteur: Vera Hek, adviseur AEGON Adfis
Bron: Planningsbrief ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 mei 2013