Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Wetsvoorstel verbetering FTK naar Raad van State

11 april 2014

Op 4 april 2014 stuurde het kabinet het wetsvoorstel ter verbetering van het financieel toetsingskader (FTK) naar de Raad van State voor advies. Aanleiding voor de verbeteringen waren de tekortkomingen die door de crisis in het huidige kader naar boven kwamen en de afname van het vertrouwen van mensen in hun pensioenvoorziening.

Verbeteringen FTK

De verbeteringen van het FTK zijn erop gericht het pensioen minder gevoelig te maken voor grote schokken op de financiële markten. Financiële mee- en tegenvallers worden gelijkmatiger over de tijd gespreid. Het verbeterde FTK zorgt er tevens voor dat risico's en rendementen eerlijk over de generaties worden verdeeld. Verder verbetert het aangepaste FTK de mogelijkheden voor pensioenfondsen om een beleggingsbeleid te voeren dat is gericht op het realiseren van een geïndexeerd pensioen. Daarnaast wordt het afspreken van een stabiele premie mogelijk gemaakt, zoals beoogd in het Pensioenakkoord van sociale partners. Het wetsvoorstel zorgt voor een betere borging van het opgebouwde pensioenvermogen voor alle deelnemers.

Het verbeterde financieel toetsingskader

Het wetsvoorstel geeft de volgende aanpassingen op het huidige FTK:

Pensioenfondsen moeten direct maatregelen nemen bij tegenvallers door bijvoorbeeld financiële schokken op de beurs of een verdere stijging van de levensverwachting. Er wordt niet meer gewacht met korten tot het eind van de herstelperiode. Maatregelen mogen wel over 10 jaar worden gespreid waardoor financiële tegenvallers beter gespreid worden en abrupte korting van aanvullende pensioenen wordt voorkomen.
Als de dekkingsgraad teveel daalt moeten pensioenfondsen  vooraf duidelijk maken welke maatregelen worden genomen.

Er komen duidelijke verdeelregels voor de indexatie van pensioenen. Hierdoor wordt de indexatie op een evenwichtige wijze over de generaties toegekend en treden geen disproportionele herverdelingseffecten op. Financiële meevallers kunnen hierdoor niet vroegtijdig worden uitgedeeld.

Er komt een stabiele, kostendekkende premie. Het blijft mogelijk om de premie te dempen op basis van 10-jaarsrentemiddeling of op basis van verwacht rendement. Aan het rekenen met verwacht rendement wordt een aantal voorwaarden verbonden. Zo moeten pensioenfondsen de indexatie in de premie meefinancieren.
De afhankelijkheid van dagkoersen op financiële markten vermindert. Zo wordt in de toezichtregels uitgegaan van een 12maands gemiddelde van de dekkingsgraad en komt er een robuust sturingsinstrumentarium dat beter past bij een stelsel dat zich richt op de lange termijn.

Verbetering bestaande premieregeling

Het kabinet treedt in overleg met de sector over de vraag hoe tegemoet kan worden gekomen aan de wens om binnen het wettelijke kader voor beschikbare premieregelingen het collectief delen van risico's mogelijk te maken.

Brede dialoog

Het kabinet start een brede maatschappelijke dialoog over de toekomst van het pensioenstelsel. Als onderdeel van deze dialoog vraag het kabinet de Sociaal-Economische Raad (SER) advies uit te brengen over de toekomst van de oudedagsvoorziening wat betreft de aanvullende pensioenen. Hiermee komt het kabinet de afspraken na die zij heeft gemaakt met een aantal Kamerfracties in het kader van de wijzigingsvoorstellen Witteveen 2015. Lees ook ons bericht van 2 oktober 2013.
De maatschappelijke dialoog wordt gevoerd met vele organisaties. De inzichten uit de dialoog, het CPB-rapport over de doorsneesystematiek, de uitwerking van het RMU-voorstel over pensioen en wonen, de facilitering van een pensioenregeling voor zelfstandigen, en het SER advies vormen bouwstenen voor een mogelijk toekomstig stelsel. Deze inzichten en bouwstenen worden verwerkt in een hoofdlijnennotitie die staatssecretaris Klijnsma in het voorjaar van 2015 aan de Tweede Kamer stuurt.

Wetsvoorstel verbeterde FTK

Het verbeterde financieel toetsingskader is een uitwerking van de brief die de staatssecretaris op 1 oktober 2013 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over de uitkomsten van de consultatie van voorontwerp van wet. Dit voorstel is nu in wetgeving uitgewerkt en voor advies naar de Raad van State gezonden. De teksten van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bron: persbericht ministerie van Sociale Zaken