De Pensioenstabilisator wordt verfijnd

Het is de missie van Aegon Cappital te beleggen voor een goed pensioen in een duurzame wereld. Daarom besteedt Aegon Cappital veel aandacht aan de wijze waarop de beleggingen kunnen worden ingericht en hoe deze inrichting verder kan worden verbeterd.

Image
Pensioenstabilisator wordt verfijnd
Author Image

Redactie | Aegon Blog

25 October 2023 10:15

In november wordt de Pensioenstabilisator verfijnd.

Het renterisico voor de deelnemers wordt verminderd via de combinatie van het Stability fonds met het Liability Matching (LiMa) fonds. De beleggingen in LiMa noemen we ook wel de Pensioenstabilisator.

Vanaf november zal het bestaande LiMa fonds worden omgezet naar een combinatie van het LiMa 10, 20, 30 en 40 fonds. De huidige deelnemers met LiMa in hun beleggingsportefeuille zullen vanaf dat moment, afhankelijk van hun leeftijd en risicoprofiel één of meerdere van deze 4 fondsen in hun portefeuille zien. Voor deelnemers die nog niet de leeftijd hebben bereikt waarop beleggingen in de Pensioenstabilisator starten of die gekozen hebben voor Vrij Beleggen zal er verder niets veranderen.

Omdat de beleggingen in het bestaande LiMa fonds over verschillende looptijdfondsen zal worden herverdeeld, zal de aanpassing via transacties in de financiële markten moeten plaats vinden. Deze transactiekosten zullen door de deelnemers worden betaald en zij worden hiervan op de hoogte gesteld. De transactiekosten worden via de bestaande methodiek van swing pricing via de koersen van de betreffende fondsen verrekend.

De start van de implementatie staat gepland voor medio november en zal in 3 stappen worden uitgevoerd:

  1. Omzetting van 90% van het fonds tijdens dezelfde dag. Hiermee wordt het renterisico voor de deelnemers minimaal gehouden.
  2. Omzetting van het restant gedurende de dagen die erop volgen. Dit betekent wel dat het renterisico voor de deelnemers als gevolg van dit restant gedurende 1 of enkele dagen open zal staan.
  3. Rebalance op maand einde. Dit is een regulier proces waarmee eventuele restposten zullen worden geschoond.

Indien er flinke turbulentie komt in de financiële markten, kan dit mogelijk leiden tot uitstel van de implementatie naar een datum die nader bekend gemaakt zal worden.

De aanpassing van het bestaande LiMa fonds naar combinatie van looptijdbuckets is een flinke operatie, waarmee Aegon Cappital verwacht meer verfijning te bereiken in het afdekken van het renterisico voor de deelnemers en daarmee dat het risico op tegenvallers in de hoogte van de pensioenuitkeringen lager wordt.

Met deze verfijning beoogt Aegon Cappital geen ander doel dan het beleggingsbeleid voor de deelnemer verder te verbeteren.