Gebruiksvoorwaarden website

De website www.aegon.nl en de inhoud ervan zijn eigendom van en worden beheerd door Aegon Nederland N.V. gevestigd te Den Haag aan het Aegonplein 50.

Image
man kijkt op laptop

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden (Gebruiksvoorwaarden) zijn van toepassing op uw bezoek aan en uw gebruik van deze Website, als ook op de via of op deze Website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (Informatie).

Door uw bezoek aan en gebruik van deze Website gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Aegon wijst u erop dat deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Aegon adviseert u om geregeld te controleren of de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd. Om de Gebruiksvoorwaarden op te slaan of te printen kunt u gebruikmaken van de knop in de rechterhoek van deze pagina. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 21 januari 2020.

Deze Website is opgezet als informatieve site en is niet bedoeld als advies. De Website heeft ook niet als primaire doel het afsluiten van transacties. In het geval dat u via deze Website op een onderliggende site van Aegon wel de mogelijkheid hebt om verplichtingen met Aegon aan te gaan, raden we u aan kennis te nemen van het betreffende product.

Functioneren van deze Website

Aegon stelt alles in het werk om deze Website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor Aegon een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de Website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Aegon vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het gebruik van de Website en/of het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de Website.

Informatie op deze Website

Aegon stelt deze Website met zorg samen en streeft ernaar dat alle Informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Aegon de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens als rentetarieven, koersen, rendementen, kostenberekeningen en overige calculaties niet kan garanderen. Mocht u op basis van deze gegevens verplichtingen met financiële consequenties aan willen gaan, dan raden we u aan om de juistheid van deze informatie te controleren en bij vragen contact op te nemen met Aegon Advies of met één van onze partners (uw assurantietussenpersoon, hypotheekadviseur, beleggingsadviseur of fiscaal juridisch adviseur) om de juistheid en volledigheid van de betreffende informatie te verifiëren.

Aegon is aanbieder van financiële producten en verkoopt haar producten via adviseurs. De Informatie op deze website, waaronder rentetarieven, koersen, rendementen en de resultaten van de kostenberekeningen of andere calculaties, zijn van algemene aard en kunnen niet worden gezien als een persoonlijk advies. Wij raden u dan ook aan voor een persoonlijk op maat gesneden advies contact op te nemen met Aegon Advies of één van onze partners (uw assurantietussenpersoon, hypotheekadviseur, beleggingsadviseur of fiscaal juridisch adviseur), waarbij al uw relevante financiële, juridische en fiscale omstandigheden kunnen worden meegenomen in het advies.

Indien u uitsluitend op basis van de Informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat Aegon niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissingen en uit het gebruik van de Informatie.

Welke browsers en besturingssystemen ondersteunen de Aegon Website?

Optimaal online uw bankzaken regelen? Dat kan als u de nieuwste versie van uw besturingssysteem en browser gebruikt. Wel zo veilig. Want een nieuwe versie ondersteunt vaak meer en betere beveiligingstechnieken. Bij oudere besturingssystemen en browsers loopt u het risico dat pagina's minder goed worden weergegeven. En wij kunnen volledig gebruik van de Website niet garanderen. De Website is ontwikkeld met moderne internettechnologie en werken het beste met de volgende besturingssystemen en (mobiele) browsers:

Microsoft Windows

  • Edge 96 en hoger
  • Chrome 96 en hoger
  • Firefox 95 en hoger
  • Mozilla Compatible Agent 5 en hoger
  • Samsung Internet 16 en hoger

Apple OS X (Mac)

  • Safari 14 en hoger
  • Chrome 96 en hoger
  • Firefox 59 en hoger

Is uw browser up-to-date?

Browsers worden vaak aangepast met meer en betere beveiligingstechnieken. Controleer daarom regelmatig of u de nieuwste versie van uw browser gebruikt. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser om de versie te controleren. Via onderstaande links kunt u de nieuwste versie van uw browser downloaden en installeren:

Is uw besturingssysteem up-to-date?

Zorg ervoor dat uw besturingssysteem voorzien is van de laatste updates. Via onderstaande links kunt u (automatische) updates instellen:

Ervaart u problemen en zijn uw besturingssysteem en browser up-to-date?

Wis dan uw internetgeschiedenis en cookies om deze problemen te verhelpen. Een herstart van de browser is dan wel nodig. Via onderstaande links vindt u een instructie om uw geschiedenis en cookies te wissen:

Hoe gaan wij om met uw privacy?

Aegon Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars (zie gedragscode). Hoe wij met uw gegevens omgaan staat in on  privacy- en cookiestatement (op www.aegon.nl). Vertel het ons als u vindt dat wij niet goed met uw gegevens omgaan.

Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze Website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aegon worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de Website en de Informatie bij Aegon.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks naar externe internetpagina’s dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Aegon is niet aansprakelijk voor het gebruik en/of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze Website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze Website. Ons Privacy- en Cookiebeleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Ongevraagd toegestuurde ideeën

In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (Materialen) op deze Website plaatst of deze toestuurt aan Aegon via e-mail of anderszins, zal  Aegon gerechtigd zijn deze Materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn. Aegon zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden, met inachtneming van het bepaalde in het privacy statement van Aegon.

U vrijwaart Aegon hierbij  ter zake voor alle schade en/of kosten die Aegon lijdt en/of maakt ter zake van aanspraken van derden in verband met het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen die inbreuk maken op (intellectuele) eigendomsrechten van derden en/of anderszins onrechtmatig zijn jegens een derde.

Gedeeltelijke nietigheid

Zijn of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk nietig verklaard danwel vernietigd, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het nietige dan wel vernietigde gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het nietige dan wel vernietigde gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter te Den Haag.