Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Verlenging FVP-regeling / Verzamelwet SZW-wetgeving (2009)

17 december 2008

Het bestuur van het FVP (Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering) heeft besloten de voortzettingsregeling tijdens de WW-periode met nog een jaar te verlengen (tot 1 januari 2011). Daarnaast heeft minister Donner (SZW) heeft op 15 december 2008 het wetsvoorstel Verzamelwet SZW-wetgeving (2009) ingediend bij de Tweede Kamer.

Verlenging FVP-regeling tot 1 januari 2011

Het bestuur van het FVP (Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering) heeft besloten de voortzettingsregeling tijdens de WW-periode met nog een jaar te verlengen (tot 1 januari 2011).
Dat betekent dat werknemers die voor die datum in de WW komen, nog recht hebben op voortzetting door FVP van de pensioenopbouw gedurende hun WW-periode.
Werknemers die na die datum in de WW komen, hebben geen recht daarop.
Het besluit tot verlenging is genomen wegens de gunstige vermogensontwikkeling van het FVP.

Bron: Persbericht FVP 11 december 2008 (www.fvp.nl)

Verzamelwet SZW-wetgeving (2009)

Minister Donner (SZW) heeft op 15 december 2008 het wetsvoorstel Verzamelwet SZW-wetgeving (2009) ingediend bij de Tweede Kamer.
Naast wijzigingen in enkele sociale wetten (zoals WW, ZW, WIA, WAO enz) bevat het wetsvoorstel technische verbeteringen in enkele artikelen van de PW, die verder hier geen bespreking behoeven.
Wel belangrijk is een wijziging in het BW met betrekking tot het onderdeel overgang van onderneming (artikel 7:664): daarin wordt bepaald dat de verkrijgende onderneming aan de overgenomen werknemers een zelfde aanbod doet tot het sluiten van een pensioenovereenkomst als hij voor het tijdstip van overgang heeft gedaan aan zijn werknemers.
Het wetsvoorstel treedt in werking op een bij KB te bepalen tijdstip (waarschijnlijk 1 januari 2009).

Noot

Het valt op dat het door de minister beloofde herstel van de shopmogelijkheid voor de achterblijvende partner (zie actueel 08-41) ontbreekt in het wetsvoorstel.
Wij nemen aan dat de Tweede Kamer bij de behandeling een vraag hierover stelt.

Bij de voorgestelde wijziging in het BW (onderdeel overgang onderneming) plaatsen wij de volgende kanttekening:
Oorspronkelijk kon volgens artikel 664 BW de verkrijgende ondernemer aan zijn verplichting voldoen door de overgenomen werknemers in zijn pensioenregeling op te nemen. Hij was dan niet verplicht voor deze werknemers de regeling van de overdragende onderneming voort te zetten.
In de Veegwet PW is dit artikel gewijzigd om de tekst aan te passen aan de PW-terminologie. De verkrijgende onderneming kreeg de verplichting met de overgenomen werknemers een pensioenovereenkomst te sluiten. De kritiek hierop was dat de werknemers het sluiten van een pensioenovereenkomst konden weigeren. Zij zouden dan hun oude regeling behouden.
Volgens de minister was echter geen inhoudelijke wijziging beoogd. Hij zegde toe de aanpassing bij een volgende gelegenheid opnieuw te bezien (zie actueel 08-29)
Volgens de memorie van toelichting bij het thans ingediende wetsvoorstel wordt de aanpassing van het artikel verbeterd en geheel in lijn gebracht met de oorspronkelijke bedoeling.
Naar onze mening wordt het door de minister beoogde doel hiermee bereikt: de verkrijgende onderneming voldoet aan zijn verplichting door de overgenomen werknemers een aanbod tot het sluiten van een pensioenovereenkomst te doen. Als de werknemer het aanbod niet aanvaardt, heeft hij geen pensioenovereenkomst meer.

 

Bron: Wetsvoorstel Verzamelwet SZW (2009) 15 december 2008 (www.szw.nl).