Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Update: De gevolgen van het “Septemberpakket” voor pensioenfondsen

8 oktober 2012

Op 27 september heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het zogenaamde "Septemberpakket" gepubliceerd. Dit pakket anticipeert op de wettelijke invoering van het nieuwe pensioenakkoord in 2014. In dit artikel gaan we dieper in op de inhoud van dit pakket en wat dit betekent voor pensioenfondsen.

Wat is de aanleiding voor het Septemberpakket?

Op basis van de huidige regels is de dekkingsgraad van veel pensioenfondsen te laag (beneden de 105%). Veel fondsen moeten daarom de komende jaren (vaak fors) gaan korten op de pensioenen. Wanneer de nieuwe regels in 2014 worden ingevoerd, is ingrijpend "afstempelen" van de pensioenverplichtingen echter mogelijk niet meer nodig. In het Septemberpakket worden daarom een aantal reeds aangekondigde maatregelen, zoals bijvoorbeeld de introductie van een ultimate forward rate (UFR) rentecurve, naar voren gehaald. Ook wordt de fondsen meer tijd gegund om kortingen door te voeren en worden premiestijgingen in 2013 beperkt. 

Introductie van de UFR voor pensioenfondsen

Een belangrijk onderdeel van het Septemberpakket is de introductie van de zogenaamde "UFR methode". Met deze methode wordt een aangepaste waarderingscurve voor de pensioenverplichtingen bepaald. Deze curve geldt reeds voor Nederlandse verzekeraars en is per eind september ook van kracht voor Nederlandse pensioenfondsen. Wel is de technische uitwerking van de UFR curve voor pensioenfondsen op dit moment iets anders dan voor verzekeraars. In 2013 wordt een onafhankelijke commissie ingesteld die deze methodiek verder gaat evalueren. 

Het gemiddelde pensioenfonds ziet met de invoering van de UFR de dekkingsgraad naar verwachting stijgen met zo'n 4 à 5 procent. Hierdoor neemt het aantal fondsen dat (ingrijpend) moet gaan korten flink af.

Hoe werkt de UFR methode?

Tot en met rentelooptijden van 20 jaar is de UFR curve voor pensioenfondsen identiek aan de driemaandgemiddelde Euro swap rente. Voor looptijden tussen de 20 en 60 jaar wordt de 1-jaars forward rente (wederom op basis van de driemaandgemiddelde Euro swap rente) echter geëxtrapoleerd naar een contant niveau van 4,2%. Na 60 jaar is de forward rente stabiel en gelijk aan 4,2%. Uit deze aangepaste forward rentecurve kan vervolgens de gewone (spot) rentecurve worden afgeleid. Deze spotcurve wordt gebruikt voor de waardering van de pensioenuitkeringen.

Om een verstoring van de rentemarkt te voorkomen heeft DNB er overigens voor gekozen om ook na een looptijd van 20 jaar marktinformatie mee te wegen (wederom op basis van de driemaandgemiddelde Euro swap curve). Wel is het zo dat hoe langer de looptijd is, hoe minder marktinformatie wordt meegewogen. De resulterende curve per eind september is weergegeven in de onderstaande figuur (bron: DNB).

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we u overigens graag naar ons recente artikel naar de impact van de invoering van de UFR voor pensioenfondsen.

DNB geeft meer ruimte, maar stelt ook voorwaarden

Toezichthouder DNB geeft pensioenfondsen meer tijd om de noodzakelijke kortingen door te voeren. DNB stelt hierbij wel vaak als voorwaarde dat de pensioenleeftijd moet worden opgehoogd naar 67 jaar (vooruitlopend op de belastingherziening die dit in de toekomst moet gaan afdwingen). Tevens moeten fondsen hun pensioenen gaan aanpassen bij wijzigingen in de levensverwachtingen. Indien een pensioenfonds niet aan de voorwaarden van DNB kan voldoen kan met de DNB over een maatwerkoplossing worden onderhandeld.

Verder kunnen pensioenen niet geïndexeerd worden als de dekkingsgraad van het fonds onder de 110 procent ligt. Dit laatste om te voorkomen dat fondsen een stijgende dekkingsgraad (door de introductie van de UFR) gaan gebruiken om extra geld uit te keren.

Het Centraal Planbureau heeft de plannen beoordeeld

Het Centraal Planbureau heeft het Septemberpakket inmiddels doorgerekend om de effecten voor verschillende generaties in kaart te brengen. Het belangrijkste uitgangspunt is om de lasten eerlijk over de generaties te verdelen. Een ander uitgangspunt is dat grote premiestijgingen en kortingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen omdat dit de koopkracht van mensen aantast en daarmee ook het macro-economisch herstel van Nederland. Immers, als minder geld kan worden uitgegeven heeft de economie daar als geheel ook last van.

Wat doet AEGON Asset Management

Wij volgen de ontwikkelingen op dit dossier natuurlijk op de voet. De portefeuillemanagers van het LDO fonds monitoren de impact op de markt van de introductie van de UFR. Het LDO fonds belegt nu in swaps met een looptijd van 20 tot 50 jaar, met het zwaartepunt in het segment van 20 tot 35 jaar. Dit sluit aan bij de verplichtingen van een gemiddeld pensioenfonds. De positionering van het LDO fonds is hierdoor al gunstig voor rentecurve-versteilingen als gevolg van de vernieuwde regelgeving. We verwachten een verdere versteiling van de swapcurve en sluiten voorlopig geen nieuwe swap contracten met looptijden langer dan 35 jaar.

Conclusie

Het pensioentoezicht is volop in beweging. We zullen u hier zo goed mogelijk van op de hoogte blijven houden. AEGON Asset Management denkt graag met u mee, dus bij verdere vragen kunt u altijd contact opnemen met uw accountmanager.

Lees het artikel Ultimate forward rate.

 

Disclaimer
"AEGON Investment Management B.V. is een beleggingsonderneming en beheerder van beleggingsfondsen en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie is met zorg samengesteld namens AEGON Investment Management B.V. Er is naar gestreefd de informatie juist en volledig mogelijk weer te geven. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen of informatiesystemen kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens en calculaties kunnen afwijken. 

Aan de verstrekte informatie en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig.  De waarde van het financiële instrument  is afhankelijk van de ontwikkelingen op financiële markten of (indien van toepassing) andere markten."