Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Vernieuwde ALM modellen voor beter inzicht in uw situatie

8 oktober 2012

AEGON Asset Management heeft haar ALM modellen volledig vernieuwd. Doordat het hart van iedere ALM analyse bestaat uit de onderliggende economische scenario's, is het van groot belang dat deze voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. 

Om deze reden heeft AEGON ervoor gekozen om in de nieuwe ALM modellen gebruik te maken van het economisch scenariomodel van een gespecialiseerde partij, te weten Ortec Finance. Ortec Finance is een onafhankelijke en gerenommeerde partij op het gebied van economische scenario's. Dankzij nauwe banden met de academische wereld is Ortec Finance een voorloper in innovatie en heeft hierdoor een jarenlange expertise in het genereren van 'state-of-the-art' scenario's. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat de ALM analyse vanuit een solide basis wordt uitgevoerd.

AEGON Asset Management heeft een specifiek ALM model ontwikkeld voor iedere doelgroep. Per doelgroep worden de verschillende ontwikkelingen binnen de modellen hieronder nader toegelicht.

Garantiecontracten: beter afwegen tussen lage garantieprijs en het realiseren van overrente

Indien u een garantie afgesloten heeft voor uw pensioenverplichtingen heeft u aan de ene kant een doelstelling voor een zo laag mogelijke garantieprijs en aan de andere kant het realiseren van overrente. De ALM modellen van AEGON Asset Management kunnen u ondersteunen in deze afweging door verschillende alternatieven tegen elkaar af te zetten en zo de daadwerkelijke impact op beide zaken inzichtelijk te maken. De modellen worden hierbij gekenmerkt door een grote flexibiliteit; zowel boekwaarde als marktwaarde contracten, maar ook toekomstige premieopbouw of een specifiek indexatiebeleid kunnen in de analyse meegenomen worden.

ALM model up-to-date voor alle vraagstukken van Pensioenfondsen

Pensioenfondsen zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met een veranderende wereld; enerzijds stelt de ontwikkeling van de wereldwijde financiële markten bestuurders voor nieuwe uitdagingen, maar anderzijds wordt naar aanleiding hiervan ook de regelgeving steeds verder aangescherpt. 

De ALM modellen van AEGON Asset Management zijn up to date met betrekking tot de nieuwste FTK richtlijnen van de DNB. Hierdoor kunnen zij u ondersteunen in uw strategische beslissingen door zowel het huidig beleid als alternatieven te evalueren binnen dit toetsingskader. Hierbij wordt niet enkel gekeken naar de huidige opgebouwde rechten, maar kan uiteraard ook rekening gehouden worden met toekomstige premie opbouw.

Veel pensioenfondsen zijn in de afgelopen periode geconfronteerd met onverwachte tekorten en het moeten indienen van herstelplannen bij de DNB. Het ALM model is dan ook toegerust om een eventuele herstelpremie mee te nemen in de gehele ALM analyse. Daarnaast is het eveneens mogelijk om een kritische dekkingsgraad te berekenen en aan te houden binnen de analyse. Deze kritische dekkingsgraad geeft de minimale dekkingsgraad weer,waarbij het fonds nog in staat is binnen de gestelde termijn te herstellen naar de vereiste dekkingsgraad. Hierdoor kan er inzicht verkregen worden in de noodzaak voor aanvullende maatregelen om de dekkingsgraad wederom op niveau te krijgen. 

Ook voor verzekeraars: impact van verschillende scenarios berekenen

Tevens lanceert AEGON Asset Management een specifiek ALM model voor verzekeraars. Het laatste decennium is er een groeiende bewustwording van diverse financiële risico's, wat ook terug te zien is in (inter)nationale regelgeving zoals Solvency II. Onder Solvency II worden de diverse risico's binnen de balans van een verzekeringsmaatschappij uitgelicht en geëvalueerd. Voor elk risico dient vervolgens een aparte kapitaal buffer berekend te worden.

Binnen het ALM model van AEGON Asset Management zijn alle elementen aanwezig om de ontwikkeling van de solvabiliteitspositie onder Solvency II richtlijnen te bekijken. Dit stelt u in staat om niet enkel uw huidig beleid te evalueren, maar ook de impact van alternatieven voor onder andere het beleggingsbeleid inzichtelijk te maken.

Vernieuwde modellen voor optimaal beleggings- en rente afdekkingsbeleid

De vernieuwde ALM modellen van AEGON Asset Management bieden zowel voor pensioenfondsen als verzekeraars een hoge mate van inzicht, controle en daarmee rust. De ALM analyses geven u meer inzicht en controle over het effect van onder andere de beleggingsmix op risico en rendement, waarbij (indien noodzakelijk) ook rekening gehouden wordt met de kapitaalsvereisten vanuit de toezichthouder. Dit geeft u de benodigde handvaten om een optimaal beleggingsbeleid en rente afdekkingsbeleid vast te stellen en deze keuzes tevens te onderbouwen richting de verschillende stakeholders.

Dit artikel is geschreven door Twan Possen, consultant investment solutions by AEGON Asset Management.

 

Disclaimer
"AEGON Investment Management B.V. is een beleggingsonderneming en beheerder van beleggingsfondsen en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie is met zorg samengesteld namens AEGON Investment Management B.V. Er is naar gestreefd de informatie juist en volledig mogelijk weer te geven. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen of informatiesystemen kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens en calculaties kunnen afwijken. 

Aan de verstrekte informatie en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig.  De waarde van het financiële instrument  is afhankelijk van de ontwikkelingen op financiële markten of (indien van toepassing) andere markten."