Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Vervolg tijdsevenredige kosten, shoppen voor nabestaanden en pensioenknip

24 juni 2009

De memorie van antwoord naar aanleiding van de door de vaste commissie voor SZW in de Eerste Kamer gestelde vragen over de verzamelwet SZW-wetgeving is verschenen. Hierin wordt ondermeer ingegaan op de tijdsevenredige spreiding van kosten, de shopmogelijkheid voor nabestaanden en de pensioenknip. 

Tijdsevenredige spreiding van kosten

Het nieuw toe te voegen artikel 17a Pensioenwet over tijdsevenredige toerekening van kosten in de pensioenovereenkomst heeft tot doel vast te leggen dat de voorziene kosten gedurende de looptijd tijdsevenredig gespreid worden. Kosten in het kader van beleggingen mogen nog steeds worden onttrokken en gemaakte kosten mogen nog steeds in rekening worden gebracht (bijvoorbeeld die vermeld in art 50, derde lid, PW). Dit geldt ook voor premievrij gemaakte pensioenbeleggingsverzekeringen. Er verandert wat dat betreft dus niets ten opzichte van het PSW-tijdperk.

Bij lijfrente wordt geen tijdsevenredige spreiding van kosten voorgeschreven. Zou dat wel gebeuren dan kan het voorkomen dat een uitvoerder niet alle eerste kosten terugverdient als iemand van uitvoerder wisselt. De regering is bang dat dat ertoe zou leiden dat uitvoerders gaan bepalen dat iemand zijn lijfrente niet mee mag nemen naar een andere uitvoerder. Dit zou de marktwerking beperken.

Shopmogelijkheid voor nabestaanden

De shopmogelijkheid voor kapitaal- en premieovereenkomsten gaat gelden voor degenen die op of na 21 april 2009 recht krijgen op nabestaandenpensioen, maar ook voor degenen die op 21 april 2009 nog geen pensioen hebben aangekocht voor het kapitaal dat bij een overlijden voor die datum beschikbaar is gekomen.

Pensioenknip

De mogelijkheid tot gesplitst aankopen van pensioen gaat gelden voor een pensioeningangsdatum tot 1 januari 2014 en is niet afhankelijk van de actuele rentestand of de rentestand waarvan door de pensioenuitvoerder is uitgegaan bij berekeningen in de opbouwfase. 

De knip geldt voor premieovereenkomsten (gelijkblijvende premie of staffelpremie) en voor kapitaalovereenkomsten.

Voor lijfrente wordt geen vergelijkbare mogelijkheid gecreëerd. Daar bestaat al de mogelijkheid de hoogte van de uitkeringen te koppelen aan de ontwikkelingen op de beurs door een lijfrente in beleggingseenheden te sluiten. (art 2a Uitvoeringsregeling IB 2001).

Fiscale positie van de DGA

Art 32ba Wet op de loonbelasting 1964 zou nog in overeenstemming worden gebracht met de PW omdat de invoering van de PW geen wijziging in de fiscale positie van de DGA beoogt. Deze wijziging zal het ministerie van Financiën voortvarend oppakken.

Praktisch

De antwoorden scheppen duidelijkheid en zijn daarmee van belang voor de praktijk, maar zoals ook in de andere actueels over deze verzamelwet al opgemerkt: zolang de wet niet in werking is getreden kunnen we er nog niet naar handelen. 

 

Bron:

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW-wetgeving 2009, 31811, Memorie van Antwoord 22 juni 2009.