Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Verbod op bonusprovisie ook van toepassing op pensioen

29 januari 2009

Per 1 januari 2009 gelden nieuwe regels voor provisiebetaling en beloningstransparantie. De nieuwe regels zijn neergelegd in het gewijzigde Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo).  In het Bgfo is o.a. het volgende gewijzigd per 1 januari 2009.

Inducementregel

De inducementregel houdt in dat het verboden is als aanbieder, bemiddelaar of adviseur provisie te betalen of te ontvangen voor het bemiddelen of adviseren inzake een complex product of hypothecair krediet die niet noodzakelijk is voor het verlenen van de betreffende dienst of deze mogelijk maakt. Een uitzondering op dit verbod is mogelijk indien voldaan wordt aan een aantal voorwaarden.

Nominale beloningstransparantie

De bemiddelaar moet nominale, precontractuele beloningstransparantie bieden. Dit betekent dat de bemiddelaar de consument vóórafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst dient te informeren over de daadwerkelijke beloning die hij ontvangt. De bemiddelaar kan daarbij niet volstaan met percentages, maar zal het daadwerkelijk te ontvangen bedrag moeten weergeven.

Balansregel

De provisiebalansregel blijft bestaan voor complexe producten. Deze regel zorgt ervoor dat de aanbieder de provisie aan de bemiddelaar uitbetaalt in een bepaalde verhouding tussen afsluitprovisie en doorlopende provisie. De balans zal wel een jaar worden verschoven. Dit betekent dat de verschuiving van de verhouding tussen afsluitprovisie en doorlopende provisie van 70:30 naar 60:40 niet per 1 januari 2009 maar per 1 januari 2010 zal plaatsvinden. De verschuiving naar 50:50 zal vervolgens per 1 januari 2011 plaatsvinden.

Bonusverbod ook voor pensioenen

Het Verbond van Verzekeraars heeft aangegeven dat met name niet duidelijk is wat de reikwijdte is van de nieuwe provisieregels in het Bgfo ten aanzien van pensioenen.  Het ministerie van Financiën heeft bevestigd dat per 1 januari 2009 het verbod op bonusprovisie (inducementregel) ook van toepassing is op pensioenen in de zin van de Pensioenwet. De inducementregel is namelijk gericht op zowel aanbieders als intermediairs én op alle soorten cliënten (werkgevers en consumenten) dus relevant voor verzekeraars en intermediair in zowel de tweede als derde pijler (ook als zij werkgevers aanbrengen bij pensioenfondsen.
Vervolgens geeft het ministerie aan dat de regels omtrent provisietransparantie, het dienstverleningsdocument, de balansregel en de terugbetaling van provisie zijn gericht op consumenten en slechts relevant zijn voor de verzekeraar en intermediair in derde pijler.

Noot

Het was voor Verzekeraars en het Verbond onduidelijk of de nieuwe regels van het Bgfo ook gelden voor tweede pijler pensioen doordat in de toelichting van het Besluit was opgenomen dat pensioenvoorzieningen die door de pensioenwet worden gereguleerd niet onder dit besluit vallen. Bovendien staat in de Pensioenwet dat de Wft niet van toepassing is op de verhouding tussen de verzekeraar en de aanspraak- en pensioengerechtigde. De AFM liet weten dat zij van mening waren dat alle pensioenvoorzieningen onder het besluit vallen.

 

Bron: Besluit van 9 december 2008, Stb 2008, nr. 546.