Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Wijzigingen in de belastingwetgeving per 1 januari 2009

23 december 2008

Op dinsdag 16 december 2008 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2009 en het wetsvoorstel Overige fiscale Maatregelen 2009 (zie ook actueel 08-42). Op dinsdag 9 december 2009 is het wetsvoorstel belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen aangenomen (zie actueel 08-20).

Hieronder volgt een opsomming van voor onze praktijk van belang zijnde wijzigingen per 1 januari 2009.

Doorwerkbonus

De doorwerkbonus wordt geïntroduceerd. Hiermee worden belastingplichtigen gemotiveerd om vanaf het jaar dat zij 62 worden, door te blijven werken. Mensen die in een jaar 62 worden en blijven werken, ontvangen deze doorwerkbonus die als heffingskorting via de aanslag inkomstenbelasting wordt toegekend. De doorwerkbonus loopt ook door na de 65-jarige leeftijd. De hoogte van de bonus loopt tot 65 jaar met de leeftijd en met het inkomen uit arbeid op. De bestaande (verhoogde) arbeidskorting voor ouderen blijft naast de doorwerkbonus bestaan. De hoogte van de doorwerkbonus wordt berekend door een leeftijdsafhankelijk percentage toe te passen op het inkomen uit het werk tussen € 8.860,- en € 54.776,-.

Lijfrente

In de lijfrentesfeer vindt een aantal vereenvoudigingen plaats op het terrein van splitsing van lijfrenten, afkoop van kleine lijfrenten en inhouding van loonbelasting op afkoopsommen. Daarnaast vervalt de afrekenverplichting bij emigratie voor saldolijfrenten. Verder wordt de maximum premiegrondslag in de derde pijler verhoogd, waardoor de aftrekmogelijkheden voor lijfrentepremies in de derde pijler worden teruggebracht naar het niveau van 2007. De inhoudingsplicht loonbelasting op afkoopsommen van lijfrenteverzekeringen treedt per 1 januari 2010 in werking.

Buitenlandse toegelaten lijfrente aanbieder

In art 3.126 Wet IB is geregeld welke aanbieders in aanmerking komen als toegelaten lijfrente aanbieder. De eis dat de vrijwillig voortgezette pensioenregeling of de lijfrente gedurende ten minste drie jaar voor het ontstaan van de binnenlandse belastingplicht is verzekerd bij het buitenlandse pensioenfonds of bij de buitenlandse verzekeraar is vervallen. Daarvoor komt in de plaats dat dat pensioenfonds/die verzekeraar moet voldoen aan voorwaarden die door de Minister worden gesteld. Dit zullen onder meer voorwaarden zijn die betrekking hebben op de professionaliteit van het pensioenfonds/de verzekeraar (is er in het buitenland een adequaat financieel toezicht?).

 

Bron: Wetsvoorstel Belastingplan 2009 (31704) en Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2009 (31705).