Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Uitstel pensioendatum zonder doorwerken

3 januari 2013

Uitstel van de pensioeningangsdatum is alleen mogelijk als de werknemer blijft doorwerken (het zogenoemde doorwerkvereiste). In verband met het opschuiven van de AOW-leeftijd geldt deze eis niet voor mensen die geboren zijn voor 1 januari 1950.

 

Achtergrond

Tijdens de behandeling van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd nam de Eerste Kamer een motie aan. Deze ging over het laten vervallen van het wettelijke doorwerkvereiste bij uitstel van het aanvullend pensioen. Volgens deze motie is het om fiscale redenen niet altijd mogelijk om vanaf 1 januari 2013 het aanvullend pensioen gelijktijdig te laten ingaan met de AOW-uitkering. Dit leidt tot onduidelijke situaties voor zowel pensioenuitvoerders als burgers en brengt anders hoge uitvoeringslasten mee. De staatssecretaris van Financiën geeft invulling aan de motie door publicatie van een besluit. Dit besluit strekt ertoe het wettelijke doorwerkvereiste tijdelijk buiten werking te laten.

 

Waarom vervalt het doorwerkvereiste?

Het wettelijke doorwerkvereiste bepaalt dat uitstel van de pensioeningangsdatum alleen mogelijk is voor zover de werknemer blijft doorwerken. De invoering van de verhoging van de AOW-leeftijd kan echter in bepaalde situaties tot problemen leiden. Het gaat daarbij vooral om ex-werknemers die nu een VUT-, prepensioen- of een andersoortige uitkering ontvangen. De uitkeringsduur van deze uitkeringen en de ingangsdatum van het daaropvolgende ouderdomspensioen zijn meestal afgestemd op een AOW-leeftijd van 65 jaar. Omdat deze werknemers hun arbeidzame leven al hebben beëindigd kunnen zij niet voldoen aan het doorwerkvereiste. Daarom slagen zij er niet in om hun ouderdomspensioen gelijk met de AOW-uitkeringen te laten ingaan. Hierdoor lopen de ingangsdata van de AOW en het pensioen uiteen.

 

Voorwaarden vervallen doorwerkvereiste

De staatssecretaris keurt tijdelijk goed dat (ex-)werknemers die vóór 1 januari 1950 zijn geboren de ingangsdatum van de uitkeringen van het ouderdomspensioen kunnen uitstellen tot de voor hen geldende AOW-leeftijd. Hierbij hoeft niet getoetst te worden of en in hoeverre de (ex-)werknemer nog in dienstbetrekking werkzaam is. Het besluit treedt in werking op 1 januari 2013 en vervalt met ingang van 1 april 2015.

 

Conclusie

Ingang van pensioen mag worden uitgesteld tot de voor de betreffende persoon geldende AOW-leeftijd zonder het vereiste van doorwerken. Het geldt alleen voor (gewezen) deelnemers geboren voor 1 januari 1950 en (dus) alleen in de periode 1 januari 2013 tot 1 april 2015. Andere voorwaarden (zoals het niet ontvangen van een WW-uitkering) worden niet gesteld. Wij vragen ons overigens af welk probleem er nu wordt opgelost. Waarom zou iemand die nu een VUT of prepensioenuitkering heeft die op 65 jaar stopt, zijn ouderdomspensioen willen uitstellen? Zijn AOW gaat ook al later in; bij uitstel van het ouderdomspensioen ontvangt hij een (aantal) maand(en) helemaal niets!

Auteur: Erik Schouten, adviseur AEGON Adfis

Bron: Besluit pensioenen; in bepaalde gevallen tijdelijk geen doorwerkvereiste, 5 december 2012
Nr. BLKB2012/1822M, Staatscourant 2012 nr. 27358, 28 december 2012.